پنجشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 55
صفحه اول  1 2 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشتراقدسابوالحسنیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدa.abolhasaniدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترمینااحمدیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدminaahmadiدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترلیلاارشادی گرگریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدershadiدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترمجتبیازموده گیلاندهیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmazmoodehدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترامیرحسیناسماعیلیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدamiresmaeilyدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترمریمامیدیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدm.omidiدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشتراحمدامیریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدahamiriدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترروشنکانصاری حقیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدroshanak.ansariدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترمریمپاسدارنواببيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدm.pasdarnavabدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترسارهتوکلیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدs.tavakoliدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترعاطفهجوادیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدa.javadiدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترنسیمچراغی ونوولبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدcheraghi.nasimدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترسیده نداحسینیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدnedahosseiniدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترافسانهحیدری دلفاردبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدhydariدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترمهشیددانش شهرکیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmahshid.daneshدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترپرویزداودی منفردبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدp.d.monfaredدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترزهرادری نجف ابادیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدz.dorriدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترمریمدهقان حسامیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmdehghanدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترسمیرارامشینیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدs.ramshiniدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشترابراهیمرستم پورقره قوزلوبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدe.rostamدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشتررامینزادعلی مومنبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدraminzadaliدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترعرفانسفیدگربيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدe.sefidgarدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترطاهرهسهرابیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدt.sohrabiدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترافسانهسیفی حاجی خانلوبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدseyfi.afsaneدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترنرگسشایستهبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدshayestehدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترمانداناشرافتیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدm.sherafatyدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترزهراشیخ عالیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدzsheykhaaliدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترسانازشیرنسبیانبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدshirnasabianدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترسپیدهضیایی چمگردانیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدsepideh.ziaeiدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترمهساعالمیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmalamiدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشتربهارعمراییبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدbomraeeدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترفاطمهغفوریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدf.ghafouriدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشتربهارهفراهانی محرابیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدb.farahaniدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترزهرافلاحتیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدz.falahatiدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترمونافیض اللهی گوراب پسبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدfeizollahi.monaدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 صفحه بعد    صفحه آخر