دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 79
صفحه اول  1 2 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشتراقدسابوالحسنیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدa.abolhasaniدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترفاطمهاحمدپناهبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدfahmadpanahدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترمینااحمدیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدminaahmadiدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترلیلاارشادی گرگریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدershadiدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترمجتبیازموده گیلاندهیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmazmoodehدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترامیرحسیناسماعیلیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدamiresmaeilyدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشترمریمامیدیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدm.omidiدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشتراحمدامیریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدahamiriدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترروشنکانصاری حقیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدroshanak.ansariدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترامیربذرافکنبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدamirbazrafkanدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترزهرابشیری نژاددهقانبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدz.bashiriدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترغزالهبهرامیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدghbahramiدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترپروانهبهمرکبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدpbehmarkدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترعلیبیگدلیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدalibigdeliدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشتربتولپرندینبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدbparandinدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترعلیرضاپناهیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدalirezapanahiدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترامینتقی زادبنائیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدa.taghizadدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترسارهتوکلیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدs.tavakoliدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترمهرنازجاهدی مقدمبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmehrjmدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشترعاطفهجوادیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدa.javadiدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترسیده نداحسینیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدnedahosseiniدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترسیدمسعودحسینیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmasoudhosyniدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترمهشادحسینی مارانیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmahshadhosseiniدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترعذریحسینی نیابندکوهبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدozrahosaeiniدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترفاطمه الساداتحکیمبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدf.hakimدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترافسانهحیدری دلفاردبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدhydariدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشتراعظمخدمتگذاریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدkhedmatgozariدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترسمیراخیراندیش بروجنیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدskheirandishدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترمهشیددانش شهرکیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmahshid.daneshدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترزینبداودیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدzeynab.davoudiدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترپرویزداودی منفردبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدp.d.monfaredدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترزهرادری نجف ابادیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدz.dorriدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترمریمدهقان حسامیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmdehghanدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترابراهیمرستم پورقره قوزلوبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدe.rostamدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشتریاسینرفیعیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدy.rafieiدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 صفحه بعد    صفحه آخر