سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶   

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>آرشیو>
آرشیو
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
رشته
تاریخ شروع تحصیل
تاریخ فارغ التحصیلی
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 1052
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع
1اطلاعات بیشترلیلاغیاثوندمحمدخانیشيميدكتري
2اطلاعات بیشترمجیدغنیمتیشيميدكتري
3اطلاعات بیشترویداغلامیان سفیدداربنیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
4اطلاعات بیشترفرزادغلامیانژئوفيزيكدكتري
5اطلاعات بیشترسمیراغلامیرياضيكارشناسي ارشد
6اطلاعات بیشترروزبهغلامیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
7اطلاعات بیشترمحمدمهدیغلامیفيزيككارشناسي ارشد
8اطلاعات بیشترفاطمهغفاریرياضيكارشناسي ارشد
9اطلاعات بیشتربهارهغفاریشيميكارشناسي ارشد
10اطلاعات بیشترمحسنغفاریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
11اطلاعات بیشترمهدیهغفاریشيميدكتري
12اطلاعات بیشترفاطمهغفوریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشد
13اطلاعات بیشترفاطمهعظیمی درویش بقالفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
14اطلاعات بیشتراریاعظیمیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
15اطلاعات بیشترامینعظیمیفيزيكدكتري پيوسته
16اطلاعات بیشترلیلاعظیم نوه سیشيميكارشناسي ارشد
17اطلاعات بیشترعسلعطاخانیفيزيكدكتري
18اطلاعات بیشترمحمدرضاعطائیفيزيكدكتري پيوسته
19اطلاعات بیشترفایزهعشوریفيزيككارشناسي ارشد
20اطلاعات بیشتررضاعسگریشيميكارشناسي ارشد
21اطلاعات بیشترسپیدهعسگریشيميكارشناسي ارشد
22اطلاعات بیشترحامدعسکریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
23اطلاعات بیشترمایدهعزیززنجانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
24اطلاعات بیشترراضیهعزیزخانیفيزيككارشناسي ارشد
25اطلاعات بیشترمریمعزیزیانفيزيككارشناسي ارشد
26اطلاعات بیشترمائدهعزیزی ستودهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
27اطلاعات بیشترفهیمهعزیزیرياضيكارشناسي ارشد
28اطلاعات بیشترنگارعزیزیفيزيككارشناسي ارشد
29اطلاعات بیشترعلیعربیانفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
30اطلاعات بیشترفاطمهعرب نصرت ابادیشيميدكتري
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر