پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 
بهار 1396زمستان 1395پاييز 1395بهار 1395

برنامه درسی دانشگاه

پاييز 1396 (2017)
درس مدرس زمان مکان
1- شيمي تجزيه پيشرفته عمومي یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس p 2 p
2- شيمي فيزيک پيشرفته عمومي یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C001
3- سمينار نیک فرجام, ن

دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس p 2 p
4- شيمي آلي پيشرفته تخصصي 1 یکشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C101
5- سمينار کبودین, ب

دوشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C002
6- طيف سنجي مولكولي چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C001
7- سمينار نجف پور, م

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
8- شيمي تجزيه پيشرفته تخصصي چهارشنبه ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
کلاس C002
9- اسپکتروسکوپي تجزيه اي 2 (اتمي) طهماسبی, ا

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس p 2 p
کلاس p 2 p
10- شيمي و سينتيك پليمريزاسيون محمد نیا, ز

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس P002
کلاس P002
11- شيمي معدني پيشرفته عمومي شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C001
کلاس C001
12- بيوترموديناميک ماکرومولکول ها حسنی, ل

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I004
کلاس I004
13- بیوانفورماتیک هادی علیجانوند, ح

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I004
کلاس I004
14- بيوشيمي پيشرفته ليپيد و قند عمادی, س

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I101
کلاس I101
15- كنترل متابوليسم مراتان, ع

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I101
کلاس I101
16- بیوفیزیک نظری محمدی نژاد, س

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I004
کلاس I004
17- سمينار نظری, ف

چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
چهارشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
18- سمينار زکوی, س

چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C002
19- سمينار قلی نژاد, م

چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C001
20- سمينار نجف پور, م

چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C101
21- سمينار کوثری, م

چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C101
22- شيمي معدني پيشرفته تخصصي سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C101
23- سمينار کمپانی زارع, م

چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C101
24- سمينار کبودین, ب

چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C001
25- سمينار نشاط, ع

سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس p 2 p
26- سمينار کمپانی زارع, م

سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C101
27- سمينار کاظمی, ح

سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C101
28- شيمي معدني پيشرفته تخصصي نشاط, ع

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
29- شناسائي مواد پليمري1 نیک فرجام, ن

سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس p 2 p
کلاس C001
30- سنتز پلیمر2 محمد نیا, ز

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس p 2 p
کلاس p 2 p
31- سمينار محمدی, ف

دوشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C101
32- خوردگي پيوشرفته دكتري لشگری, م

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
33- سمينار لشگری, م

یکشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C002
34- سمينار کریمی, ب

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
یکشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
35- سمينار عبداللهی, ح

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C101
کلاس C101
36- کاربرد طيف سنجي مقدماتي کبودین, ب

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
37- تكنولوژي پليمر1 محمد نیا, ز

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس p 2 p
کلاس C001
38- شيمي معدني پيشرفته عمومي نجف پور, م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
39- شيمي فيزيك معدني1 زکوی, س

چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C002
40- روشهاي فيزيکي و شيميايي جداسازي2 طهماسبی, ا

دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس p 2 p
کلاس p 2 p
41- مباحث نوين در شيمي معدني شهسواری, ح

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C101
کلاس C001
42- شيمي آلي پيشرفته تخصصي 1 قلی نژاد, م

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
43- سنتز نامتقارن کریمی, ب

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C002
کلاس C002
44- تحليل آماري نتايج کمپانی زارع, م

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
45- شيمي فيزيک پيشرفته نظری, ف

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
46- سمينار شهسواری, ح

شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C001
47- شيمي آلي پيشرفته عمومي کبودین, ب

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
48- طيف سنجي مولكولي کوثری, م

شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C002
کلاس C002
49- بيوشيمي معدني نجف پور, م

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
50- شيمي تجزيه پيشرفته عمومي ورمقانی, ف

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
51- الكتروشيمي تجزيه اي پيشرفته دکتري کاظمی, ح

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
52- هتروسيکل پيشرفته کاظمی, ف

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C001
کلاس C001
53- طيف سنجي در شيمي معدني 2 نشاط, ع

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
54- اسپکتروسکوپي تجزيه اي 3 (مولکولي) ورمقانی, ف

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس p 2 p
کلاس p 2 p
55- شيمي فيزيک پيشرفته عمومي محمدی, ف

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C002
کلاس C002
56- شيمي تجزيه پيشرفته تخصصي عبداللهی, ح

شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
57- شیمی نظری ساختارهای نانو کوثری, م

شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
58- شيمي كوانتومي 3 نظری, ف

شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
59- شيمي فيزيک پيشرفته سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C002
60- سمينار کبودین, ب

سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
سه شنبه ۱۸:۳۰-۲۰:۰۰
کلاس Torkaman Lecture Hall
کلاس Torkaman Lecture Hall
61- بيوفيزيك پرتوي روحانی, م

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I004
کلاس I004
62- سمينار کریمی, ب

سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس Torkaman Lecture Hall