دوشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 197
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشترثریاابراهیمیشيميدكتريsoraya.ebrahimiدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترمحبوبهابوالحسن زاده پاریزیشيميدكتريmabolhassanzadeدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترنرگساترکشيميكارشناسي ارشدn.atrakدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترایوباحمدیشيميكارشناسي ارشدayub.ahmadiدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترهستیاحمدی میرصادقیشيميدكتريhasti.ahmadiدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترفخریارجمندشيميكارشناسي ارشدfakhriarjmandدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشترفاطمهاسدیشيميكارشناسي ارشدfatemeh.asadiدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترحساماسفندیاری اله قلیشيميكارشناسي ارشدesafandiariدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترمرتضیاسکندریشيميدكتريmeskandariدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترحمیداسماعیل اوغلیشيميكارشناسي ارشدesmailoghliدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترالهاماصلانیشيميكارشناسي ارشدe.aslaniدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترحامداعرابیشيميكارشناسي ارشدaarabiدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترعرفانافتادهشيميكارشناسي ارشدe.oftadehدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترمحمودافراسیشيميكارشناسي ارشدm.afrasiدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترشکوفهافشاریشيميكارشناسي ارشدshokofeafshariدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترعباسافلاطونیشيميكارشناسي ارشدabbas.aflatuniدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترمریماکبری دخت قاضیانیشيميدكتريm.akbariدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترمهسااکبری لاکهشيميدكتريakbariدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترسمیهاکبریانشيميدكتريs.akbarianدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشترزینبالخانی خلخالشيميكارشناسي ارشدelkhaniدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترسهیلامانیشيميكارشناسي ارشدsa.amaniدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترامینایرانپاکشيميكارشناسي ارشدa.iranpakدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترمژگانباباقصابهاشيميكارشناسي ارشدm.babagassabhaدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترمحمدباباییشيميكارشناسي ارشدm.babaiدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترفاطمهبارانیشيميكارشناسي ارشدfbaraniدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشتریاسرباعقیده رودیشيميكارشناسي ارشدyaser.bدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترسعیدباقریشيميدكتريsaeed.bagheriدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترمحمدبرازندهشيميدكتريm.barazandehدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترزینببکشلوشيميكارشناسي ارشدzeynabbدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترمایدهبهرامیشيميكارشناسي ارشدmaede.bahramiدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترلیلابهروزی بستان ابادشيميدكتريl.behrouziدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترفرزانهبهمنیشيميدكتريf.bahmaniدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشتررسولپوربافرانیشيميكارشناسي ارشدrpourbaferaniدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترامیدپورشیانیشيميدكتريomidpourshianiدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترساراپیامی فرشيميدكتريspayamifarدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 صفحه بعد    صفحه آخر