سمینارها

سخنران مدعو
Synthesis of how to date non marine foreland basin sediments including different methods and the particular case of dating of the Zagros
پروفسور ژائوم ورگ، انستیتو علوم زمین، بارسلونا، اسپانیا
7 خرداد،
ساعت 14:30
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

سخنران مدعو
Effect of fluid pressure distribution on the structural evolution of accretionary wedges: Applications to the Makran
دکتر جوناس روه، انستیتو علوم زمین، بارسلونا، اسپانیا
7 خرداد،
ساعت 15:30
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه دکتری
توسعه TuckFMIN برای تفکیک داده‌های فلورسانسی بیوشیمیایی سه راهی و بررسی نانو ساختار DNAzyme
زهره شمالی، دانشکده شیمی
7 خرداد،
ساعت 9:30
استاد راهنما: محسن کمپانی زارع
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه

سخنران مدعو
شبیه سازی 3 بعدی ذره ای مغناطوسپهر زمین با تمرکز بر روی دینامیک CUSP با میدان مغناطیسی بین سیاره ای شمالی
امین اسماعیلی، دانشگاه یاماگاتا دانشکده علوم، پژوهشگر JST ، دانشکده علوم زمین
8 خرداد،
ساعت 12:30


دفاعیه کارشناسی ارشد
نمونه‌گیرهای مونت کارلو متوالی برای تخصیص سرمایه تحت مدل‌های ریسک وابسته به کاپولا
حمید لایینی، دانشکده ریاضی
9 خرداد،
ساعت 11
استاد راهنما: بهاره اختری
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه دکتری
بازتولید رویه‌های انرژی پتانسیل سیستم‌های بس‌ذره‌ای با برهم‌کنش کوالانسی و یونی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
ربابه رسول خانی، دانشکده فیزیک
9 خرداد،
ساعت 14
استاد راهنما: سید علی رضا قاسمی
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه

دفاعیه کارشناسی ارشد
تهیه و بررسي چند متغيره نانوذرات پليمري فلورسانس‌دار جهت کاربرد در سيستم‌هاي دارورساني
وریا فرخی کرد، دانشکده شیمی
13 خرداد،
ساعت 10
استاد راهنما: محسن کمپانی زارع و ناصر نیک فرجام
مکان: آمفی تئاتر ترکمان