دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵   

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>آرشیو>
آرشیو
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
رشته
تاریخ شروع تحصیل
تاریخ فارغ التحصیلی
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 994
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع
1اطلاعات بیشترلیلاغضنفریرياضيكارشناسي ارشد
2اطلاعات بیشترمحمدغروبیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
3اطلاعات بیشترلیلاغیاثوندمحمدخانیشيميدكتري
4اطلاعات بیشترمجیدغنیمتیشيميدكتري
5اطلاعات بیشترویداغلامیان سفیدداربنیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
6اطلاعات بیشترفرزادغلامیانژئوفيزيكدكتري
7اطلاعات بیشترفاطمهغلامی روشن نیارياضيكارشناسي ارشد
8اطلاعات بیشترسمیراغلامیرياضيكارشناسي ارشد
9اطلاعات بیشترمحمدمهدیغلامیفيزيككارشناسي ارشد
10اطلاعات بیشترروزبهغلامیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
11اطلاعات بیشتربهارهغفاریشيميكارشناسي ارشد
12اطلاعات بیشترفاطمهغفاریرياضيكارشناسي ارشد
13اطلاعات بیشترمحسنغفاریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
14اطلاعات بیشترمهدیهغفاریشيميدكتري
15اطلاعات بیشترفاطمهغفوریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشد
16اطلاعات بیشترفاطمهعظیمی درویش بقالفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
17اطلاعات بیشترامینعظیمیفيزيكدكتري پيوسته
18اطلاعات بیشترلیلاعظیم نوه سیشيميكارشناسي ارشد
19اطلاعات بیشترعسلعطاخانیفيزيكدكتري
20اطلاعات بیشترمحمدرضاعطائیفيزيكدكتري پيوسته
21اطلاعات بیشترفایزهعشوریفيزيككارشناسي ارشد
22اطلاعات بیشترمحمدعسگریرياضيكارشناسي ارشد
23اطلاعات بیشترسپیدهعسگریشيميكارشناسي ارشد
24اطلاعات بیشترسیاوشعسکریرياضيكارشناسي ارشد
25اطلاعات بیشترحامدعسکریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
26اطلاعات بیشترمایدهعزیززنجانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
27اطلاعات بیشترمریمعزیزیانفيزيككارشناسي ارشد
28اطلاعات بیشترمائدهعزیزی ستودهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
29اطلاعات بیشترپریساعزیزی مرکیهفيزيككارشناسي ارشد
30اطلاعات بیشترنگارعزیزیفيزيككارشناسي ارشد
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر