دوشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۶   

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>آرشیو>
آرشیو
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
رشته
تاریخ شروع تحصیل
تاریخ فارغ التحصیلی
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 990
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع
1اطلاعات بیشترلیلاغیاثوندمحمدخانیشيميدكتري
2اطلاعات بیشترمجیدغنیمتیشيميدكتري
3اطلاعات بیشترویداغلامیان سفیدداربنیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
4اطلاعات بیشترفرزادغلامیانژئوفيزيكدكتري
5اطلاعات بیشترروزبهغلامیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
6اطلاعات بیشترمصطفیغلامیرياضيدكتري
7اطلاعات بیشترسمیراغلامیرياضيكارشناسي ارشد
8اطلاعات بیشترمحسنغفاریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
9اطلاعات بیشترمهدیهغفاریشيميدكتري
10اطلاعات بیشترفاطمهغفاریرياضيكارشناسي ارشد
11اطلاعات بیشتراریاعظیمیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
12اطلاعات بیشترامینعظیمیفيزيكدكتري پيوسته
13اطلاعات بیشترعسلعطاخانیفيزيكدكتري
14اطلاعات بیشترمحمدرضاعطائیفيزيكدكتري پيوسته
15اطلاعات بیشترفایزهعشوریفيزيككارشناسي ارشد
16اطلاعات بیشتررضاعسگریشيميكارشناسي ارشد
17اطلاعات بیشترسپیدهعسگریشيميكارشناسي ارشد
18اطلاعات بیشترحامدعسکریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
19اطلاعات بیشترمایدهعزیززنجانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
20اطلاعات بیشترراضیهعزیزخانیفيزيككارشناسي ارشد
21اطلاعات بیشترمریمعزیزیانفيزيككارشناسي ارشد
22اطلاعات بیشترمائدهعزیزی ستودهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
23اطلاعات بیشترنگارعزیزیفيزيككارشناسي ارشد
24اطلاعات بیشترفهیمهعزیزیرياضيكارشناسي ارشد
25اطلاعات بیشترعلیعربیانفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
26اطلاعات بیشترفاطمهعرب نصرت ابادیشيميدكتري
27اطلاعات بیشترسیامکعبدالهی اقدمشيميدكتري
28اطلاعات بیشتررضاعبدالملکیرياضيدكتري
29اطلاعات بیشترهانیهعبداللهیرياضيكارشناسي ارشد
30اطلاعات بیشترسکینهعبدی زاده کلانفيزيكدكتري
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر