دوشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 
بهار 1396زمستان 1395پاييز 1395بهار 1395

برنامه درسی دانشگاه

پاييز 1396 (2017)
درس مدرس زمان مکان
1- شيمي و سينتيك پليمريزاسيون محمد نیا, ز

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس P002
کلاس P002
2- بيوترموديناميک ماکرومولکول ها حسنی, ل

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I004
کلاس I004
3- بیوانفورماتیک هادی علیجانوند, ح

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I004
کلاس I004
4- بيوشيمي پيشرفته ليپيد و قند عمادی, س

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I101
کلاس I101
5- كنترل متابوليسم مراتان, ع

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I101
کلاس I101
6- بیوفیزیک نظری محمدی نژاد, س

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I004
کلاس I004
7- سمينار نظری, ف

چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
چهارشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
8- سمينار زکوی, س

چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C002
9- سمينار قلی نژاد, م

چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C001
10- سمينار نجف پور, م

چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C101
11- سمينار کوثری, م

چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C101
12- واكنش‌هاي كاتاليزوري دكتري زکوی, س

چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C002
13- سمينار کمپانی زارع, م

چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C101
14- سمينار کبودین, ب

چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C001
15- سمينار نشاط, ع

سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C101
16- سمينار کمپانی زارع, م

سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C101
17- سمينار کاظمی, ح

سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C101
18- شيمي معدني پيشرفته تخصصي نشاط, ع

سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
19- شناسائي مواد پليمري1 نیک فرجام, ن

سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس p 2 p
کلاس C001
20- سنتز پلیمر2 محمد نیا, ز

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس p 2 p
کلاس p 2 p
21- سمينار محمدی, ف

دوشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C101
22- خوردگي پيوشرفته دكتري لشگری, م

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
23- سمينار لشگری, م

یکشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C002
24- سمينار کریمی, ب

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
یکشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
25- سمينار عبداللهی, ح

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C101
کلاس C101
26- کاربرد طيف سنجي مقدماتي کبودین, ب

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
27- تكنولوژي پليمر1 محمد نیا, ز

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس p 2 p
کلاس C001
28- شيمي معدني پيشرفته عمومي نجف پور, م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
29- شيمي فيزيك معدني1 زکوی, س

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
30- روشهاي فيزيکي و شيميايي جداسازي2 طهماسبی, ا

دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس p 2 p
کلاس p 2 p
31- مباحث نوين در شيمي معدني شهسواری, ح

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C101
کلاس C101
32- شيمي آلي پيشرفته تخصصي 1 قلی نژاد, م

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
33- سنتز نامتقارن کریمی, ب

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C002
کلاس C002
34- تحليل آماري نتايج کمپانی زارع, م

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
35- شيمي فيزيک پيشرفته نظری, ف

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
36- سمينار شهسواری, ح

شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C001
37- شيمي آلي پيشرفته عمومي کبودین, ب

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
38- طيف سنجي مولكولي کوثری, م

شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C002
کلاس C002
39- بيوشيمي معدني نجف پور, م

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
40- شيمي تجزيه پيشرفته عمومي ورمقانی, ف

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
41- الكتروشيمي تجزيه اي پيشرفته دکتري کاظمی, ح

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
42- هتروسيکل پيشرفته کاظمی, ف

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C001
کلاس C001
43- طيف سنجي در شيمي معدني 2 نشاط, ع

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
44- اسپکتروسکوپي تجزيه اي 3 (مولکولي) ورمقانی, ف

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس p 2 p
45- شيمي فيزيک پيشرفته عمومي محمدی, ف

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C002
کلاس C002
46- شيمي تجزيه پيشرفته تخصصي عبداللهی, ح

شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
47- شیمی نظری ساختارهای نانو کوثری, م

شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
48- شيمي كوانتومي 3 نظری, ف

شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
49- سمينار کبودین, ب

سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس Torkaman Lecture Hall
50- بيوفيزيك پرتوي روحانی, م

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I004
کلاس I004
51- سمينار کریمی, ب

سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس Torkaman Lecture Hall