يكشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 75
صفحه اول  1 2 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشتراقدسابوالحسنیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدa.abolhasaniدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترفاطمهاحمدپناهبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدfahmadpanahدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترمینااحمدیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدminaahmadiدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترلیلاارشادی گرگریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدershadiدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترمجتبیازموده گیلاندهیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmazmoodehدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترامیرحسیناسماعیلیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدamiresmaeilyدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشتراحمدامیریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدahamiriدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترروشنکانصاری حقیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدroshanak.ansariدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترامیربذرافکنبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدamirbazrafkanدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترزهرابشیری نژاددهقانبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدz.bashiriدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترغزالهبهرامیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدghbahramiدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترپروانهبهمرکبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدpbehmarkدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترعلیبیگدلیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدalibigdeliدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشتربتولپرندینبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدbparandinدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترعلیرضاپناهیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدalirezapanahiدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترامینتقی زادبنائیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدa.taghizadدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترسارهتوکلیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدs.tavakoliدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترمهرنازجاهدی مقدمبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmehrjmدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترعاطفهجوادیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدa.javadiدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشتروحیدحسنیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدv.hassaniدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترسیده نداحسینیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدnedahosseiniدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترسیدمسعودحسینیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmasoudhosyniدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترمهشادحسینی مارانیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmahshadhosseiniدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترعذریحسینی نیابندکوهبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدozrahosaeiniدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترفاطمه الساداتحکیمبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدf.hakimدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترافسانهحیدری دلفاردبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدhydariدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترفاطمهخاتمیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدfkhatamiدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشتراعظمخدمتگذاریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدkhedmatgozariدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترسمیراخیراندیش بروجنیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدskheirandishدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترمهشیددانش شهرکیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmahshid.daneshدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترزینبداودیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدzeynab.davoudiدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترپرویزداودی منفردبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدp.d.monfaredدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترزهرادری نجف ابادیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدz.dorriدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترمریمدهقان حسامیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmdehghanدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترابراهیمرستم پورقره قوزلوبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدe.rostamدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 صفحه بعد    صفحه آخر