سمینارها

سخنران مدعو
اثر محیطی و آب و هوایی کربن سیاه؛ اندازه گیری غلظت کربن سیاه توسط روش نور صوتی و عدم قطعیت آن
دكتر مجید ناجی از دانشگاه اوتاوا و موسسه تحقیقات ملی کانادا، دانشکده شیمی
29 فروردین،
ساعت 10
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه

دفاعیه کارشناسی ارشد
نقش حافظه و اضطراب در کارایی حل مسائل ریاضی و بررسی نحوه‌ی تفکر شمارشی-ترکیبیاتی
سپیده کاکایی مقدم، دانشکده ریاضی
29 فروردین،
ساعت 11
استاد راهنما: منوچهر ذاکر
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد
مطالعه تاثیر ترکیب آزولی بر تهاجم رده سلولی MDA-MB-231 در شرایط شبه هایپوکسی
سپیده ضیائی، دانشکده علوم زیستی
29 فروردین،
ساعت 14
استاد راهنما: حمید هادی علیجانوند و مریم روحانی
مکان: آمفی تئاتر خانه علم