پنجشنبه، ۱ تير ۱۳۹۶   

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>آرشیو>
آرشیو
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
رشته
تاریخ شروع تحصیل
تاریخ فارغ التحصیلی
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 866
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع
1اطلاعات بیشترلیلاغضنفریرياضيكارشناسي ارشد
2اطلاعات بیشترلیلاغیاثوندمحمدخانیشيميدكتري
3اطلاعات بیشترمجیدغنیمتیشيميدكتري
4اطلاعات بیشترویداغلامیان سفیدداربنیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
5اطلاعات بیشترفرزادغلامیانژئوفيزيكدكتري
6اطلاعات بیشترسمیراغلامیرياضيكارشناسي ارشد
7اطلاعات بیشترمحمدمهدیغلامیفيزيككارشناسي ارشد
8اطلاعات بیشترروزبهغلامیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
9اطلاعات بیشترفاطمهغفاریرياضيكارشناسي ارشد
10اطلاعات بیشتربهارهغفاریشيميكارشناسي ارشد
11اطلاعات بیشترمهدیهغفاریشيميدكتري
12اطلاعات بیشترمحسنغفاریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
13اطلاعات بیشترفاطمهغفوریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشد
14اطلاعات بیشترفاطمهعظیمی درویش بقالفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
15اطلاعات بیشترامینعظیمیفيزيكدكتري پيوسته
16اطلاعات بیشترلیلاعظیم نوه سیشيميكارشناسي ارشد
17اطلاعات بیشترعسلعطاخانیفيزيكدكتري
18اطلاعات بیشترمحمدرضاعطائیفيزيكدكتري پيوسته
19اطلاعات بیشترفایزهعشوریفيزيككارشناسي ارشد
20اطلاعات بیشترمحمدعسگریرياضيكارشناسي ارشد
21اطلاعات بیشترسپیدهعسگریشيميكارشناسي ارشد
22اطلاعات بیشترحامدعسکریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
23اطلاعات بیشترمایدهعزیززنجانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
24اطلاعات بیشترمریمعزیزیانفيزيككارشناسي ارشد
25اطلاعات بیشترمائدهعزیزی ستودهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
26اطلاعات بیشترنگارعزیزیفيزيككارشناسي ارشد
27اطلاعات بیشترعلیعربیانفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
28اطلاعات بیشترفاطمهعرب نصرت ابادیشيميدكتري
29اطلاعات بیشترسیامکعبدالهی اقدمشيميدكتري
30اطلاعات بیشتررضاعبدالملکیرياضيدكتري
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر