يكشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶   

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>آرشیو>
آرشیو
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
رشته
تاریخ شروع تحصیل
تاریخ فارغ التحصیلی
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 1017
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع
1اطلاعات بیشترلیلاغیاثوندمحمدخانیشيميدكتري
2اطلاعات بیشترمجیدغنیمتیشيميدكتري
3اطلاعات بیشترویداغلامیان سفیدداربنیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
4اطلاعات بیشترفرزادغلامیانژئوفيزيكدكتري
5اطلاعات بیشترسمیراغلامیرياضيكارشناسي ارشد
6اطلاعات بیشترروزبهغلامیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
7اطلاعات بیشترمصطفیغلامیرياضيدكتري
8اطلاعات بیشترفاطمهغفاریرياضيكارشناسي ارشد
9اطلاعات بیشترمهدیهغفاریشيميدكتري
10اطلاعات بیشترمحسنغفاریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
11اطلاعات بیشترفاطمهغفوریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشد
12اطلاعات بیشتراریاعظیمیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
13اطلاعات بیشترامینعظیمیفيزيكدكتري پيوسته
14اطلاعات بیشترعسلعطاخانیفيزيكدكتري
15اطلاعات بیشترمحمدرضاعطائیفيزيكدكتري پيوسته
16اطلاعات بیشترفایزهعشوریفيزيككارشناسي ارشد
17اطلاعات بیشترسپیدهعسگریشيميكارشناسي ارشد
18اطلاعات بیشتررضاعسگریشيميكارشناسي ارشد
19اطلاعات بیشترحامدعسکریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
20اطلاعات بیشترمایدهعزیززنجانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
21اطلاعات بیشترراضیهعزیزخانیفيزيككارشناسي ارشد
22اطلاعات بیشترمریمعزیزیانفيزيككارشناسي ارشد
23اطلاعات بیشترمائدهعزیزی ستودهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
24اطلاعات بیشترنگارعزیزیفيزيككارشناسي ارشد
25اطلاعات بیشترفهیمهعزیزیرياضيكارشناسي ارشد
26اطلاعات بیشترعلیعربیانفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
27اطلاعات بیشترفاطمهعرب نصرت ابادیشيميدكتري
28اطلاعات بیشترسیامکعبدالهی اقدمشيميدكتري
29اطلاعات بیشتررضاعبدالملکیرياضيدكتري
30اطلاعات بیشترهانیهعبداللهیرياضيكارشناسي ارشد
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر