شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 51
صفحه اول  1   صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشتراقدسابوالحسنیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدa.abolhasaniدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترمینااحمدیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدminaahmadiدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترلیلاارشادی گرگریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدershadiدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترمجتبیازموده گیلاندهیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmazmoodehدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترامیرحسیناسماعیلیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدamiresmaeilyدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترمریمامیدیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدm.omidiدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشتراحمدامیریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدahamiriدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترروشنکانصاری حقیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدroshanak.ansariدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترمریمپاسدارنواببيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدm.pasdarnavabدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترسارهتوکلیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدs.tavakoliدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترعاطفهجوادیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدa.javadiدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترسیده نداحسینیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدnedahosseiniدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترافسانهحیدری دلفاردبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدhydariدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترمهشیددانش شهرکیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmahshid.daneshدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترپرویزداودی منفردبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدp.d.monfaredدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترزهرادری نجف ابادیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدz.dorriدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترمریمدهقان حسامیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmdehghanدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترسمیرارامشینیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدs.ramshiniدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترابراهیمرستم پورقره قوزلوبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدe.rostamدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشتررامینزادعلی مومنبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدraminzadaliدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترعرفانسفیدگربيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدe.sefidgarدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترطاهرهسهرابیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدt.sohrabiدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترافسانهسیفی حاجی خانلوبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدseyfi.afsaneدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترمانداناشرافتیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدm.sherafatyدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترزهراشیخ عالیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدzsheykhaaliدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترسانازشیرنسبیانبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدshirnasabianدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترسپیدهضیایی چمگردانیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدsepideh.ziaeiدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترمهساعالمیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmalamiدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشتربهارعمراییبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدbomraeeدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترفاطمهغفوریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدf.ghafouriدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشتربهارهفراهانی محرابیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدb.farahaniدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترزهرافلاحتیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدz.falahatiدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترمونافیض اللهی گوراب پسبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدfeizollahi.monaدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترحسینقربان پورخوربيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدghorbanpour.hدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشتربنت الهدیکاتبیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدb.katebiدر حال تحصیل
صفحه اول  1   صفحه آخر