دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
برنامه تحصیلی مقطع دکتری
the IASBS and its gardens

برنامه تحصیلی مقطع دکتری

دانشجویان مقطع دکتری

برنامه‌های در حال اجرای مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه تحصیلات تكمیلی علوم پایه زنجان

letter cover

برنامه مصوب دانشجویان دکتری

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان