دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
برنامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد
the IASBS and its gardens

برنامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

برنامه‌های در حال اجرای مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه تحصیلات تكمیلی علوم پایه زنجان

letter cover

برنامه مصوب دانشجویان کارشناسی ارشد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان