جمعه، ۲۸ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک>
دانشکده فیزیک
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 307
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشترمحمدابراهیم تبارلمسوفيزيككارشناسي ارشدm.ebrahimtabarدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترعلیابراهیم زاده کویخیفيزيككارشناسي ارشدaliebrahimzadehدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترحمیدابراهیمیفيزيكدكتريh.ebrahimiدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترمیرمحمدابراهیمی تقی دیزجفيزيككارشناسي ارشدmebrahimitدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشتررویاابراهیمی ویندفيزيككارشناسي ارشدrviandدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترایماناحدی اخلاقیفيزيكدكتريi.a.akhlaghiدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشترامیراحمدپناهفيزيكدكتري پيوستهahmadpanahدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترسیدباقراحمدنژادفيزيككارشناسي ارشدs.b.ahmadnezhadدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترکیواناحمدیفيزيككارشناسي ارشدkeyvan.ahmadiدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترارشاحمدیفيزيكدكتري پيوستهarash.ahmadiدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترندااحمدیفيزيكدكتريnahmadiدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشتراحساناحمدیفيزيكدكتري پيوستهehsanaدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشتراحسانازاده دلفيزيككارشناسي ارشدehsan.azadehدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترعاطفهاسدیفيزيكدكتري پيوستهa.asadieدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترصادقاسماعیل زادهفيزيكدكتري پيوستهismailzadehدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترهانیهاسماعیل زادهفيزيكدكتريesmailzadeh.hدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترعلی اکبراسماعیل زادهفيزيكدكتري پيوستهaa.esmailzadehدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترلیلیاسماعیلی فرفيزيكدكتري پيوستهl.esmaeilifarدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترمحسناسمعیل زادهفيزيكدكتريm.esmaeilzadehدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشترمهسااصغریفيزيكدكتري پيوستهm.asghariدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترزینباصل نجفیفيزيكدكتري پيوستهzanajafiدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترزهرااکبرپورفيزيكدكتري پيوستهz.akbarpourدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترعاطفهاکبرپورفيزيككارشناسي ارشدa.akbarpourدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترعلیاکبریفيزيككارشناسي ارشدakbaria.aدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترمحمدیوسفالوندیفيزيكدكتريyuseph.alvandiدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترمرضیهاله پناهیفيزيككارشناسي ارشدallahpanahiدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترلیلاالیاسی زادفيزيكدكتري پيوستهl.elyasizadدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترمریم الساداتامامی میبدیفيزيكدكتري پيوستهm.emamiدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترپوریاامیدیفيزيككارشناسي ارشدpooriaomidiدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترپوریاامیری پریانفيزيككارشناسي ارشدp.amiriدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترمحمدحسینامینیفيزيككارشناسي ارشدm.aminiدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشتررضاامینی هونجانیفيزيككارشناسي ارشدreza.aminiدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترمحمدامینایزدیفيزيكدكتريmohammad.izadiدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترراضیهایزدیفيزيكدكتري پيوستهraziyehizadiدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترامینبابازادهفيزيكدكتريa.babazadehدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد    صفحه آخر