جمعه، ۶ مرداد ۱۳۹۶   

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>آرشیو>
آرشیو
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
رشته
تاریخ شروع تحصیل
تاریخ فارغ التحصیلی
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 861
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع
1اطلاعات بیشترلیلاغیاثوندمحمدخانیشيميدكتري
2اطلاعات بیشترمجیدغنیمتیشيميدكتري
3اطلاعات بیشترویداغلامیان سفیدداربنیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
4اطلاعات بیشترفرزادغلامیانژئوفيزيكدكتري
5اطلاعات بیشترسمیراغلامیرياضيكارشناسي ارشد
6اطلاعات بیشترروزبهغلامیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
7اطلاعات بیشترمحمدمهدیغلامیفيزيككارشناسي ارشد
8اطلاعات بیشترفاطمهغفاریرياضيكارشناسي ارشد
9اطلاعات بیشترمحسنغفاریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
10اطلاعات بیشترمهدیهغفاریشيميدكتري
11اطلاعات بیشتربهارهغفاریشيميكارشناسي ارشد
12اطلاعات بیشترفاطمهغفوریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشد
13اطلاعات بیشترفاطمهعظیمی درویش بقالفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
14اطلاعات بیشترامینعظیمیفيزيكدكتري پيوسته
15اطلاعات بیشترلیلاعظیم نوه سیشيميكارشناسي ارشد
16اطلاعات بیشترعسلعطاخانیفيزيكدكتري
17اطلاعات بیشترمحمدرضاعطائیفيزيكدكتري پيوسته
18اطلاعات بیشترفایزهعشوریفيزيككارشناسي ارشد
19اطلاعات بیشترمحمدعسگریرياضيكارشناسي ارشد
20اطلاعات بیشترسپیدهعسگریشيميكارشناسي ارشد
21اطلاعات بیشترحامدعسکریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
22اطلاعات بیشترمایدهعزیززنجانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
23اطلاعات بیشترمریمعزیزیانفيزيككارشناسي ارشد
24اطلاعات بیشترمائدهعزیزی ستودهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
25اطلاعات بیشترنگارعزیزیفيزيككارشناسي ارشد
26اطلاعات بیشترعلیعربیانفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
27اطلاعات بیشترفاطمهعرب نصرت ابادیشيميدكتري
28اطلاعات بیشترسیامکعبدالهی اقدمشيميدكتري
29اطلاعات بیشتررضاعبدالملکیرياضيدكتري
30اطلاعات بیشترسکینهعبدی زاده کلانفيزيكدكتري
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر