پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 188
صفحه اول  1 2 3 4 5 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشترثریاابراهیمیشيميدكتريsoraya.ebrahimiدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترمحبوبهابوالحسن زاده پاریزیشيميدكتريmabolhassanzadeدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترنرگساترکشيميكارشناسي ارشدn.atrakدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترهستیاحمدی میرصادقیشيميدكتريhasti.ahmadiدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترفخریارجمندشيميكارشناسي ارشدfakhriarjmandدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترفاطمهاسدیشيميكارشناسي ارشدfatemeh.asadiدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشترحساماسفندیاری اله قلیشيميكارشناسي ارشدesafandiariدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترمرتضیاسکندریشيميدكتريmeskandariدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترحمیداسماعیل اوغلیشيميكارشناسي ارشدesmailoghliدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترمینااسماعیلیشيميكارشناسي ارشدmina.esmaeiliدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترفرزانهاصانلوشيميكارشناسي ارشدfosanlouدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترالهاماصلانیشيميكارشناسي ارشدe.aslaniدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترحامداعرابیشيميكارشناسي ارشدaarabiدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترعرفانافتادهشيميكارشناسي ارشدe.oftadehدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترمحمودافراسیشيميكارشناسي ارشدm.afrasiدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترشکوفهافشاریشيميكارشناسي ارشدshokofeafshariدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترمریماکبری دخت قاضیانیشيميدكتريm.akbariدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترمهسااکبری لاکهشيميدكتريakbariدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترسمیهاکبریانشيميدكتريs.akbarianدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشترزینبالخانی خلخالشيميكارشناسي ارشدelkhaniدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترسهیلامانیشيميكارشناسي ارشدsa.amaniدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترامینایرانپاکشيميكارشناسي ارشدa.iranpakدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترمحمدباباییشيميكارشناسي ارشدm.babaiدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترفاطمهبارانیشيميكارشناسي ارشدfbaraniدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشتریاسرباعقیده رودیشيميكارشناسي ارشدyaser.bدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترسعیدباقریشيميدكتريsaeed.bagheriدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترمهشیدباقری نطنزیشيميدكتريbagheri.mahshidدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترمحمدبرازندهشيميدكتريm.barazandehدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترزینببکشلوشيميكارشناسي ارشدzeynabbدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترلیلابهروزی بستان ابادشيميدكتريl.behrouziدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترفرزانهبهمنیشيميدكتريf.bahmaniدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشتررسولپوربافرانیشيميكارشناسي ارشدrpourbaferaniدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترامیدپورشیانیشيميدكتريomidpourshianiدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترساراپیامی فرشيميدكتريspayamifarدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترپیمانتاریشيميكارشناسي ارشدp.tariدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 3 4 5 صفحه بعد    صفحه آخر