يكشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۶   

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>آرشیو>
آرشیو
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
رشته
تاریخ شروع تحصیل
تاریخ فارغ التحصیلی
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 1005
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع
1اطلاعات بیشترلیلاغیاثوندمحمدخانیشيميدكتري
2اطلاعات بیشترمجیدغنیمتیشيميدكتري
3اطلاعات بیشترویداغلامیان سفیدداربنیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
4اطلاعات بیشترفرزادغلامیانژئوفيزيكدكتري
5اطلاعات بیشترروزبهغلامیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
6اطلاعات بیشترمحمدمهدیغلامیفيزيككارشناسي ارشد
7اطلاعات بیشترسمیراغلامیرياضيكارشناسي ارشد
8اطلاعات بیشترمهدیهغفاریشيميدكتري
9اطلاعات بیشترفاطمهغفاریرياضيكارشناسي ارشد
10اطلاعات بیشترمحسنغفاریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
11اطلاعات بیشتربهارهغفاریشيميكارشناسي ارشد
12اطلاعات بیشترفاطمهغفوریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشد
13اطلاعات بیشترفاطمهعظیمی درویش بقالفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
14اطلاعات بیشترامینعظیمیفيزيكدكتري پيوسته
15اطلاعات بیشترلیلاعظیم نوه سیشيميكارشناسي ارشد
16اطلاعات بیشترعسلعطاخانیفيزيكدكتري
17اطلاعات بیشترمحمدرضاعطائیفيزيكدكتري پيوسته
18اطلاعات بیشترفایزهعشوریفيزيككارشناسي ارشد
19اطلاعات بیشتررضاعسگریشيميكارشناسي ارشد
20اطلاعات بیشترسپیدهعسگریشيميكارشناسي ارشد
21اطلاعات بیشترحامدعسکریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
22اطلاعات بیشترمایدهعزیززنجانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
23اطلاعات بیشترراضیهعزیزخانیفيزيككارشناسي ارشد
24اطلاعات بیشترمریمعزیزیانفيزيككارشناسي ارشد
25اطلاعات بیشترمائدهعزیزی ستودهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
26اطلاعات بیشترفهیمهعزیزیرياضيكارشناسي ارشد
27اطلاعات بیشترنگارعزیزیفيزيككارشناسي ارشد
28اطلاعات بیشترعلیعربیانفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
29اطلاعات بیشترفاطمهعرب نصرت ابادیشيميدكتري
30اطلاعات بیشترسیامکعبدالهی اقدمشيميدكتري
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر