جمعه، ۶ مرداد ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک>
دانشکده فیزیک
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 251
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشترمحمدابراهیم تبارلمسوفيزيككارشناسي ارشدm.ebrahimtabarدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترحمیدابراهیمیفيزيكدكتريh.ebrahimiدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشتررویاابراهیمی ویندفيزيككارشناسي ارشدrviandدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترحسیناثناعشری ایوریفيزيكدكتريasnaashariدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترایماناحدی اخلاقیفيزيكدكتريi.a.akhlaghiدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترامیراحمدپناهفيزيكدكتري پيوستهahmadpanahدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشترندااحمدیفيزيكدكتريnahmadiدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترارشاحمدیفيزيكدكتري پيوستهarash.ahmadiدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشتراحساناحمدیفيزيكدكتري پيوستهehsanaدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترکیواناحمدیفيزيككارشناسي ارشدkeyvan.ahmadiدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترعاطفهاسدیفيزيكدكتري پيوستهa.asadieدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترصادقاسماعیل زادهفيزيكدكتري پيوستهismailzadehدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترهانیهاسماعیل زادهفيزيكدكتريesmailzadeh.hدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترلیلیاسماعیلی فرفيزيكدكتري پيوستهl.esmaeilifarدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترمحسناسمعیل زادهفيزيكدكتريm.esmaeilzadehدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترمهسااصغریفيزيكدكتري پيوستهm.asghariدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترزهرااکبرپورفيزيكدكتري پيوستهz.akbarpourدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترمحمدیوسفالوندیفيزيكدكتريyuseph.alvandiدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترلیلاالیاسی زادفيزيكدكتري پيوستهl.elyasizadدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشترمریم الساداتامامی میبدیفيزيكدكتري پيوستهm.emamiدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترپوریاامیدیفيزيككارشناسي ارشدpooriaomidiدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترپوریاامیری پریانفيزيككارشناسي ارشدp.amiriدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترمحمدحسینامینیفيزيككارشناسي ارشدm.aminiدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشتررضاامینی هونجانیفيزيككارشناسي ارشدreza.aminiدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترمحمدامینایزدیفيزيكدكتريmohammad.izadiدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترامینبابازادهفيزيكدكتريa.babazadehدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترنیلوفرباباییفيزيككارشناسي ارشدnbabaeiدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترزهرابابائی سالانقوچفيزيكدكتري پيوستهz.babaeeدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترمحمدباقری گاوکشفيزيككارشناسي ارشدmo.bagheriدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترشهینبراتیفيزيكدكتريbarati.shدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترعلیبنیادیفيزيككارشناسي ارشدa.bonyadiدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترفاطمهبهادری جهرمیفيزيكدكتري پيوستهf.bahadoriدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترمهدیبهنامیفيزيككارشناسي ارشدmehdi.behnamiدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترفریضهبیاتفيزيكدكتريfarize.bayatدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترجمالبیاتفيزيككارشناسي ارشدj.bayatدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد    صفحه آخر