سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 
سخنران مدعو
پيش شرط ترکیبی برای حل غیر متقارن سیستم معادلات خطی
امين رفيعي دانشگاه تربيت معلم شيراز، دانشكده رياضي - ۳۰ آذر, ۱۷:۰۰
سخنران مدعو

  - ۱۵ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۵ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۴ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۴ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۸ آبان, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۱ آبان, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۵ آذر, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ آذر, ۱۵:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ديناميک ذرات با بار ناآبلي
مهدي يکه تاز  - ۱ مهر, ۱۰:۳۰

سخنران مدعو

  - ۱۹ آذر, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۶ آذر, ۱۵:۰۰

سخنران مدعو

  - ۶ دي, ۱۶:۳۰

سخنران مدعو

  - ۳ دي, ۱۵:۰۰

سخنران مدعو

  - ۶ دي, ۱۸:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲ دي, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۱ دي, ۱۷:۰۰

دفاعيه دكتري

Mohammad Taghi Mirtorabi  - ۱۵ دي, ۱۵:۰۰

دفاعيه دكتري
نيروي کازيمير بين دو تيغه دي الکتريک اتلافي
حسين فالي نژاد  - ۱۱ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۰ دي, ۱۵:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۰ دي, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بهنجارسازي سيستمهاي ديناميکي ميرا بااستفاده از تبديلات#لي باکاربرد در دوتائي هاي نسبيتي
کمال مام رش  - ۱۸ دي, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۰ دي, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۱۰ دي, ۱۳:۱۵

سخنران مدعو

  - ۱۵ دي, ۹:۳۰

سخنران مدعو

  - ۱۶ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
کاربرد شبکه هاي عصبي شعاعي و برخي تکنيکهاي جديد#Rکمومتريکس در کالبيراسيون چندمتغيره غيرخطي و مطالعه A S Q#Vدسته اي از داروهاي ضد- I H
  - ۱۷ دي, ۱۵:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
گامي جديد بسوي تبديل متقابل سولفيد- سولفوکسيد وکوپل#شدن اکسايشي تيول ها به دي سولفيدها تحت شرايط تقريباخنثي
داريوش زارعي تلوکي  - ۲ بهمن, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۴ دي, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۲۴ دي, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۵ بهمن, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۵ بهمن, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۱ بهمن, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ بهمن, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۲ بهمن, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲ بهمن, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ بهمن, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۹ بهمن, ۱۳:۱۵

دفاعيه كارشناسي ارشد
تعيين فاصله کهکشانها به روش نورسنجي
حسين تيموري نيا  - ۲۸ بهمن, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۹ بهمن, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۹ بهمن, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۳ اسفند, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
روشهاي جديد در سنتز مشتقات 1 ،- 5 بنزوديازپين و1 ،2،- 4#اکسادي آزول
کيان نوايي  - ۲۱ اسفند, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۹ فروردين, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ فروردين, ۱۳:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري همزمان اسپكتروفتومتري برخي كينونها با روشهاي كمومتريكس پس از استخراج نقطه ابري يا استخراج با ميكروكريستالهاي نفتالين
ليلا باقري  - ۲۷ فروردين, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ فروردين, ۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

رضا حاجيان  - ۲۶ فروردين, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۵ فروردين, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۶ فروردين, ۱۳:۱۵

سخنران مدعو

  - ۲۰ فروردين, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ ارديبهشت, ۱۸:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲ ارديبهشت, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۹ ارديبهشت, ۱۳:۱۵

سخنران مدعو

  - ۹ ارديبهشت, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۹ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۸ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۸ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۰ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري پذيرفتاري نوري خطي مرتبه ي دوم موادآلي به#روش بيضي سنجي
زهرا فرائي  - ۲۰ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۴ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۵ ارديبهشت, ۱۷:۰۰[
More]
سخنران دانشگاه

  - ۱۶ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۵ ارديبهشت, ۱۸:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۵ ارديبهشت, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۴ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۶ خرداد, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۷ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۶ خرداد, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تصحيح ابيراهي انحراف با اپتيک تطبيقي
مليحه پيروي دهسرخي  - ۱۸ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۳ خرداد, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۳ خرداد, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ خرداد, ۱۳:۱۵

دفاعيه كارشناسي ارشد
شبيه سازي رسانش جهشي درنيمه هادي ناهمگون#بااستفاده ازتبديل موجک
مريم نادريان  - ۲۷ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۷ خرداد, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۷ خرداد, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۷ خرداد, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۲۸ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲ تير, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ تير, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲ تير, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۴ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۰ تير, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۵ تير, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

حسين ملک زاده  - ۲۶ مرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۰ مرداد, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۷ مرداد, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۱ مرداد, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۱ مرداد, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
خمش بي هنجار پلي الکتروليت ها
بهناز بزرگي  - ۱۹ مرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۴ مرداد, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ابرگرمايش تيغه ابررسانا با ثابت لانداو- گينزبرگ بزرگ
محمد شاهي پسند  - ۱۸ مرداد, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۵ مرداد, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۰ مرداد, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ديناميک مايعات درمحيط هاي موئين و متخلخل
حسين گردندهي  - ۲۵ مرداد, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه اسپکتروفتومتري تعادل هاي تفکيک اسيد- باز و#Hسينتيک واکنش هاي شيميايي توسط روش تفکيک منحني نقطه#Hوروش افزايش استاندارد نقطه
حميدرضا امامي پور  - ۱ شهريور, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۱ مرداد, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۴ شهريور, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري و اناديم به روش سينتيکي - فتومتري براساس#اثر کاتاليزوري آن برواکنش اکسيدشدن زايلنول نارنجي#وتورين توسطبرومات
مريم نوذري  - ۲۲ مرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۸ مرداد, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

  - ۳ شهريور, ۱۵:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ديناميک ذرات با بار ناآبلي
حسين محمدزاده  - ۹ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه ي فرايند آميزش چهار موج تبه گن به کمک نظريه پراش
علي رضا مرادي  - ۲۲ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مهنازSعن وان:سيستم مکان يابي جهاني ونقشه ماهواره هاي P G سلماني
مهناز سلماني  - ۸ شهريور, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۰ شهريور, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۱ شهريور, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۰ شهريور, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۵ شهريور, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۵ شهريور, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ارتباط بين نظريه ي يانگ - ميلز درحجم محدود و نظريه ي#غشاها
علي مراديان  - ۲۳ شهريور, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۵ شهريور, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۶ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بسط کيومولانت زنجيره اسپيني فري مغناطيس
جهانفر ابوئي  - ۵ مهر, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر ثابت دي الکتريک شيشه هاي#چندمولفه اي در دماي پايين
عليرضا اکبري  - ۵ مهر, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

بابک عبداللهي پور  - ۶ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري پذيرفتاري نوري خطي مرتبه ي دوم موادآلي به#روش بيضي سنجي
رحمان نوروزي  - ۹ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ديناميک مايعات درمحيط هاي موئين و متخلخل
سپيده نسائي  - ۲۹ شهريور, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي ارتباط ساختار- فعاليت در برهم‌كنش استيل و بوتيريل‌كولين‌استراز با فسفروتيوات‌ها و فسفرودي‌تيوات‌هاي سنتتيك
عاطفه هادي زاده اصفهاني دانشكده شيمي - ۱۷ تير, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ مهر, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه اسپکتروفتومتري تعادل هاي تفکيک اسيد- باز و#Hسينتيک واکنش هاي شيميايي توسط روش تفکيک منحني نقطه#Hوروش افزايش استاندارد نقطه
مريم عباسي طريقت  - ۱۰ مهر, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد برخي روشهاي آناليز فاکتوري در مطالعه#اسپکتروفتو- متري تعادل هاي ميکروسکوپي تفکيک اسيدي و#توتومري شدن
وحيده مهدوي  - ۹ مهر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۸ مهر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۹ مهر, ۱۱:۳۰

سخنران مدعو

  - ۱۰ مهر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۹ مهر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ مهر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۴ مهر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۴ مهر, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۵ مهر, ۱۳:۱۵

دفاعيه كارشناسي ارشد
استفاده از طراحي آزمايش و بهينه سازي چندمعياري و شبکه#عصبي مصنوعي براي اندازه گيري همزمان سيتوزين و تيمين به#روش ولتامتري عاري سا
زهره شمالي  - ۲۷ مهر, ۱۳:۳۰

سخنران مدعو

  - ۱۳ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۵ مهر, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري يونهاي آمونيم و نيترات با روش جذب مولکولي#Aفاز گازي و سيستم I F
سليمان فرخي کرد  - ۱۶ مهر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۵ مهر, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۲ مهر, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۲۶ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۲ مهر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ مهر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۴ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ مهر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۹ مهر, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۹ مهر, ۱۳:۱۵

سخنران مدعو

  - ۲۹ مهر, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۳۰ مهر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۶ آبان, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تصحيح ابيراهي انحراف با اپتيک تطبيقي
شراره تودد  - ۱۱ آبان, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۳ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۴ آبان, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۳ آبان, ۱۳:۱۵

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري يونهاي آمونيم و نيترات با روش جذب مولکولي#Aفاز گازي و سيستم I F
فريبا مصلحي راد  - ۲۱ آبان, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

ابراهيم کريمي  - ۲۱ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ آبان, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ آبان, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۲۶ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۷ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۴ آذر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۱ آذر, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ آذر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۱ آذر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۲ آذر, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۲ آذر, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

  - ۶ دي, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۶ دي, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

  - ۷ دي, ۹:۳۰

سخنران مدعو

  - ۸ دي, ۹:۳۰

سخنران مدعو

  - ۳۰ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۳ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ دي, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ دي, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

  - ۸ دي, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي ترافيک اينترنت درقالب مدل اوهايرا- ساواتاري
اميد فرزاديان  - ۱۰ دي, ۱۲:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
حل دستگاههاي معادلات چندجمله اي
وجيهه ترويجي  - ۱۱ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۹ دي, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۰ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۰ دي, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ دي, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۱۷ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ دي, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۲ دي, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ دي, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ دي, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۴ دي, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۷ دي, ۱۵:۰۰

سخنران مدعو

  - ۳۰ دي, ۱۵:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۹ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۳۰ دي, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۵ بهمن, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

  - ۸ بهمن, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۷ بهمن, ۱۳:۱۵

دفاعيه كارشناسي ارشد

  - ۱۵ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۴ بهمن, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۱۴ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۵ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۵ بهمن, ۱۷:۰۰

دفاعيه دكتري
برهمکنش هاي القايي در ماده ي چگال دور از تعادل
علي نجفي  - ۵ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۸ بهمن, ۹:۳۰

سخنران مدعو

  - ۱۹ بهمن, ۹:۳۰

سخنران مدعو

  - ۱۶ بهمن, ۱۱:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۸ بهمن, ۱۳:۱۵

سخنران مدعو

  - ۲ اسفند, ۱۳:۱۵

سخنران مدعو

  - ۲ اسفند, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۹ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۵ اسفند, ۱۳:۱۵

دفاعيه كارشناسي ارشد
عامل سازي ها در گراف هاي کامل و دوبخشي کامل
اعظم کاظمي  - ۱۷ اسفند, ۱۳:۰۰

دفاعيه دكتري

  - ۱۶ اسفند, ۱۳:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تصحيح ابيراهي انحراف با اپتيک تطبيقي
عباس رحماني  - ۱۸ اسفند, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه اکسيداسيون هوازي ترکيبات آلي درحضورN - هيدروکسي#O Iفتاليميد و کمپلکسهاي آب گريز I C
جمشيد رجبي  - ۲۰ اسفند, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۵ فروردين, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۵ فروردين, ۱۳:۱۵

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري يونهاي آمونيم و نيترات با روش جذب مولکولي#Aفاز گازي و سيستم I F
حميد نوروزي مطلق  - ۲۶ فروردين, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
روشهاي جديد درسنتز 1- آمينوفسفينيک اسيدها و1-#هيدروکسي فسفينيک اسيدها درمحيط بدون حلال
ناصر اصحابي  - ۱۹ فروردين, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تشخيص هويت و تشخيص اصالت عادي و مرئي
نرگس سريعالقلم  - ۳ ارديبهشت, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲ ارديبهشت, ۹:۴۵

سخنران مدعو

  - ۳۰ فروردين, ۱۵:۰۰

سخنران مدعو

  - ۷ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۹ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۸ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۴ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۰ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۲ ارديبهشت, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۲۲ ارديبهشت, ۱۵:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي سرمايش همگن و رمبش ناکشسان سامانه ي يک بعدي#مواد دانه اي بااستفاده از شبيه سازي ديناميک مولکولي#حساس به برخورد
مهدي مرادخاني  - ۲۸ ارديبهشت, ۱۳:۱۵

سخنران مدعو

  - ۳ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۵ خرداد, ۱۵:۰۰

سخنران مدعو

  - ۶ خرداد, ۹:۰۰

سخنران مدعو

  - ۵ خرداد, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۶ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ خرداد, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ خرداد, ۹:۴۵

سخنران مدعو

  - ۱۸ خرداد, ۱۹:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۱۹ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۰ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۰ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ خرداد, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ خرداد, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربردهاي اسکانديم تري فلوئورومتان سولفونات [3(F T O )C S ]#و کاتاليزور بين فازي برپايه اسکانديم [I I I ]روي سطح#سيليکا در سنتز ترکيبات آلي
ليلا مامني  - ۳ تير, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۶ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲ تير, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲ تير, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲ تير, ۱۵:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد بهينه سازي چندمعياري دراندازه گيري هم زمان#بيسموت و مس به روش ولتامتري عاري سازي کاتدي جذبي و#اندازه گيري هم زمان اينديم
افسانه غلام زاده  - ۲۳ تير, ۱۰:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۷ تير, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۷ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۷ مرداد, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۹ مرداد, ۱۵:۴۵

سخنران دانشگاه

  - ۲۱ مرداد, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۴ مرداد, ۱۸:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تحديد سرشت ها و درجات همگن
جواد باقريان  - ۱۲ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
جبرهاي جدولي تعميم يافته و طرح هاي شرکت پذير
احمدرضا اسلامي هرندي  - ۱۰ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
روش هاي رياضي در آناليز سرتاسري سيستم هاي زيستي
آزاده خواجه عليجاني  - ۲۲ شهريور, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۸ مهر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۸ مهر, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

  - ۱ مهر, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه افت و خيز ضريب شکست در لايه سطحي جو به روش ماره
اکرم سليمي  - ۹ مهر, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
شبيه سازي زنجيره هاي فري مغناطيس باروش منت کارلوي کوانتمي
علي رضا قاسمي  - ۱۱ مهر, ۱۸:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

  - ۹ مهر, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۷ مهر, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۵ مهر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۴ مهر, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۲۸ مهر, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۵ آبان, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۱۹ آبان, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۲۶ آبان, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۲۷ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۰ آذر, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۴ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۳ آذر, ۱۳:۱۵

سخنران مدعو

  - ۷ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۸ آذر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
پايه هاي گربنر و تجزيه اوليه ايدآل هاي چندجمله اي
سيد محمد آجداني  - ۲ دي, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۱ آذر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
حالت پايه تک لايه هاي کلوئيدي تحت تاثيرميدان هاي نوري#متناوب
علي مهري  - ۹ آذر, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ارائه روش هاي جديد در سنتز - 421 اکسادي آزول هاو - 542#تري آريل ايميدازوکين ها
فريبا سعادتي  - ۱۷ آذر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۴ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۷ آذر, ۱۳:۱۵

سخنران مدعو

  - ۸ دي, ۱۳:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه اسپکتروفلوريمتري واسپکتروفوتومتري تعادل تفکيک#اسيدي در مخلوطها توسط روش هاي کمومتريکس
سيده مريم سجادي  - ۷ دي, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
رضاTعن وان:ساخت و ارزيابي آشکارساز M P و سل عبوري نورتابي شيميايي#و بررسي اثرترکيبات فنلي برروي واکنش نور
رضا داداشوند  - ۱۴ دي, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۹ دي, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۴ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۱ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ دي, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۵ دي, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ دي, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۳ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ دي, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
گذار فاز کوانتومي سيستم اسپيني 1 S در دماي صفر
ناهيد عظيمي  - ۲۶ دي, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۶ دي, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ دي, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۹ دي, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۱۱ بهمن, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۳۰ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۴ بهمن, ۹:۳۰

سخنران مدعو

  - ۸ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۷ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۶ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۲ بهمن, ۱۷:۰۰

دفاعيه دكتري
A Aکشساني N D دربرهمکنش هاي پروتئين - N D
فرشيد محمدرفيعي  - ۱۹ بهمن, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي ترافيک اينترنت درقالب مدل اوهايرا- ساواتاري
اسماعيل فضلي آلانق  - ۲۸ بهمن, ۱۱:۰۰

دفاعيه دكتري
فرشيدA Aعن وان:کشساني N D دربرهمکنش هاي پروتئين - N D محمدرفيعي
فرشيد محمدرفيعي  - ۱۹ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ بهمن, ۱۳:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۲۱ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۹ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۵ بهمن, ۹:۳۰

دفاعيه دكتري

  - ۲۷ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۸ بهمن, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۷ بهمن, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اثر باريکه ي ليزر آرگون برتشکيل انبوهه هاي نقره دربستر#شيشه
عسکري قاسم پور  - ۱۲ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۴ اسفند, ۱۵:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
انتشار نور درکف
ابراهيم مددي  - ۱۸ اسفند, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تثبيت و بررسي پايداري الکتروشيميايي لايه آبي پروس به#عنوان يک پراکسيداز مصنوعي
نفيسه شمس  - ۱۷ اسفند, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ اسفند, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ اسفند, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ اسفند, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
پرتاب به بي نهايت درزمان متناهي#
  - ۱۹ اسفند, ۱۳:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مساله مسيريابي در شبکه هاي n - مکعب
غلامعلي پيرايش  - ۲۰ اسفند, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد الکترودهاي کربن اصلاح شده با سيليکاي عامل دارشده#در اندازه گيري سرب وکادميم به روش ولتامتري عاري سازي#آندي
روح اله ترابي کچوسنگي  - ۲۲ اسفند, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تلفيق روش افزايش استاندارد و روش منحني اجزائ ظاهري#براي تعيين و تصحيح خطاها در تجزيه هاي شيميايي و#بکارگيري روش ارائه شده در انداز
نيلوفر شيشه گر  - ۲۲ اسفند, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نظريه هندسي کنترل روي گروههاي لي
مهدي افشار  - ۱۸ فروردين, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مولادادA Aعن وان:خوشه هاي L D C Cاثر ساختار هندسي بر خواص اپتيکي نيکبخت
مولاداد نيكبخت  - ۲۴ اسفند, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تابع توزيع جرم براي سيستم هاي ستاره اي کروي خودگرداننده
جليل ناجي دوميراني  - ۲۶ اسفند, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
حلپذيري و زبر حلپذيري گروههاي متناهي متمم دار
روح الله گرمنجاني  - ۲۵ فروردين, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۴ فروردين, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نظريه هندسي کنترل روي گروههاي لي
مهدي افشار  - ۲۵ فروردين, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۳۰ فروردين, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

  - ۳۱ فروردين, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۷ ارديبهشت, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۶ ارديبهشت, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۶ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۴ خرداد, ۱۱:۳۰

سخنران مدعو

  - ۴ خرداد, ۱۰:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۱ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۸ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۴ خرداد, ۱۳:۱۵

دفاعيه كارشناسي ارشد
تشخيص خامه هاي رنگ شده به عنوان يکي از تقلب هاي زعفران#توسطروش کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا
جواد فيضي  - ۸ تير, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۳۱ خرداد, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اجسام غلتان
ياسر رودگرآملي  - ۳۰ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۳۰ خرداد, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
شبيه سازي موثر رسانش متناوب مواد ناهمگون دردماهايپايين:کاربرد تبديل موجک درسه بعد
الهه پژوهش  - ۲۸ تير, ۱۲:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
عملگرهاي ابردوري و آشوبناک
محمد صوفي نيستاني  - ۱۵ تير, ۱۴:۰۰

دفاعيه دكتري

  - ۲۸ تير, ۱۳:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
روش کالرکين ناپيوسته براي معادله چسبنده برگر
عليرضا عابدين زاده  - ۳۰ مرداد, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

فرهاد عبدي  - ۸ شهريور, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تقريب توابع توزيع اعداد اول و نامساويهاي مربوط به آنها
مهدي حسني  - ۲۸ تير, ۱۸:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
حل معادلات هذلولوي غيرخطي جفت شده باروش - d s
محمد ايزدي خالق آبادي  - ۲۹ مرداد, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۷ تير, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تعيين غيرمخرب نمايه ضريب شکست پيش سازه فيبرنوري#بااستفاده ازروش ماره وتغييرپله فاز
سمانه رنجبرريزي  - ۱۶ شهريور, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۳۰ مرداد, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
روح الهZعن وان:بازبهنجارش کوانتمي مرتبه دوم زنجيره ناهمسانگرد X X#با برهمکنش همسايه دوم جعفري
روح اله جعفري  - ۲۰ شهريور, ۱۱:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
طراحي ، تهيه و شناسايي کمپلکس هاي پالاديم تثبيت شده روي#سطح سيليکاي بي شکل و استفاده از آنها در واکنش هاي#اکسايش الکل ها تحت اتمسف
اصغر زماني  - ۲۳ شهريور, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
حل عددي سيال دوفازي در محيط متخلخل
داود محمدمرادي  - ۱۴ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

سارا شورني  - ۱۶ شهريور, ۱۵:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

سيدحسنS عن وان:محاسبه عددي در پايه هاي اندازه حرکت زنجيره 2/1-#هايزنبرگ ناهمسانگر  - ۲۰ شهريور, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

  - ۱۵ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي ارتعاش پوسته دايره اي نازک با مرزهاي ثابت با#استفاده از تکنيک ماره
رسول عالي پور  - ۱۶ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تعيين همدوسي فضايي با رهيافت نظريه پراش
امير درمنکي فراهاني  - ۲۳ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
طاهرهPعن وان:بررسي - گروههاي توانمند راستگو
طاهره راستگو  - ۳۰ شهريور, ۸:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي هندسي پايداري سرتاسري سيستمهاي ديناميکي
فاطمه نبئي حسين آبادي  - ۳۰ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

  - ۳۰ شهريور, ۱۲:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي ي مدارهاي حالت مقيد در پتانسيل گرانشي ي جسم گسترده
سعدي خدايي  - ۷ مهر, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اثر ديناميک کازيمير
محمد منتظري  - ۹ مهر, ۱۵:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

  - ۷ مهر, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه اثر همدوسي فضايي برطيف ميدان اپتيکي
روح ا... قبادي  - ۷ مهر, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
روش هاي عددي تفاضلات متناهي کاملا صريح و ضمني براي حل#مساله دوبعدي غير کلاسيک انتشار
عليرضا محبي آشتياني  - ۱۰ مهر, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۱ مهر, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

حکيمه محمدپور  - ۱۳ مهر, ۱۵:۰۰

دفاعيه دكتري
پراش فرنل از اجسام فازي و کاربردهاي آن
محمد اميري  - ۲۷ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۵ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۸ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۱ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۵ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۷ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۸ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۸ آبان, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۲ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۵ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۴ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۳۰ آبان, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
عامل سازي ها در گراف هاي کامل و دوبخشي کامل
موسي حاتمي  - ۲ آذر, ۸:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ آذر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲ آذر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کنترل بهينه سوخت خودرو بوسيله زنجيره انتقال قدرت جعبه#دنده هاي خودکار(T V C )
منصور سعيدي  - ۸ آذر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۸ آذر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۴ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۳ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۴ آذر, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

  - ۱۶ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۵ آذر, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري

سيدنادر سيدريحاني  - ۲۹ آذر, ۱۴:۰۰

دفاعيه دكتري
نظريه هاي متغير بودن سرعت نور
نصرت الله جعفري سنبل آبادي  - ۲۱ آذر, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۱ آذر, ۱۱:۰۰

دفاعيه دكتري

سيدنادر رسولي  - ۲۸ آذر, ۱۱:۰۰

دفاعيه دكتري
مطالعه ي رفتار دسته جمعي پلي الکتروليت هاي ميله اي شکل#با استفاده از روش هاي شبيه سازي کامپيوتري
حسين فضلي  - ۲۸ آذر, ۱۴:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز فسفر و دي تيوات ها و بررسي اثرات باز دارندگي آنها#برروي فعاليت و سينتيک آنزيم استيل کولين استراز و ارائه#روش هاي جديد در سنتز ت
داود الهامي فر  - ۳ دي, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ساخت الکترودهاي خميرکربن اصلاح شده با پلي اکسومتالات هاي#93O e F 11W P و 04O 21W P تثبيت شده بر روي سيليکاژل و بررسي#رفتار الکتروشيميايي آن
حسن حميدي  - ۸ دي, ۱۰:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تعيين منحني مسيرهاي بهينه در مسائل کنترل با استفاده#از روشهاي عددي
علي رضائي سراجي  - ۱۳ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۵ دي, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اکسيداسيون آلکن ها و الکل ها توسط هيدروژن پراکسيد در#حضور کاتاليزورهاي پلي اکسي متالات استخلاف شده با فلزات#واسطه و پلي اکسومتالات
پري فدوي اخوان  - ۷ دي, ۱۴:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد کاتاليزوري پلي اکسومتالات هاي استخلاف شده بافلزات#واسطه و پلي اکسومتالات هاي تثبيت شده برروي سطح سيليکا#درواکنش هاي حلقه گشا
فرهاد کبيري اصفهاني  - ۷ دي, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۴ دي, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

  - ۵ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۶ دي, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۳ دي, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۳ دي, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۹ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ دي, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۹ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۸ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ دي, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۵ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۸ دي, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۸ دي, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۸ دي, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۷ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲ بهمن, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

  - ۳ بهمن, ۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۵ بهمن, ۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۴ بهمن, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۹ بهمن, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ بهمن, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۱ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۷ بهمن, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
روشهاي جديد در سنتز تيوفسفاتها و اسيل تيوفسفات هاو#Oمطالعه در خواص نوکلئوفيلي آمونيوم و؟O - دي اتيل فسفر#و تيوايت
فاطمه فرجاديان  - ۲۶ بهمن, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ارائه روشهاي ساده و جديد در سنتز a - آمينوفسفونات ها و#بيس (دي اتوکسي فسفوريل آلکيل ) آمين ها
خاور مرادي  - ۲۶ بهمن, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ بهمن, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۸ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۸ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۵ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۶ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۴ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۳۰ بهمن, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲ اسفند, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲ اسفند, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۸ اسفند, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۷ اسفند, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اکسيداسيون موثر الکل ها تحت اتمسفر اکسيژن ملکولي و هوا#با استفاده از يک کاتاليزور قابل بازيافت جديد و نقش#کانال هاي مزوپور 51- A B S در
صديقه عابدي  - ۲۳ اسفند, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات الکترود سراميک کربني تغيير يافته باآنزيم#لاکيز براي سنجش هاي بيوشيميايي ترکيبات فنلي در سيستم#تزريق - جريان
امير رحمتي پناه  - ۱۸ اسفند, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۷ اسفند, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
برخي کاربردهاي جديد کاتاليزور بين فازي سيليکا برپايه#اسکانديم (I I I )و بررسي فرايند تثبيت پروتئين بر روي#کانالهاي نانو مهندسي شده 51- A
علي اصغر صفري  - ۲۳ اسفند, ۱۵:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۳ اسفند, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
حامدGعن وان:ناورداهايي براي - جبرهاي هم ارز مزيدآبادي فراهاني
حامد مزيدآبادي فراهاني  - ۲۶ فروردين, ۱۵:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد روش هاي کمومتريکس براي مطالعه اسپکتروفتومتري#برخي از سنتيک هاي پيچيده در سيستمهاي شيميايي
آزاده گلشن  - ۳۱ فروردين, ۱۵:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد الکترودهاي خمير کربن اصلاح شده با سيليکاژل اصلاح#شده توسط گروههاي آلي عامل دار شده (L I S O M R O ) در اندازه#گيري مس به روش ولتام
مهسا داداشي  - ۲۶ فروردين, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي سرمايش همگن و رمبش ناکشسان سامانه ي يک بعدي#مواد دانه اي بااستفاده از شبيه سازي ديناميک مولکولي#حساس به برخورد
گلنار احمدي  - ۳۱ فروردين, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ فروردين, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۲ فروردين, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۳۰ فروردين, ۱۵:۰۰[
More]
سخنران مدعو

  - ۳۱ فروردين, ۱۱:۰۰[
More]
سخنران مدعو

  - ۳۱ فروردين, ۹:۰۰[
More]
دفاعيه كارشناسي ارشد
حسينRعن وان:بررسي فعاليتهاي فام سپهري در ستاره دوتايي l u V E رضي زاده
حسين رضي زاده  - ۴ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۳۰ فروردين, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۹ فروردين, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
شبيه سازي ديناميک مولکولي فرايندهاي تماس و خراش در#مقياس نانو
حسنعلي کريمي ورزنه  - ۹ ارديبهشت, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۴ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۶ ارديبهشت, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۵ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۵ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۳ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۸ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ ارديبهشت, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ ارديبهشت, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۷ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۶ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۷ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۶ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۷ ارديبهشت, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۶ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۰ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۰ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱ خرداد, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ايده آل نقاط در فضاي آفين و تصويري
عباس نصراله نژاد  - ۱۷ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ فروردين, ۲۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۳ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۳ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۷ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۰ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۸ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۹ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۰ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۹ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۹ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۰ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ خرداد, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۷ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۴ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۲ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۷ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۳ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۴ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۴ تير, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ تير, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۳۰ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۹ خرداد, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ارائه اولين روش در جداسازي و شناسايي دياستريو#ايزومرهاي بيس (a - هيدروکسي آلکيل )فسفينيک اسيدها و سنتز#ترکيبات جديد فسفينيک اسيد حلق
حميده حقيقت  - ۳۱ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۵ تير, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

نرگس موسوي  - ۱۵ تير, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۴ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۹ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۱ تير, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۹ تير, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۰ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۱ تير, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۱ تير, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۶ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۴ تير, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۸ تير, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۱ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۰ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۸ تير, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

مجيد براتلو  - ۲۷ تير, ۱۱:۳۰

سخنران مدعو

  - ۲ مرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۴ مرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۴ مرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۱ مرداد, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
عدد b - رنگي گرافها و ارتباط طول دورها و عدد رنگي
شهلا ملاحاجلو  - ۱۲ مرداد, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۵ مرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

حسن حميدي دانشكده فيزيك - ۱۸ مهر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۵ مرداد, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
قضاياي نقطه ثابت و خواص هندسي فضاهاي باناخ
علي محمودي  - ۳۰ مرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ شهريور, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۶ شهريور, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۸ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعيه دكتري

مانيا ملكي  - ۲۰ شهريور, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري
مدلهاي تاپايدار ديسكهاي گازي نامتقارن
ناصر محمد اصغري  - ۲۰ شهريور, ۱۳:۰۰

دفاعيه دكتري
تابش جسم سياه ناجا به جائي
مريم حاجي رحيمي  - ۲۹ شهريور, ۱۶:۰۰

دفاعيه دكتري
ديناميک فوتونها در کوانتوم الکتروديناميک ناجابجايي
ابوالفضل جعفري  - ۲۹ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نامساوي هاي عملگري
اکبر بني طالبي دهکردي  - ۱۳ مهر, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
يك نشاندن در نامساوي وردشي
عبدالرحيم حسيني  - ۱۳ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مدل هاي تحولي و پخش براي شبکه ها به ويژه شبکه اينترنت
نرگس رضواني مجيد  - ۶ مهر, ۲۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۴ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

مرتضي هيوادي دانشگاه صنعتي اصفهان - ۴ مهر, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري درجه همدوسي فضايي باد و تار نوري
محمد ظهرابي علايي  - ۶ مهر, ۱۰:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربردهاي اسکانديم تري فلوئورومتان سولفونات [3(F T O )C S ]#و کاتاليزور بين فازي برپايه اسکانديم [I I I ]روي سطح#سيليکا در سنتز ترکيبات آلي
شکور پوسه  - ۱۳ مهر, ۱۳:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

  - ۱۸ مهر, ۱۳:۳۰

سخنران دانشگاه

زينب رشيديان دانشكده فيزيك - ۱۸ مهر, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ميکرو توري هاي پراش جاي گرفته در شيشه تبادل يون شده
امير معصومي  - ۱۹ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

سيده مريم سجادي دانشكده شيمي - ۱۹ مهر, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه

فرهاد كبيري دانشكده شيمي - ۱۸ مهر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

مرضيه نجفي دانشكده شيمي - ۲۵ مهر, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تحليل منحني سرعت ستاره هاي دو تايي طيفي
رزيتا محبي  - ۲۶ مهر, ۱۲:۰۰

سخنران دانشگاه

رامين صالح دانشكده فيزيك - ۱۹ مهر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

عليرضا اكبري دانشكده فيزيك - ۲۵ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

سميه بزرگزاده دانشكده شيمي - ۲۶ مهر, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نمايش اسکيم هاي شرکت پذير خارج قسمتي روي زير مجموعه هاي بسته نرمال
رضا شرف ديني  - ۲۶ مهر, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
قيمت گذاري پويا در مساله مديريت درآمد خطوط هوائي
سيد حسين نعيمي دانشكده رياضي - ۲۷ مهر, ۱۱:۳۰

سخنران دانشگاه
به كار گيري عامل ها در اتوماسيون صنعتي
محمد‌رضا خلقتي  - ۷ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
بازدارنده هاي استيل كولين استراز به عنوان حشره كش
عاطفه هادي زاده اصفهاني دانشكده شيمي - ۱۷ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

مهدي وثيقي دانشكده شيمي - ۳ آبان, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه

مسعود آيت‌اللهي دانشكده شيمي - ۱۷ آبان, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

محسن كمپاني زارع دانشكده شيمي - ۱۲ مهر, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

مهدي سرگلزايي  - ۹ آبان, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات درخشندگي و دوره تناوب مداري در منظومه CG Cyg
هادي رحماني بايگي بخش فيزيك - ۸ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

محسن عباس‌پور دانشگاه فردوسي مشهد - ۱۵ آذر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
پراش فرنل از اجسام فازي: روشي جديد براي ساخت پله ي فازي متغير
عليرضا مرادي بخش فيزيك - ۱۰ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

پري فدوي دانشكده شيمي - ۹ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تركيبات مزوپور مزوپورهاي سيليكايي به صورت هيبريدي از تركيبات آلي و غير آلي
الهه جعفري دانشكده شيمي - ۲۲ فروردين, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري
مطالعه پارامترهاي تلاطم جو و ارتعاش‌هاي سازه‌هاي بزرگ با استفاده از تكنيك ماره
سيف‌اله رسولي  - ۲۹ فروردين, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
استفاده از كاتاليزور كمكي مس در اكسايش هوازي الكلها با استفاده از TEMPO
عباس بيگلري دانشكده شيمي - ۲۳ اسفند, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
پديدههاي اپتيكي جو: هاله و رنگينكمان
فرهاد عبدي مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه - ۱۶ اسفند, ۱۱:۰۰[
More]
سخنران دانشگاه
شيمي تركيبات نانو تيوپ
احسان جعفري دانشكده شيمي - ۱۶ اسفند, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
بهبود گزينش پذيري كاتاليزورهاي كايرال تثبيت شده
عزيز ملكي دانشكده شيمي - ۱۵ اسفند, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري
بررسي خصوصيات ترموديناميكي زنجيره‌هاي دواسپيني
جهانفر ابويي  - ۱۶ اسفند, ۱۴:۰۰

دفاعيه دكتري
اثر ميدان مغناطيسي بر پاسخ شيشه‌ها در دماي پايين
عليرضا اكبري  - ۱۶ اسفند, ۱۱:۰۰

دفاعيه دكتري
پراش فرنل از نوارهاي فازي تخت و استوانه‌اي و كاربردهاي آن
آرش ثباتيان  - ۲۲ اسفند, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

حسين دهقان دانشكده فيزيك - ۸ اسفند, ۱۸:۳۰

سخنران دانشگاه

منوچهر ذاكر دانشكده رياضي - ۸ اسفند, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

فريبا سعادتي دانشكده شيمي - ۹ اسفند, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تثبيت آنزيمها بر روي بسترهاي مزوپور منظم عامل دار شده
مهرانه كرمانيان دانشكده شيمي - ۸ اسفند, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

احسان قرباني چگيني  دانشكده فيزيك - ۶ اسفند, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ابرگروههاي كوانتمي و چندجمله‌ايهاي لينك
اردوان مختاري بخش رياضي - ۱۷ اسفند, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه
lمقدمه اي در مورد نيمه رساناها و كاربرد آنها به عنوان كاتاليزورهاي فتوشيميايي در شيمي
علي اصغر صفري دانشكده شيمي - ۲ اسفند, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

فريده رباني دانشكده شيمي - ۲ اسفند, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
انتشار نور در كف تَر دو بعدي
جابر دهقاني بخش فيزيك - ۱۳ اسفند, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

محمد چارسوقي دانشكده فيزيك - ۱ اسفند, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه

داريوش زارعي دانشكده شيمي - ۱ اسفند, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

پويا مهدي پور دانشكده رياضي - ۲۴ بهمن, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي انواع ابر و تعيين نمايه فشار و دما در جو
محمد علي مردمي مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه - ۲۵ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

مجتبي توحدي دانشكده شيمي - ۲۵ بهمن, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه

مجيد وفائي زاده دانشكده شيمي - ۲۴ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

مجيد وفائي زاده دانشكده شيمي - ۲۴ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

مجيد وفائي زاده دانشكده شيمي - ۲۴ بهمن, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تهيه يك الكترود خمير كربن اصلاح شده با سيليكاي تيتانيم فسفات‌دار شده براي اندازه‌گيري انتخابي دوپامين و اوريك اسيد در حضور آسكوربيك اسي
مجتبي كوشكي دانشكده شيمي - ۳ اسفند, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اعدادبتي دسته‌اي از گرافها
محمد پيرحياتي دانشكده رياضي - ۱۶ مهر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
پاسخ‌هاي ممكن در روشهاي مدل سازي نرم
دكتر حميد عبداللهي دانشكده شيمي - ۱۸ مهر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

يونس آقارضائي دانشكده شيمي - ۲۵ بهمن, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سل الكتروشيميايي لايه نازك ساخته شده و كاربرد آن در اندازه گيري برميد در سيستم تجزيه تزريق _جريان
حميد آقاجري دانشكده شيمي - ۲ اسفند, ۱۱:۰۰

دفاعيه دكتري
مكانيك كوانتمي در فضاي فاز
فاطمه طاعتي اصيل بخش فيزيك - ۲۴ بهمن, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه

بهرام توانا دانشكده شيمي - ۱۸ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

نازيلا اسعدي دانشكده فيزيك - ۱۷ بهمن, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه

عبدالرضا قدس دانشكده فيزيك - ۱۵ بهمن, ۱۷:۰۰

دفاعيه دكتري
پخش امواج در محيطهاي متخلل ناهمگون
سيدمهدي واعظ علايي  - ۱۵ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

نورالدين حسين زاده دانشكده شيمي - ۱۱ بهمن, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه سيستم سينتيكي متوالي مرتبه دوم با استفاده از برخي روش‌هاي كمومتريكس
مريم خوشكام دانشكده شيمي - ۱ اسفند, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

سميه غلامي دانشكده شيمي - ۱۱ بهمن, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه

عاطفه هادي زاده دانشكده شيمي - ۱۷ بهمن, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
روشي مؤثر براي حلقه‌گشايي اپوكسيدها به وسيله پلي‌اكسومتالات‌هاي استخلاف شده با فلزات واسطه در شرايط بدون حلال و حلقه‌گشايي اپوكسيدها
حسام بهزادنيا دانشكده شيمي - ۲۵ بهمن, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

سعيد صالحي دانشكده رياضي - ۳ بهمن, ۱۷:۰۰[
More]
سخنران دانشگاه

حسن حميدي دانشكده شيمي - ۴ بهمن, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
روش ليدار دو سويه
روح اله مراد حاصلي مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه - ۴ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

طاهره قاسمي دانشكده شيمي - ۴ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

مرضيه نجفي دانشكده شيمي - ۳ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

اردشير گوران  - ۲ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
سيستم يكپارچه اطلاعات سلامت
سعيد بركابي و بامشاد عزيزي بخش فن آوري اطلاعات - ۳ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

سعيد مهدوي فر دانشكده فيزيك - ۳ بهمن, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه
به دست آوردن پارامترهاي جو با استفاده از طيف سنجي خورشيدي
علي بيات بخش فيزيك - ۲۷ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

يعقوب عابدي دانشكده شيمي - ۲۷ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

حسن حميدي دانشكده شيمي - ۲۷ دي, ۹:۰۰

سخنران مدعو

ناصر هادي پور دانشگاه تربيت مدرس - ۲ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

بابك عبداللهي پور دانشكده فيزيك - ۲۶ دي, ۱۴:۱۵[
More]
سخنران دانشگاه

مينا سربيون دانشكده شيمي - ۲۰ دي, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو
مدل سازي سه بعدي داده‌هاي مغناطيسي
لقمان نمكي موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران - ۲۰ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

مجيد براتلو دانشكده فيزيك - ۱۹ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مقدمه اي بر توموگرافي با استفاده از پراش اپتيكي
رسول عالي پور مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه - ۲۰ دي, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

حامد ملكي دانشگاه بيرجند - ۱۹ دي, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۰ دي, ۱۴:۰۰[
More]
سخنران دانشگاه

مجيد براتلو دانشكده فيزيك - ۱۶ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

فرهاد كبيري دانشكده شيمي - ۱۹ دي, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو
رابطه خواص ديناميكي و كاتاليتيكي آنزيمها
مزدك خواجه پور كالج پزشكي آلبرت آينشتين- نيويورك - ۱۷ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

حاذق زاهدي دانشكده شيمي - ۱۳ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مقايسه روشهاي كانوني كردن و معادله انتقال شدت براي تعيين نمايه ضريب شكست پيش سازه فيبر نوري
احمد درودي مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان و دانشگاه زنجان - ۱ فروردين, ۱:۰۰

سخنران دانشگاه
مقايسه روشهاي كانوني كردن و معادله انتقال شدت براي تعيين نمايه ضريب شكست پيش سازه فيبر نوري
احمد درودي مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان و دانشگاه زنجان - ۱ فروردين, ۱:۰۰

سخنران دانشگاه

داوود الهامي فر دانشكده شيمي - ۱۲ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

علي قربانزاده مقدم دانشكده فيزيك - ۱۲ دي, ۱۴:۰۰[
More]
سخنران مدعو

هادي قاسمي  - ۶ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

حميد بابامرادي دانشكده شيمي - ۶ دي, ۹:۰۰

سخنران مدعو
گشتاور اسپيني در نانوساختارهاي مغناطيسي
جيانگ زيائو دانشگاه دلفت - ۶ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي روش طيفسنجي براي تعيين نماية ضريب شكست موجبرهاي صفحهاي
احسان احدي اخلاقي مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه - ۶ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

حميده حقيقت دانشكده شيمي - ۶ دي, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
معلق نگه داشتن مواد با استفاده از خاصيت ديا مغناطيسي
زينب رشيديان  - ۴ دي, ۱۲:۳۰

سخنران دانشگاه

عباس بيگلري دانشكده شيمي - ۲۱ آذر, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

محمد كهندل  - ۵ دي, ۱۴:۰۰[
More]
دفاعيه كارشناسي ارشد
روش هاي جديد و ساده در سنتز -استيلوكسي فسفونات ها ، آميدوفسفونات ها و آميدوتيوفسفونات ها
منصوره كريمي دانشكده شيمي - ۶ دي, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربردهايي از روش فضاي فاز گسترش يافته و تبديلات#بندادي کوانتومي
حسين صفري  - ۲۰ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
تعيين ناهمواري سطح در يك بعد با استفاده از پراش فرنل
احمد درودي دانشگاه زنجان و مركز تحصيلات تكميلي زنجان - ۱۵ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

اصغر زماني دانشكده شيمي - ۱۴ آذر, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري
بازسازي مدلهاي بهينه‌ي محيط‌هاي متخلخل مقياس بزرگ با استفاده از بهينه سازي
حسين حمزه پور بخش فيزيك - ۱۴ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
امنيت وب سايت ها
سعيد سارنچه بخش فن آوري اطلاعات - ۱۳ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

مجتبي توحدي دانشكده شيمي - ۸ آذر, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه

شراره تودد دانشكده فيزيك - ۷ آذر, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه
مطالعه ناهموراي سطح اجسام با استفاده از تعديل طيف نور بازتابي
فائقه حاجي زاده بخش فيزيك - ۸ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

پروين اسكندري دانشكده شيمي - ۱۴ آذر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

زهرا زند دانشكده شيمي - ۴ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

رشيد زارع نهندي دانشكده رياضي - ۳۰ آبان, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه‌گيري سينتيكي اسپكتروفتومتري مخلوط‌ها توسط روش آناليز فاكتوري كاهش مرتبه
صادق كريمي دانشكده شيمي - ۱۶ آذر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

مهرانه كرمانيان دانشكده شيمي - ۳۰ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

فريده رباني دانشكده شيمي - ۱ آذر, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
مقدمه اي بر كريپنوگرافي
عاطفه نادرخاني بخش فن آوري اطلاعات - ۲۹ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

الهه جعفري دانشكده شيمي - ۳۰ آبان, ۱۵:۰۰

سخنران مدعو

يوري شكرينف  - ۳۰ آبان, ۱۴:۰۰[
More]
سخنران دانشگاه
آشنايي با شبكهGrid
پدرام حياتي بخش فن آوري اطلاعات - ۲۴ آبان, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

داريوش زارعي دانشكده شيمي - ۲۳ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

احسان جعفري دانشكده شيمي - ۲۳ آبان, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه

داريوش زارعي دانشكده شيمي - ۱ فروردين, ۱:۰۰

سخنران دانشگاه

سيد نادر رسولي  - ۲۳ آبان, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تكنيكهاي موجك هار براي حل معادلات ديفرانسيل
سيد حسن صادقيان مطهر بخش رياضي - ۲۵ آبان, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
حلقه هاي استنلي- رايزنر
پويا نيکو  - ۲۲ آبان, ۱۳:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مباني منطقي آناليز نااستاندارد
محمود مومني‌پور بخش رياضي - ۲۴ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
روش آناليز فاكتوري پنجره متحرك متناوب براي آناليز مقايسه اي بين ديتاهاي كروماتوگرافي پيچيده
سميه غلامي دانشكده شيمي - ۱۷ آبان, ۹:۰۰

سخنران مدعو

بامداد ياحقي  - ۹ آبان, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تك مولكول‌هاي مغناطيسي و اثر فوق ريز در تونل‌زني كوانتمي Mn12-Ac
عادله دارابي  - ۲۲ فروردين, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۲ فروردين, ۱۵:۰۰

سخنران مدعو

ظفر تراكولوف  - ۱۹ فروردين, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربرد نيتروكسيل راديكالهاي آلي پايدار براي اكسيداسيون الكلها
ابراهيم بدره دانشكده شيمي - ۲۱ فروردين, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
كاربرد نيتروكسيل راديكالهاي آلي پايدار براي اكسيداسيون الكلها
ابراهيم بدره دانشكده شيمي - ۲۱ فروردين, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
آناليز تصوير در ميكروسكوپي در مادون قرمز
مهدي وثيقي دانشكده شيمي - ۲۲ فروردين, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ايده آلهاي احاطه‌گر گرافها
سعيد عليرضازاده بخش رياضي - ۲۲ فروردين, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
ACM-ICPCآشنايي با
سينا رضاقلي زاده بخش فن آوري اطلاعات - ۲۶ فروردين, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه
ساختارهاي هيبريدي آلي -معدني متخلخل بر پايه سيليكا
حسام بهزادنيا دانشكده شيمي - ۲۸ فروردين, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
پايداري سيستم دانه‌اي در برابر اختلال موضعي
محمد رضا شعباني بخش فيزيك - ۲۸ فروردين, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه
فاكتوري كردن ماتريس به طور مثبت
سيده مريم سجادي دانشكده شيمي - ۲۹ فروردين, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربرد التراسوند در سنتز آلي
پروين اسكندري دانشكده شيمي - ۲۹ فروردين, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

داود افخمي تبار دانشكده رياضي - ۲۷ فروردين, ۱۶:۳۰

سخنران مدعو
كاربرد روشهاي الكتروشيميايي در سينتيك ، سنتز ، آناليز شيميايي
محمد رفيعي بوعلي سيناي همدان - ۱۲ ارديبهشت, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربردهاي پراش فرنل از اجسام فازي
عليرضا مرادي مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه - ۱۹ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

آرام امامي دشتكي دانشكده رياضي - ۱۰ ارديبهشت, ۱۶:۳۰

سخنران دانشگاه
پديدههاي اپتيكي جو: هاله و رنگينكمان
فرهاد عبدي بخش فيزيك - ۱۲ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
آلكيلاسيون كتونها با الكلهاي نوع اول كاتاليست شده با كمپلكسهاي فلزي
اصغر زماني دانشكده شيمي - ۴ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
لیزر دانه نشان تزریقی برای یک لیدار دیال با فرکانس بالا
حميد رضا خالصي فرد بخش فيزيك - ۵ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

جهانفر ابويي دانشكده فيزيك - ۴ ارديبهشت, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه
مقدمه اي بر خصوصيات نيمه رساناها
صديقه عابدي دانشكده شيمي - ۵ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
سنتز و كاربرد نمكهاي يوني كايرال
داوود الهامي فر دانشكده شيمي - ۱۹ ارديبهشت, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

زهرا نعيمي دانشكده فيزيك - ۱۸ ارديبهشت, ۱۴:۱۵

دفاعيه كارشناسي ارشد
روشهاي تكراري براي تعيين نقاط ثابت
حسين دهقان بخش رياضي - ۲۵ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ميانگين‌پذيري ضعيف و مراكز توپولوژيك دوگان دوم جبرهاي باناخ
مهدي دودانگه دانشكده رياضي - ۲۵ ارديبهشت, ۱۸:۰۰

سخنران دانشگاه

مرتضي بيات دانشكده رياضي - ۲۴ ارديبهشت, ۱۶:۳۰

سخنران دانشگاه
پديدههاي اپتيكي جو: هاله و رنگين كمان- بخش دوم
فرهاد عبدي مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه - ۲۶ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

پروين داراببي  - ۱ فروردين, ۱:۰۰

سخنران دانشگاه
با DNA quercetin-copper(II) برهم كنش بين كمپرس
پروين دارابي دانشكده شيمي - ۲۶ ارديبهشت, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
1-aminophosphonic روشهايي براي سنتز
مينا سربيون دانشكده شيمي - ۲۶ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

سيده راضيه مشعريان دانشكده فيزيك - ۲۵ ارديبهشت, ۱۴:۱۵

سخنران مدعو

ايرج وثوقي دانشگاه صنعتي سهند تبريز - ۱ فروردين, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

يوسف عزيزي دانشكده فيزيك - ۰ فروردين, ۱۶:۰۰[
More]
سخنران دانشگاه
روش جديد براي مدل كردن داده هاي به دست آمده از سنسورها
ياسر بياد دانشكده شيمي - ۵ خرداد, ۹:۳۰

سخنران مدعو

ظفر تراكولوف  - ۰ خرداد, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
تقاطع مخروطي
هادي نجارزاده دانشكده شيمي - ۵ خرداد, ۱۰:۳۰

سخنران دانشگاه
RNA پليمراز در برابر نوکلیوزوم
لاله ملازاده بیدختی بخش فيزيک - ۱ خرداد, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه
نوع آرايي فرايز
يعقوب عابدي دانشكده شيمي - ۲ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

فرهاد كبيري دانشكده شيمي - ۱ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
طلا به عنوان كاتاليست
فرهاد كبيري دانشكده شيمي - ۸ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

زهرا زند دانشكده شيمي - ۲۶ خرداد, ۱۰:۳۰

سخنران مدعو

محمد اصغرزاده  - ۶ خرداد, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اكسيداسيون سولفيدها و آمين‌هاي آروماتيك با هيدروژن پروكسيد در حضور پلي اكسومتالات استخلاف شده با كروم
روزبه افراسيابي دانشكده شيمي - ۲۳ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

مهدي حسني دانشكده رياضي - ۷ خرداد, ۱۷:۰۰[
More]
سخنران دانشگاه
آناليز كمومتريكي چند متغيره پاسخهاي متابوليكي به سمهاي گرفته شده توسط NMR
سميه غلامي دانشكده شيمي - ۱۲ خرداد, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
سنتز ايميدازولين
طاهره قاسمي دانشكده شيمي - ۹ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

افشين منتخب دانشگاه شيراز - ۹ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۲ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي رفتار الكتروشيميايي و كاتاليزوري هموگلوبين در فيلم Nafion/nano-CaCO3
رامين نيكزاد دانشكده شيمي - ۹ خرداد, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
مطالعه پخش مايعات شفاف با استفاده از انحراف سنجي ماره اي
احد صابر  - ۹ خرداد, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۰ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
آناليز چندمتغيره تصوير و رگراسيون براي پيش‌بيني محتوا و توزيع پوشاننده در محصولات غذايي ميان وعده
زينبه حسن زاده دانشكده شيمي - ۱۶ خرداد, ۹:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۳ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

نورالدين حسين زاده دانشكده شيمي - ۱۶ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
حسگرهاي الكتروشيميايي DNA بر اساس نانوذرات
عباس برفي دخت دانشكده شيمي - ۱۹ خرداد, ۱۰:۳۰

سخنران دانشگاه
چرخه سوخت هسته اي و خوردگي در نيروگاههاي هسته اي
معصومه بيگلر دانشكده شيمي - ۱۹ خرداد, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
واكنشهاي آسيلاسيون
پروين اسكندري دانشكده شيمي - ۲۶ خرداد, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
ارگانوكاتاليستهاي ساپورت شده
مرضيه نجفي دانشكده شيمي - ۲۲ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تأثير مايسل هاي كاتيوني CTACL بر روي خواص طيفي CV
اكرم رستمي دانشكده شيمي - ۲۳ خرداد, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز آمين هاي نوع دوم
بهرام توانا دانشكده شيمي - ۲۳ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

مسعود گروسيان شركت لوگان - ۶ تير, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
طراحي دارو
عاطفه هادي زاده دانشكده شيمي - ۲ تير, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
كاتاليزورهاي هتروژن براي واكنش سوزوكي در آب
پري فدوي دانشكده شيمي - ۲۹ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
شيمي كارا
مرضيه نجفي دانشكده شيمي - ۲ تير, ۱۰:۱۵

دفاعيه كارشناسي ارشد

  - ۲۷ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
محافظت آمين ها در فعال سازي آنها با استفاده از گروه محافظ تري متيل سايليل
يونس آقارضائي دانشكده شيمي - ۳۰ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
طراحي تركيبات هيبريد به صورت بازدانده هاي انزيم استيل كولين استراز براي درمان بيماري الزايمر
عاطفه هادي زاده دانشكده شيمي - ۵ تير, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مايعات يوني
رامين نيكزاد دانشكده شيمي - ۹ تير, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
واكنش هاي كاتاليز شده توسط كاتاليزورهاي كايرال نامتقارن توسط پيوند هيدروژني
زهرا زند دانشكده شيمي - ۶ تير, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي الگوريتمهاي كدگشايي تكراري
صادق صادقي ده چشمه دانشكده رياضي - ۱۲ تير, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
پ موتورهاي الكتروشيميايي : ييلهاي سوختي غشاء الكتروليت پليمري و متانول مستقيم
علي محمد مالك دانشكده شيمي - ۹ تير, ۱۰:۱۵

دفاعيه كارشناسي ارشد
تعيين قوانين ميرايي انرژي امواج لرزه‌اي در ناحيه تهران و محاسبه كاتالوگ بزرگاي M1
سيد خليل متقي دانشکده علوم زمین - ۶ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز آلفا آمينوفسفاتها توسط كاتاليستها
حاذق زاهدي دانشكده شيمي - ۱۲ تير, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

نازيلا اسعدي  - ۱۳ تير, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد

امير محسن پور موسي   - ۱۳ تير, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
كاتاليزورها در حلالهاي يوني
مجيد وفائي زاده دانشكده شيمي - ۱۲ تير, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري
اثر ديناميك كازيمير: پاسخ اپتومكانيكي خلاء كوانتمي
جلال سراباداني بخش فيزيك - ۱۹ تير, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نيم ضرب داخلي و كاربردهاي آن در هندسة فضاهاي باناخ
اكرم عليخاني دانشكده رياضي - ۲۵ تير, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
گرافها و كدهاي ساخته شده از آنها
سميه حيدروند دانشكده رياضي - ۲۶ تير, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
منتج و كاربردهاي آن
ابوالقاسم دشتبان دانشكده رياضي - ۲۵ تير, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو
مطالعه اسپکتروسکوپي برروي برهمکنش مزوتترافنيل پورفيرين‌هاي استخلاف شده در موقعيت پارا و مزوتترا پروپيل پورفيرين با کربوکسيليک اسيدهاي
سعيد زكوي  دانشكده شيمي علوم پايه دامغان - ۲۵ تير, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
اسيدهاي جامد به عنوان كاتاليزور
داريوش زارعي دانشكده شيمي - ۱۹ تير, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تثبيت بيومولكولها در نانوپروس كربنها
مهرانه كرمانيان دانشكده شيمي - ۲۶ تير, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
روشهاي سنتز تركيبات هتروسيكل حلقوي Azaheterocyclic Phosphonates
خاور مرادي دانشكده شيمي - ۲۶ تير, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه
طراحي و آزمايش و بهينه سازي
فريده رباني دانشكده شيمي - ۳۰ تير, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
شبيه سازي ديجيتالي ولتاموگراها
ياسر بياد دانشكده شيمي - ۲۷ تير, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مقدمه‌اي بر نظرية نمايش اسكيم‌ها
وريا سلطانيان دانشكده رياضي - ۳ مرداد, ۱۳:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
توسيع، بستار و يكريختي در جبرهاي سلولي
فضل‌اله انتظاري دانشكده رياضي - ۱۶ مرداد, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مجتمع‌هاي سادكي و خواص كوهن _ مكالي آنها
علي‌اكبر يزدانپور دانشكده رياضي - ۱۴ مرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
مقايسه ايزومرهاي هندسي رتينوئيدها و كنترل ايزومر شدن نوري آنها به وسيله كمپلكس شدن با سيكلودكسترين ها
زينب مختاري دانشكده شيمي - ۳ مرداد, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱ مرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
DNA انتقال بار در
مجتبي توحدي دانشكده شيمي - ۹ مرداد, ۱۰:۱۵

سخنران دانشگاه
تثبيت آنزيمي
مهرانه كرمانيان دانشكده شيمي - ۹ مرداد, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
پروتئوميكس
زينبه حسن زاده دانشكده شيمي - ۱۳ مرداد, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
بهينه سازي كولوني مورچه ها
حميد بابامرادي دانشكده شيمي - ۱۳ مرداد, ۱۰:۱۵

سخنران دانشگاه
اكسايش الكترو كاتاليزوري DNA
عباس برفي دخت دانشكده شيمي - ۱۰ مرداد, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
DNA به عنوان نانومواد
رضا دانش طلب دانشكده شيمي - ۱۷ مرداد, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
نانو ذرات در الكتروشيمي
اعظم توكلي دانشكده شيمي - ۲۴ مرداد, ۹:۰۰

دفاعيه دكتري
رفتار مقياسي گاف انرژي زنجيره XXZ در ميدان مغناطيسي عرضي
سعيد مهدوي فر بخش فيزيك - ۲۷ مرداد, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
رنگ‌آميزي گراندي گرافها و برخي نتايج آن
آرام امامي دشتكي دانشكده رياضي - ۵ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت كاتاليزور TEMPO نانوساختار جديد بر پايه سيليكاي مزوپور منظم (SBA-15) و استفاده از آن در واكنش اكسيداسيون هوازي الكل‌ها
عباس بيگلري دانشكده شيمي - ۱۴ شهريور, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
الكتروكمي لومينسانس لومينول در محلول قليايي بر روي الكترود طلا
سميه بزرگ زاده دانشكده شيمي - ۳۱ مرداد, ۹:۰۰

سخنران مدعو

  - ۶ شهريور, ۱۰:۳۰

سخنران دانشگاه
نانوذرات در الكتروشيمي
اعظم توكلي دانشكده شيمي - ۱۴ شهريور, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه‌گيري ضريب پخش وابسته به غلظت با استفاده از انحراف‌سنجي ماره
احد صابر تازه‌كند  - ۱۴ شهريور, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۱ شهريور, ۱۰:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
برهم کنشهاي القا شده توسط افت و خيزهاي گرمايي در#غشاهاي شاره اي ناهمگن
رامين گلستانيان  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
سطوح مهار شده و فضا- زمانمدلي براي عالم
علي نيري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بر همکنش چرن - سيمونز و خواص ويژه اسپين و آمار ذزات#در1 2 بعد
فريناز روشني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت تداخل سنج راديويي دو مولفه اي
شهرام اميري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
رفتار کوانتومي الکترون شتابدار به عنوان يک سيستم ميراي#کوانتومي
رضا عالمي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
معادله ديراک در متريک رندرز و اتم هيدروژن دو فرمولبندي#فينسلري
مالک زارعيان  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
گشتاور مغناطيسي الکترون و آزمون ساختار فضا زمان
محمد کهندل  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي گذار فاز و نماهاي ديناميک براي حرکات همرفتي در#سيالات بدون اتلاف
حسين حکيمي پژوه  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
تشديدگرهاي ناپايدارخودصافي کلي درليزر رزينه اي با دمش#توسط لامپ درخشش
محمد محمودي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بازسازي دو سطح موج مجهول از تحليل نقش تداخلي آنها در#سه بعد
احمد درودي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
لايه هاي نازک در نظريه برنز- ديکي
سعيد قنبري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري ثابتهاي نوري مواد به طريق بيضي سنجي با#تعديل دستگاه نور سنج طيفي
زهرا عالمي پور  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
پارادوکس دو قلوها وحرکت مطلق و نسبي
آرش سروري خراشاد  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي نقطه تکين براي معادلات ديفرانسيل خطي
فرانک پهلواني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
کنترل پذيري سيستمهاي ديناميکي
محمد تحقيقي شربيان  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مرتضيRعن وان:رده بندي تعدادي از منحني هاي مسطحه که در رابطه ( d )f#صدق مي کنند بيات
مرتضي بيات  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
اثر امواج گرانشي روي ستاره ها
حبيب قرارخسروشاهي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنجش ضخامت و ضريب شکست لايه هاي نازک ،ازطريق تحرير#فريزهاي تداخلي تيغه
مجيد رشيدي هويه  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي ناهمواريهاي پولکوار با روش پيسه هاي ليزري
داود پورمحمد  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد

اميرعلي مسعودي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
نيروي کازيمير بين دو تيغه دي الکتريک اتلافي
جمال داودي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي رفتار بحراني و بحراني سه گانه به روش نابهنجاري#هماهنگ
کورش افروشه  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
نمودار فاز مدل آيزينگ - 1 در شکافتگي ميدان صفر با#استفاده از تقريب - هاي خوشه اي
سعيد مهدوي فر  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بهنجارسازي سيستمهاي ديناميکي ميرا بااستفاده از تبديلات#لي باکاربرد در دوتائي هاي نسبيتي
مهيار مددي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
محاسبه طيف فوتونهاي تابشي از صفحه ناهموار متحرک
ميرفائز ميري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بيژنPعن وان:- گروههاي با ژرف نرمال و ژرف مشخصه کوچک کريمي بيرگاني
بيژن کريمي بيرگاني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بدست آوردن گراديان دما با استفاده از تحرير فريزهاي ماده
سيف اله رسولي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
شرايط کافي براي وجود جواب تناوبي در معادله ديفرانسيل#خطي رسته سوم
عباس شکري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد

حاتم محمدي کامروا  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
گامي جديد بسوي تبديل متقابل سولفيد- سولفوکسيد وکوپل#شدن اکسايشي تيول ها به دي سولفيدها تحت شرايط تقريباخنثي
علي دلبازنسب  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بهترين تقريب براي توابع پيوسته در نرمهاي چبيشف و L
محمدرضا پورکرمانيان  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي الگوها و بحث آماري ناپايدارهاي هيدروديناميکي
حسن فيروزجاهي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
امواج منفرد در تارهاي نوري
حسن تشکري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
رفتار مجانبي تقريبا- مدارهاي نيم گروههاي برگشت#پذيردرفضاهاي باناخ
محمدعلي رمضاني گرنامي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
روشهاي تکراري پايداربراي نگاشتهاي بطورقوي شبه منقبضي#ومعادلات عملگري غيرخطي ازنوع تجمعي
سيدمرتضي اسدي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
برآوردنرخ مجانبامنظم بودن بعضي نگاشتهاي غيرخطي ازنوع#انقباضي
حسين تيموري فعال  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت بيضي سنج بازتابي
مصطفي اسداللهي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي امواج منفرد در محيطهاي بااثرپوکلزوفتوريفرکتيو
سيدعباس حسيني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه پديده هاي مغناطيسي باپريودهاي بلند مدت به عنوان#وجوه نوساني امواج هيدرومغناطيسي درخورشيد
پيمان احمدي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه نمايه ضريب شکست درپديده تبادل يون بااستفاده#ازتحريرفريزهاي تيغه
ماندانا فرهاديان لنگرودي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
شکل سطح قطره مايع روي جامدتخت افقي
ولي بشيري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
فرايندقطره زايي ورشددرگذارفازمرتبه اول
داريوش حيدريان  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي حالت پايه آرايه دوبعدي پيوندهاي جوزفسون#درحضورميدان مغناطيسي عمودي
ليلا نادري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
تعيين فاصله کهکشانها به روش نورسنجي
حسين فضلي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
رونوشت بردارهاي کوانتومي
حسام الله مقصودلو  - ۰ شهريور

دفاعيه دكتري
اميرCعن وان:- جبرها و جبرهاي جدولي رهنماي برقي
امير رهنماي برقي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي رده اي ازP - گروههاي خاص
مهدي مفيدي احمدي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
توابع تقريبامحدب روي گروههاي توپولوژيک
علي مرصعي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
وجودجوابهاي تناوبي براي معادلات ديفرانسيل غيرخطي#ازمرتبه سوم
عباسعلي شکري سقين سرا  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
روشهاي جديد در سنتز مشتقات 1 ،- 5 بنزوديازپين و1 ،2،- 4#اکسادي آزول
علي انصاري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
روشهاي گراديان مزدوج ولانچوزبراي مسائل کمترين مربعات خطي
صمد عهدي اقدم  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
همدوسي فازدرآرايه پيوندهاي جوزفسون
علي نجفي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد روش ولتامتري عاري سازي جذبي دراندازه گيري#موليبدن ،مس و بيسموت واندازه گيري همزمان مس و بيسموت به#روش ولتا- متري عاري ساز
احمد سليمي سياه سنگ  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
محاسبه کوچکترين مقدارويژه يک ماتريس متقارن وفضاي ويژه#مربوط به آن به کمک الگوريتم اوليه - دوگان
حامد صديقي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
همگرايي ضرب هاي تصادفي نگاشتهاي انقباضي
يحيي عليزاده  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
تشکيل وتحول خوشه هاي نقره فلزي دربسترشيشه درطول پديده#تبادل يون
آرش ثباتيان  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
نظريه پراش آميزش تبهکن چهارموج (M W F D )
منوچهر عليمحمدي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
اتم هيدروژن درفضاي فريدمان
آرزو ديانت  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي پديده شناختي اخترنماهاوکهکشانها
فاطمه طباطبائي اصل  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
آشوب القائي توسط هسته اتم هليوم ديامغناطيس
رضا زمردي مقدم  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه وآزمون تجربي يک مدل تابشي براي تپ اخترهاي#راديويي
مريم حاجي رحيمي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
معادله ديراک درفضازمان شوارتس شيلد واصل هم ارزي
حميد قربانلو  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
شبيه سازي مونت کارلوي فرايند پخش در محيطهاي بي نظم ،#در حضور همبستگيهاي بلندبرد
محمد سعادت فر  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
پايه گربنربراي ايده آل کهادهاي يک ماتريس
علي محرمي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
تقريب با استفاده از توابع گويا
رضا جعفرپور گلزاري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
محاسبه بهترين تقريب گسسته براي تابع پيوسته بااستفاده#از برنامه ريزي خطي
عباس فضلي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه حرکت فرفره کوالوسکايا
علي حسن بيگي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
ديناميک غيرخطي تيرهاي ويسکوالاستيک چرخان
مهدي ابوالقاسمي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
حل عددي معادلات بيضوي به روش تفاضلات متناهي
عوض نقي پور  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
نظريه شبه کلاسيکي اثرمجاورت دراتصال بين يک فرومغناطيس#باابررساناي نامعمول
مجيد حيدرپور  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي پريشيده خطي باشرايط#اوليه
سعيد جوادي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات شدت در تاج خورشيد طي خورشيدگرفتگي 20#مرداد1378
رضا رضايي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه وجوه g نوساني خورشيد
شهرام عباسي  - ۰ شهريور

دفاعيه دكتري
تله اندازي همدوس جمعيت در سيستم هاي کوانتومي باز
محمد محمودي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
سن جهان
علي اکبر نوابي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
حالت پايه شبکه شبه تناوبي پنروز از اتصالات جوزفسون در#حضورميدان مغناطيسي عمود بر آرايه
مهران باقري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
اثر کوانتومي زنون و اثر کوانتومي پادزنون
پريسا روستازاده شيخيوسفي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
تعيين نمايه ضريب شکست موجبر صفحه اي از طريق پراش فرنل
محمدرضا سادات حسيني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
ديسکهاي ستاره اي دوهسته اي در تعادل ديناميکي
عليرضا رفيعي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مفاهيمي در c - جبرها و جبرهاي جدولي
محسن حيدري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه اثر انرو
فرهاد زماني ميرارکلائي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
شبيه سازي رسانش جهشي درنيمه هادي ناهمگون#بااستفاده ازتبديل موجک
علي آقامحمدي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
خمينه هاي همتافته و پايه هاي مکانيک
رضا آقايان  - ۰ شهريور

دفاعيه دكتري
خمش بي هنجار پلي الکتروليت ها
احمد درودي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مليحهYعن وان:بازبهنجارش کوانتمي زنجيره X در ميدان مغناطيسي عرضي پيروي دهسرخي
محمدهادي عزيزخاني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
وجود جواب تناوبي براي معادله ديفرانسيل رسته سوم غيرخطي#بااستفاده از قضاياي نقطه ثابت و تئوري درجه
منوچهر کاظمي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري پذيرفتاري غيرخطي مرتبه سوم - 2 متيل#آمينو آنتراکينون بااستفاده از روش آميزش تبهگن#چهارموج
شاهين مبارک آبادي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
محاسبه آنتروپي ازروي مسير حرکت سيستم درفضاي فاز
محمدجواد معتمدهاشمي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
افت وخيزهاي درخشندگي در خوشه هاي کروي
احمد حسيني زاده  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي نظم پذيري و زبري در رشد لايه هاي نازک
احسان ندايي اسکوئي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
کنترل غيرمستقيم پوپوف وکاربرد آن در راکتور هسته اي
محمد دهقاندار  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري نيتريت و نيترات با روش جذب مولکولي فاز#Aگازي تحت سيستم I F
عبدالله توسلي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
نظريه ي غشاها،تقارن هاي پيمانه اي و مدل ماتريس
امير حاجيان فروشاني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي هم نوازي فاز درسيستم نوسانگرهاي جفت شده با#جفتيدگي همسايه هاي نزديک
فاطمه اصانلو  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد

اعظم غلامي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي واکنشهاي استاليزاسيون ترکيبات کربنيلي و#Qسايليلاسيون الکلها در حضور کاتاليزورهاي يد و D D تحت#شرايط خنثي
بهزاد گلشني گلباغي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز استرهاي فسفونات درمحيط بدون حلال (خشک )بااستفاده#از امواج مايکرو
رحمان نظري چوزکي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
ابرگرمايش تيغه ابررسانا با ثابت لانداو- گينزبرگ بزرگ
رسول مقدم  - ۰ شهريور

دفاعيه دكتري
فرايندهاي واکنش - پخش يک بعدي
فريناز روشني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
فيزيک لويترون
جعفر زنجاني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي ديناميک يک آرايه سري از اتصالات جوزفسون
يونس ايماني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
منيفلدهاي ناورداي سيستم هاي هاميلتوني آشوبناک
ليلا خيبرشکن  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
کنترل بهينه مسيرهاي حول نقاط لاگرانژي
اشکان زاهدي خميراني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
ايدآل کهادهاي ماتريس هنکل
حميد يوسفي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
روش نيومرف بازبهنجارشده براي حل معادله شرودينگر
سيدمحمود هاشمي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مدارهاي هاله اي درمسئله سه جسم محدود شده دايره اي
محمود ماهري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري و اناديم به روش سينتيکي - فتومتري براساس#اثر کاتاليزوري آن برواکنش اکسيدشدن زايلنول نارنجي#وتورين توسطبرومات
عبدالله ملکزاده فردخانقشلاقي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
برهمکنش نورباخوشه هاي يوني فلزي دربسترشيشه
جعفر مصطفوي امجد  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
تشکيل تصوير در سطوح ناصاف
زهرا عبادي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
تحليل آزاد مينيمال براي ايدآلهاي بک جمله اي
فيروز عليپور  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
ديناميک ذرات با بار ناآبلي
مهدي يکه تاز  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه ي فرايند آميزش چهار موج تبه گن به کمک نظريه پراش
معصومه تاران  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مهنازSعن وان:سيستم مکان يابي جهاني ونقشه ماهواره هاي P G سلماني
فاطمه مصدرالامور  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد

رضا صفاري خميراني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
نحوه مکان يابي رصدخانه هاي اپتيکي بزرگ در ايران
عباس عابديني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد

جعفر ملکي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
فضاهاي سوبولف و نامساوي هاي ديفرانسيل - انتگرالي
کاظم ايراني چونقرالوي يکان  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
ساختارهاي ترکيباتي در رمزنگاري بصري
ايرج رحماني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مسائل مقدارمرزي و سيستم هاي اشتورم - ليوويل
ليلا رحماني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
سرشتهاي القائي همگن
سيده پريوش برهاني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد بهينه سازي چندمعياري دراندازه گيري هم زمان#بيسموت و مس به روش ولتامتري عاري سازي کاتدي جذبي و#اندازه گيري هم زمان اينديم
افسانه غلام زاده  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
طراحي ، سنتز و شناسايي آمونيوم تري فلات و آمونيوم#تنگستات برپايه ترکيبات متخلخل جديد و کاربرد آن ها در#واکنش هاي شيمي آلي
مريم السادات قريشي نژاد  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز سولفونيک اسيد جامد جديد برپايه سيليکاي متخلخل#وقابل بازيافت و کاربرد آن در برخي تبديلات آلي
مريم خلخالي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري همزمان گونه هابه وسيله آناليزکمومتريکس داده#هاي تيتراسيون هاي پتانسيل سنجي واسپکترو فتومتري
مهدي وثيقي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
نانو چرخ دنده کوانتمي
آرش آشورون  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد

Iraj Gholami Ghadikolaei  - ۰ شهريور

دفاعيه دكتري

Malek Zareyan  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد

Afshin Namiranian  - ۹ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد

Mohammad Ali Maleki  - ۱۱ خرداد

دفاعيه كارشناسي ارشد

Babak Hossein khani  - ۱۰ دي

دفاعيه دكتري

Ramin Golestanian  - ۱۰ خرداد

دفاعيه دكتري

Mohammad Kohandel  - ۹ مرداد

دفاعيه دكتري

Amirhossein Darooneh  - ۱۰ دي

دفاعيه دكتري

Vahid Rezania  - ۱۱ بهمن

دفاعيه دكتري
نظريه ميدان هاي همديس و لگاريتمي همديس با ابر تقارن#کسري دو بعد
فردين خيرانديش  - ۰ بهمن

دفاعيه دكتري
نوسانات آزاد زمين
يوسفعلي عابديني  - ۰ بهمن

دفاعيه دكتري

Habib G.Khosroshahi  - ۱۰ آبان

دفاعيه دكتري

Afshin Namiranian  - ۱۰ آذر

دفاعيه دكتري
تقارن هاي توپولوژيک درمکانيک کوانتومي
کيوان آقابابايي ساماني  - ۰ آذر

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد معادله سبهلي درپتانسيلهاي کهکشاني
نسيم کاشانيان  - ۰ آذر

دفاعيه كارشناسي ارشد

Mahdi Sargolzaei  - ۱۰ خرداد

دفاعيه دكتري

Mirfaez Miri  - ۹ تير

دفاعيه كارشناسي ارشد

Reza Mahmoodi  - ۹ مرداد

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد نظريه فلوکه درکاهش مرتبه معادلات ديفرانسيل عادي
مرضيه ملزوماتي  - ۰ مرداد

دفاعيه دكتري

Mahyar Madadi  - ۹ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
تعيين غيرمخرب نمايه ضريب شکست پيش سازه فيبرنوري#بااستفاده ازروش ماره وتغييرپله فاز
سمانه رنجبرريزي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
طاهرهPعن وان:بررسي - گروههاي توانمند راستگو
طاهره راستگو  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
روش هاي عددي تفاضلات متناهي کاملا صريح و ضمني براي حل#مساله دوبعدي غير کلاسيک انتشار
عليرضا محبي آشتياني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
گذارهاي فاز در مدل ايزينگ در ميدان عرضي
فرزانه سخا  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
تصحيح ابيراهي انحراف با اپتيک تطبيقي
مسلم مرادي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز فسفر و دي تيوات ها و بررسي اثرات باز دارندگي آنها#برروي فعاليت و سينتيک آنزيم استيل کولين استراز و ارائه#روش هاي جديد در سنتز ت
داود الهامي فر  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
برخي کاربردهاي جديد کاتاليزور بين فازي سيليکا برپايه#اسکانديم (I I I )و بررسي فرايند تثبيت پروتئين بر روي#کانالهاي نانو مهندسي شده 51- A
  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات الکترود سراميک کربني تغيير يافته باآنزيم#لاکيز براي سنجش هاي بيوشيميايي ترکيبات فنلي در سيستم#تزريق - جريان
امير رحمتي پناه  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
ديناميک غشا تحت اثر نيروهاي اپتيکي
رضا فرهادي فر  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
حلپذيري و زبر حلپذيري گروههاي متناهي متمم دار
روح الله گرمنجاني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
حامدGعن وان:ناورداهايي براي - جبرهاي هم ارز مزيدآبادي فراهاني
حامد مزيدآبادي فراهاني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي اثر دما و ناهمواري سطوح بر خواص مکانيکي نانو#ساختارهاي فلزي
  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
قضاياي نقطه ثابت و خواص هندسي فضاهاي باناخ
علي محمودي  - ۰ شهريور

دفاعيه دكتري
حسينIعن وان:گرمايش پلاسماي تاج خورشيد . سازوکار جذب تشديد و نوسان#Iحلقه هاي تاج I . مدل گرمايش نانو شراره ا
حسين صفري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مدل هاي فيزيکي براي فرايند کامل
حامد محمودي قيداري  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد نظريه فلوکه درکاهش مرتبه معادلات ديفرانسيل عادي
مرضيه ملزوماتي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه ي فرايند آميزش چهار موج تبه گن به کمک نظريه پراش
علي رضا مرادي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
روش هاي رياضي در آناليز سرتاسري سيستم هاي زيستي
آزاده خواجه عليجاني  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
رضاTعن وان:ساخت و ارزيابي آشکارساز M P و سل عبوري نورتابي شيميايي#و بررسي اثرترکيبات فنلي برروي واکنش نور
رضا داداشوند  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
طراحي ، سنتز و شناسايي آمونيوم تري فلات و آمونيوم#تنگستات برپايه ترکيبات متخلخل جديد و کاربرد آن ها در#واکنش هاي شيمي آلي
مريم السادات قريشي نژاد  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز سولفونيک اسيد جامد جديد برپايه سيليکاي متخلخل#وقابل بازيافت و کاربرد آن در برخي تبديلات آلي
مريم خلخالي  - ۰ شهريور

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه گيري همزمان گونه هابه وسيله آناليزکمومتريکس داده#هاي تيتراسيون هاي پتانسيل سنجي واسپکترو فتومتري
مهدي وثيقي  - ۰ شهريور

سخنران مدعو

رحمان نوروزي  - ۲۱ شهريور, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
C-rich و ساختار مكملشG-quadruplexتشخيص رقابت ساختاري شامل :دايمري
فاطمه قاسمي مقدم دانشكده شيمي - ۲۱ شهريور, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو
كاربرد كربونانوتيو چند ديواره در لايه نفوذ الكترود گازي نفوذي با مقادير مختلف پلاتين
معصومه جواهري دانشگاه تربيت مدرس - ۲۵ مهر, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نيروي كازيمير بين دو صفحه ناصاف فلزي
مجتبي نصيري زرندي  - ۲۷ شهريور, ۱۳:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه ساختار لرزه‌اي پوسته شمال غرب ايران به كمك فازهاي Pn و Pg
نسيم كرمزاده دانشکده علوم زمین - ۲۹ شهريور, ۱۱:۰۰

دفاع از پیش رساله
كاربرد كاتاليزوري پلي اكسو متالات استخلاف شده با فلز واسطه تثبيت شده روي سطح سيليكا در واكنش هاي اكسيداسيون سولفيدها و آمين ها
زهرا قراچلو دانشكده شيمي - ۵ مهر, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
ابهام چرخشي در آناليز بدون مدل داده چند متغيره
حميد بابامرادي دانشكده شيمي - ۲۸ شهريور, ۹:۰۰

دفاع از پیش رساله
DNAبررسي جفت شدگي كشساني كششي - پيچشي
مريم قرباني بخش فيزيك - ۴ مهر, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
كمپلكسهاي يونهاي فلزات واسطه با بيس (آمينومتيل) فسفيكينيك اسيدها
خاور مرادي دانشكده شيمي - ۳ مهر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
پيشرفت آنانتيوگزين در واكنش استركر
عزيز ملكي دانشكده شيمي - ۳ مهر, ۱۵:۳۰

دفاع از پیش رساله
مقايسه روشهاي تفكيك داده‌هاي سه بعدي در داده‌هاي شيميايي غير سه خطي
مريم خوشكام دانشكده شيمي - ۴ مهر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
مطالعه تعادل غير مستقيم سيستم تعادل سينيتيك كمپلكس هاي انتقال بار به روش سينيتيك
پروين دارابي دانشكده شيمي - ۷ مهر, ۸:۱۵

سخنران دانشگاه
قالب گيري در ايعاد نانو
حسام بهزادنيا دانشكده شيمي - ۱۰ مهر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تله بهينه براي نانو - ذرات
سيد نادر سيد ريحاني بخش فيزيك - ۴ مهر, ۱۱:۰۰

دفاع از پیش رساله
آناليز داده‌هاي سه بعدي با روش آناليز فاكتوري موازي و حداقل مربعات دو خطي
سيده مريم سجادي دانشكده شيمي - ۵ مهر, ۱۰:۰۰

دفاع از پیش رساله
توسيل آزيريدين ها با استفاده از سولفونيل آميدها -N روشهاي جديد براي تهيه آمينهاي نوع دوم و
يونس آقارضائي دانشكده شيمي - ۸ مهر, ۱۴:۰۰

دفاع از پیش رساله
كاربردهاي جديد مركوري و ليتيم تترا فلوئورو بورات در سنتز آلي
نورالدين حسين زاده دانشكده شيمي - ۸ مهر, ۱۴:۰۰

دفاع از پیش رساله
كاربردهاي جديد كلريد خلع دو آبه در تبديلات تركيبات آلي نيترو
بهرام توانا دانشكده شيمي - ۸ مهر, ۱۴:۰۰

دفاع از پیش رساله
طراحي سيستم كاتاليزوري جديد tempo با ساختار نانو بر پايه سيليكاي مزوحفره منظم SBA-15 به همراه مايع يوني جهت اكسيداسيون الكل¬ها
ابراهيم بدره دانشكده شيمي - ۷ مهر, ۱۴:۰۰

دفاع از پیش رساله
همگذاري سولفونيك اسيد -مايع يوني درون حفرات به عنوان كلاس جديدي از محيط هاي واكنش نانو براي تبديلات شيمي آلي
مجيد وفائي زاده دانشكده شيمي - ۷ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
يدو سوكسينيميد به عنوان يك كاتاليزور خنثي در برخي از واكنش هاي شيميايي -N
مرضيه نجفي دانشكده شيمي - ۱۴ مهر, ۱۴:۰۰

دفاع از پیش رساله
آناليز مخلوط حلالها با استفاده از روشهاي كمومتريكس
مهدي وثيقي دانشكده شيمي - ۹ مهر, ۱۲:۳۰

سخنران دانشگاه
و خصوصيات فوتوكاتاليزوري آن Ti02 نيمه رساناي
صديقه عابدي دانشكده شيمي - ۱۰ مهر, ۳:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
: مطالعه ساختار سرعت پوسته و لرزهخيزي منطقه تهران با استفاده از توموگرافي يكبعدي
احسان قرباني چگني بخش علوم زمین - ۱۵ مهر, ۱۲:۳۰

سخنران دانشگاه
بررسي كشساني بيوپليمرهاي كوتاه توسط انبرك نوري
سيدنادر سيدريحاني بخش فيزيك - ۱۷ مهر, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه
استفاده از مايعات يوني به عنوان حلال در واكنش اكسيدايون الكل ها با استفاده از كاتاليزور
ابراهيم بدره دانشكده شيمي - ۱۷ مهر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
بررسي ساختاري بيس (آلفا آمينو آلكيل) فسفينيك اسيدها و مطالعه پايداري كمپلكس‌هاي آنها با مس2
فريبا سعادتي دانشكده شيمي - ۱۷ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو
محاسبه خواص ترموفیزیکی گازها با استفاده از سطوح انرژی پتانسیل تحلیلی حاصل از روش¬های ab initio
دکتر کريمي جعفري دانشگاه تهران - ۹ آبان, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
استاده از ليدار پسپراكنشي كشسان در تاييد داده‌هاي ماهواره‌ كاليپسو
روح اله مرادحاصلي بخش فيزيك - ۱۸ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
كاربرد افزارهاي متناسب در اسكيم‌هاي همگن
داود افخمي‌تبا دانشكده رياضي - ۲۶ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
پاكسازي آب با استفاده از روشهاي تخريب نوري
علي اصغر صفري دانشكده شيمي - ۲۴ مهر, ۱۶:۳۰

سخنران دانشگاه

عبدالرضا قدس بخش فيزيك - ۲۹ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
لیلا مجیدی  - ۲۳ مهر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مطالعه پارامترهاي اپتيكي جو زنجان با استفاده از فوتومتر خورشيدي
علي بيات  مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان - ۲۵ مهر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
اكسيداسيون هوازي الكلها كاتاليز شده با نانو ذرات پالاديوم
اصغر زماني دانشكده شيمي - ۲۴ مهر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تعيين پارامترهاي ترموديناميكي هيبريد شدن DNA در محلول برپايه فلورسانس
يوسف اخلاقي دانشكده شيمي - ۲۵ مهر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
رفتار بازدارندگي بعضي تركيبات هيدروسيكل پنج عضوي به عنوان بازدارنده خوردگي مس در محيطهاي اسيدي
معصومه بيگلر دانشكده شيمي - ۲۸ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
كاربرد كاتاليزوري پلي اكسو متالات استخلاف شده با فلزات واسطه در واكنش‌هاي حلقه گشايي آزيريدين‌ها
رامين كريميان دانشكده شيمي - ۲ آبان, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
ترابرد در شبکه های پیچیده: اینترنت
محمدرضا شعباني بخش فيزيك - ۱ آبان, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه

پرفسور گايون   - ۳۰ مهر, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
جداسازي انانتيومرها بوسيله تشكيل نمك ديامترومري
حميده حقيقت دانشكده شيمي - ۱ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
مشكل تشخيص ثابت سرعتها در يك واكنش پي در پي دو مرحله‌اي
گلشن آزاده دانشكده شيمي - ۲ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

  - ۳۰ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مطالعه تلاطم جو با استفاده از انتشار نور ليزر
سيف اله رسولي مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان - ۲ آبان, ۱۱:۰۰

دفاع از پیش رساله
بررسي واكنشهاي آمارين و ايزو آمارين و سنتز تركيبات 1و2 دي آمينوكايرال
طاهره قاسمي دانشكده شيمي - ۵ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
يك روش جديد و ساده براي سنتز 1آمينوفسفوناتها با استفاده از بتاسيكلودكستريم به عنوان يك كاتاليزور موثر و جداسازي انانتيومرها با استفاده ا
مينا سربيون دانشكده شيمي - ۵ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

دكتر عثمان خان مدير اجرايي مركز منطقه‌اي آفريقا براي توسعه - ۱ آبان, ۱۷:۰۰

دفاع از پیش رساله
نوآرايي فريزآميدها و سولفوناتها با استفاده از يك مخلوطي از فسفروس پنتا اكسيد در متان سولفونيك اسيد
يعقوب عابدي دانشكده شيمي - ۵ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

ايوب كاوياني بخش فيزيك - ۶ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز نامقارن آلفا آمينو فسفونات
مينا سربيون دانشكده شيمي - ۸ آبان, ۱۶:۳۰

سخنران دانشگاه
مقاومت مغناطيسي عظيم: كشفي براي جايزه نوبل فيزيك 2007
مالك زارعيان بخش فيزيك - ۶ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
نانوذرات قلزات واسطه در مايعات يوني (كاتاليزورهاي قابل بازيافت براي واكنشهاي آلي
داوود الهامي فر دانشكده شيمي - ۸ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تفاهم با ديگران به روش علمي
يوسف ثبوتي مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه - ۷ آبان, ۱۶:۳۰[
More]
سخنران دانشگاه

حكيمه محمدپور  - ۷ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
اندازه‌گيري مقادير بسيار كم سلنيم بدون كاليبراسيون سيگنال
مجتبي كوشكي دانشكده شيمي - ۹ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
ناپايداري مارپيچشي در ريسمانهاي جامد و مايع
مهدي حبيبي بخش فيزيك - ۸ آبان, ۱۴:۱۵

دفاعيه دكتري
بررسي جوابهاي تناوبي تعدادي از معادلات ديفرانسيل معمولي
مرتضي بيات دانشكده رياضي - ۱۰ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو
اپتيك مجتمع براي تداخل سنجي نجومي
فاطمه ذبيحيان دانشگاه ژوزف فوريه - ۹ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
تبديل موجك پيوسته
مهدي وثيقي دانشكده شيمي - ۸ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
نانو راكتورها
داوود الهامي فر دانشكده شيمي - ۱۶ آبان, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپ
عليرضا قيوم زاده بخش فيزيك - ۱۴ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
زهرا شمالي بخش فيزيك - ۲۱ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تخمين پارامتري سيميتستيكي واكنشهاي كاتاليزي پيچيده با استفاده از روش كمومتريكسي
پروين دارابي دانشكده شيمي - ۱۶ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
جمع و تفريق با پراش نور در دستگاه تداخل سنجي
رسول عالي پور بخش فيزيك - ۱۶ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
مزو پليمرها
پري فدوي دانشكده شيمي - ۷ آذر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
اكسيداسيون هوازي الكلها با استفاده از كاتاليزور نانوذرات طلا
فرهاد كبيري دانشكده شيمي - ۲۲ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تعميم يافته S و تبديل S تبديل
روح اله عسكري بخش فيزيك - ۲۰ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

حميد عبداللهي بخش فيزيك - ۲۰ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
ناپایداری فصل مشترک یک مخلوط معلق محدود در اثر شارش متناوب
مانيا ملكي بخش فيزيك - ۲۲ آبان, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه

جواد باقريان بخش رياضي - ۲۲ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربرد بعضي از مشتقات هيدروكسي آريل كتون و آمينو بنزو فنون و آريل سونفون در صنعت و داروسازي
يعقوب عابدي دانشكده شيمي - ۲۲ آبان, ۱۶:۳۰

سخنران دانشگاه
بررسي روش هاي مختلف اندازه گيري سرعت ابر
محمد علي مردمي بخش فيزيك - ۲۳ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
انتقال بار در DNA
مجتبي توحدي دانشكده شيمي - ۲۳ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
انتقال بار در DNA
مجتبي توحدي دانشكده شيمي - ۲۳ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
پليمرهاي اورگانومتال
پري فدوي دانشكده شيمي - ۲۹ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

دكتر يونس ايپكچي آلمان - ۱ آذر, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

دكتر يونس ايپكچي آلمان - ۳۰ آبان, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
هادي کاشي‌ساز  - ۲۸ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از داي آريل متيلن آريل متان داي آمين
طاهره قاسمي دانشكده شيمي - ۲۹ آبان, ۱۶:۳۰

سخنران مدعو

نصراله رضايي قلعه مركز تحقيقات بيوشيمي و بيو فيزيك دانشگاه تهران - ۷ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
زنجيره اسپيني متناوب در حضور ميدان مغناطيسي عرضي
سعيد مهدوي‌فر بخش فيزيك - ۲۹ آبان, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه
استفاده از روش آناليز اجزاي مستقل براي شناسايي اسيدهاي چرب با سيگنالهاي همپوشاني شده كروماتوگرافي با طيف سنج جرمي
فريده رباني دانشكده شيمي - ۳۰ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
كليك شيمي و تثبيت كاتاليزور
مرضيه نجفي دانشكده شيمي - ۶ آذر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
اسيدهاي جامد
مجيد وفايي زاده دانشكده شيمي - ۱۳ آذر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
ليزر دانه نشان براي يك سيستم ليدار ديال بخار آب
حميدرضا خالصي فرد  - ۴ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
شناگر ساده در شرايط عدد رينولدز پايين
روژمان زرگر  - ۶ آذر, ۱۴:۱۵

دفاع از پیش رساله
Single Base-Mismatch in DNAاستفاده از نانو ذرات در تشخيص
اعظم توكلي دانشكده شيمي - ۶ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

احسان ندايي   - ۵ آذر, ۱۶:۳۰

سخنران مدعو
كاربرد روش معكوس سازي مومان تانسورنسبي براي زلزله 6/6 بم
حسين شمالي موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران - ۶ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
برهمكنش گونه‌هاي رنگي با سيكلو دكسترين
فريده رباني دانشكده شيمي - ۷ آذر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
هالو هيدروكسيلاسيون و اپوكسيداسيون اولفين ها
نورالدين حسين زاده دانشكده شيمي - ۶ آذر, ۱۶:۳۰

سخنران دانشگاه
تله اندازی نوری و کنترل گلبول های قرمز خون با استفاده از قطعات اپتیکی پراشی
عليرضا مرادي مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان - ۱۴ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
يك روش سنتزي مناسب براي تركيبات مختلف به وسيله نيترو آلكان
بهرام توانا دانشكده شيمي - ۱۳ آذر, ۱۶:۳۰

سخنران مدعو

  - ۱۴ آذر, ۱۷:۳۰

سخنران دانشگاه
جلوه‌هايي از تمدن علمي ايران
  - ۱۴ آذر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
نگرشي جديد در طراحي و سنتز مهاركننده‌هاي آنزيم استيل كولين استراز جهت درمان بيماري آلزايمر
عاطفه هادي زاده دانشكده شيمي - ۲۰ آذر, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

  - ۱۷ آذر, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

  - ۴ دي, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه
فسفونوپپتيدها: سنتز و خواص بيولوژيكي آنها
الهه جعفري دانشكده شيمي - ۴ دي, ۱۶:۳۰

سخنران مدعو

  - ۲ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تثبيت آنزيمها بر روي بسترهاي سيليكايي مزوسلولارفوم
مهرانه كرمانيان دانشكده شيمي - ۴ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
شبكه هاي عصبي مصنوعي كوهونن
مهدي وثيقي دانشكده شيمي - ۵ دي, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۴ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
لرزه نگاري كرونال
سعداله نصيري بخش فيزيك - ۹ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
رفتار بازدارندگي بعضي تركيبات هتروسيكل پنج عضوي به عنوان باز دارنده خوردگي مس در محيطهاي اسيدي
معصومه بيگلر دانشكده شيمي - ۱۱ دي, ۱۷:۳۰

سخنران دانشگاه
شكل گزيني
داريوش زارعي دانشكده شيمي - ۱۱ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
روش جديد براي سنتز تركيبات بيس آمينو فسفونات
احسان جعفري دانشكده شيمي - ۱۵ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
اثر مجاورت ابررساناهاي فرومغناطيسي روي فلزات عادي
محمدعلي ملكي بخش فيزيك - ۱۱ دي, ۱۴:۱۵

دفاع از پیش رساله
اندازه‌گيري مخلوطها در سيستم‌هاي شيميايي كه داراي طيفهاي غير گزينش پذير مي‌باشند
اكرم رستمي دانشكده شيمي - ۱۲ دي, ۱۰:۰۰

دفاع از پیش رساله
آمين بيس فنلات مس 2به عنوان مدل جايگاه فعال گالاكتوز اكسيداز ‍‍‌( ONXO] سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي نوع
مريم رسولي دانشكده شيمي - ۱۵ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
بعضي كاربردهاي روش آناليز فاكتوري موازي با وابستگي خطي در داده‌هاي سه بعدي
سيده مريم سجادي دانشكده شيمي - ۱۲ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
احياي تركيبات نيترو با استفاده از كلريد قلع
زهرا زند دانشكده شيمي - ۱۵ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
تثبيت آنزيم بر روي فوم‌هاي مولكولي سيليكايي
مهرانه كرمانيان دانشكده شيمي - ۱۸ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تهيه مشتقات كربوكسيليك اسيدها با استفاده از پاراتولوئن سولفونيل كلرايد
پروين اسكندري دانشكده شيمي - ۱۵ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
بابک عبداللهي پور  - ۱۷ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تشخيص الكتروشيميايي ناجوبيها در جفت شدن تك فاز در حضور يك اينترو كليتور مناسب
رضا دانش طلب دانشكده شيمي - ۱۶ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز آزا- كرون اتر
يونس آقارضايي دانشكده شيمي - ۱۸ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
فيبر نوري
مجيد وفايي زاده دانشكده شيمي - ۲۳ دي, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
شيمي سبز
يعقوب عابدي دانشكده شيمي - ۷ بهمن, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
اندازه گيري ضريب شكست غير خطي مواد عالي با استفاده از انحراف سنجي ماره اي
حسين قاسمي مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان - ۱۹ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
مدلي براي جفت‌شدگي كشساني كششي-پيچشي
مريم قرباني بخش فيزيك - ۱۸ دي, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه
به عنوان نانو مواد DNA
رضا دانش طلب دانشكده شيمي - ۲۳ دي, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
بابک عبداللهي پور بخش فيزيك - ۲۴ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
هيدرو فسفر دار كردن انانتيوگزين با استفاده از كاتاليزورهاي فلزي
عزيز ملكي دانشكده شيمي - ۲۵ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تهيه مشتقات كربوكسيليك اسيدها با استفاده از پاراتولوئن سولفونيل كلرايد
پروين اسكندري دانشكده شيمي - ۲۲ دي, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه
يكسان سازي اتوماتيك داده كروماتوگراف
سميه غلامي دانشكده شيمي - ۲۶ دي, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
تركيبات نيتروزو
زهرا زند دانشكده شيمي - ۲۵ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
طرح تداخلي مغناطيسي در اتصالهاي جوزفسون ابررسانا ـ فلز نرمال ـ ابررساناي داخل صفحه اي
قدير محمدخاني بخش فيزيك - ۲۵ دي, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه
واكنش هك
حسام بهزاد نيا دانشكده شيمي - ۲ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مقدمه اي بر ميكرو شاره
مهدي حبيبي مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان - ۲۶ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
واكنش هاي كاتاليز شده فتوشيميايي در تشكيل پيوند كربن كرين
صديقه عابدي دانشكده شيمي - ۲ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
حکيمه محمدپور بخش فيزيك - ۱ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
برهمكنش نور و ماده
ميزفائز ميري بخش فيزيك - ۳۰ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
اندازه گيري ضریب شکست غیرخطی با استفاده از پدیده تالبوت و انحراف سنجي ماره ای انتقالي
سيف اله رسولي مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان - ۳ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

زينبه حسن زاده دانشكده شيمي - ۳ بهمن, ۹:۰۰

سخنران مدعو
چگونگي پردازش "محركه‌هاي حسي تبديل يافته" در ديناميك اسب
آتنا اكرمي دانشگاه سيسا - ۲ بهمن, ۱۴:۱۵

دفاعيه كارشناسي ارشد
Lp(x)عملگرهای ماکسيمال هاردی ليتلوود روی فضای
الله کرم شفيعی دانشکده رياضی - ۱۶ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
عليرضا قيوم زاده بخش فيزيك - ۸ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
TEMPOتحقيقات جديد در اكسيداسيون الكلها با استفاده از كاتاليزور
ابراهيم بدره دانشكده شيمي - ۹ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
ناپایداری فصل مشترک یک مخلوط معلق محدود در اثر شارش متناوب
مانيا ملكي بخش فيزيك - ۷ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي ترموديناميك ديمر شدن متيلن بلو و كمپلكس شدن آن با بعضي از سيكلو دكسترينها
فريده رباني دانشكده شيمي - ۷ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
افزايش به ايزوسياناتها و كربوموئيل فسفناتها
حاذق زاهدي دانشكده شيمي - ۹ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
جفت شدگي تبادلي بين لايه اي در چند لايه هاي فرومغناطيسي
بابك عبداللهي پور بخش فيزيك - ۹ بهمن, ۱۴:۱۵

سخنران دانشگاه
تعيين تيوسولفات به روش آمپرومتري با الكترود سراميك اصلاح شده
رامين نيكزاد دانشكده شيمي - ۱۱ بهمن, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
مطالعه بر تثبيت پروتئينها روي بستر نانو مهندسي شدهSBA-15
مهرانه كرمانيان دانشكده شيمي - ۱۳ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
تقارن و ترموديناميك
محمدرضا خواجه‌پور بخش فيزيك - ۱۴ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
با برهم كنش همسايه اول فرو مغناطيس و همسايه دوم پاد فرو مغناطيس XXZ نمودار فاز زنجيره يك بعدي
روح اله جعفري  بخش فيزيك - ۱۶ بهمن, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
زهرا شمالي بخش فيزيك - ۱۵ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
ايزوسياناتها سنتز و واكنشهاي آن
احسان جعفري دانشكده شيمي - ۱۶ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
نانو پارتيكلهاي تهيه شده در ساختارهاي مزوپور
اصغر زماني دانشكده شيمي - ۱۶ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

  - ۱۵ بهمن, ۱۶:۳۰

سخنران مدعو

  - ۲۳ بهمن, ۱۶:۳۰

سخنران دانشگاه
ساخت ميکروکانالهاي شيشه اي با لستفاده از برهمکنش نور با شيشه هاي تبادل يون شده
جعفر مصطفوي امجد مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان - ۱۷ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
سيستم هاي حلال سبز
ابراهيم بدره دانشكده شيمي - ۲۴ بهمن, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
مواد هوشمند
زهرا قراچلو دانشكده شيمي - ۲۴ بهمن, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
استفاده از نيمه رساناها به عنوان كاتاليزورهاي نوري در سنتز تركيبات آلي
علي اصغر صفري دانشكده شيمي - ۲۳ بهمن, ۱۴:۰۰

دفاعيه دكتري
فرومغناطيس و ابررسانايي در ساختارهاي چندگونه مزوسكوپي
محمدعلي ملكي بخش فيزيك - ۲۳ بهمن, ۱۴:۰۰

دفاعيه دكتري
بررسي همنوازي در يك ياخته‌ي سه‌گوش پيوندهاي جوزفسون و آرايه‌ي متشكل از ياخته‌هاي سه‌گوش
عليرضا ولي زاده بخش فيزيك - ۲۳ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
نانو راكتورهاي جامد
داود الهامي فر  دانشكده شيمي - ۲۳ بهمن, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري
گذار pi-0 در اتصالهاي جوزفسون مغناطيسي
قدير محمدخاني بخش فيزبك - ۲۴ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز به كمك ماكرويو در حلال آب
بهرام توانا دانشكده شيمي - ۱ اسفند, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
مطالعه تعديل طيفي نور همدوس عبوري از سطح ناصاف
معصومه دشتدار مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان - ۲۴ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
مطالعه تركيبات تاجي شكل
يونس آقارضايي دانشكده شيمي - ۱ اسفند, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
پليمرهاي باردار
حسين فضلي بخش فيزيك - ۲۸ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربردهاي استيل بن داي امين
طاهره قاسمي دانشكده شيمي - ۳۰ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
فيلترينگ در ايران
كمال برهمند بخش فن آوري اطلاعات - ۳۰ بهمن, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مباحثی در نظريه مرس
زيبنده اسمعيلی دانشکده رياضی - ۲ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
ليلا مجيدي بخش فيزيك - ۲۹ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
براي كاليبراسيون چند متغيره غير خطي موثرتر(NAS-ANN)مدل
اكرم رستمي دانشكده شيمي - ۱ اسفند, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
واكنش هاي كاتاليز شده با طلاي 1
فرهاد كبيري دانشكده شيمي - ۷ اسفند, ۱۵:۳۰

دفاع از پیش رساله
درحضور يك اينتركليتور مناسبDNA تشخيص الكتروشيميايي ناهمجوريهاي تكباز
رضا دانش طلب دانشكده شيمي - ۲ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
سيكلو الكترين از يك مفهوم كلي تا خصوصيات و كاربردها
مينا سربيون دانشكده شيمي - ۸ اسفند, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
فولرن
طاهره قاسمي دانشكده شيمي - ۸ اسفند, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ارائه روش‌هاي جديد در سنتز آمينوبيس‌فسفونات‌ها و استفاده از آميدوفسفونات‌ها در سنتز ايزوتيوسيانات‌ها
احسان جعفري دانشكده شيمي - ۱۳ اسفند, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
هادي کاشي‌ساز بخش فيزيك - ۶ اسفند, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
شيمي تركيبات ايزوسيانات‌ و كاربرد آن‌ها
پروين اسكندري دانشكده شيمي - ۷ اسفند, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۵ اسفند, ۵:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
يدوسوكسينيميد به عنوان يك كاتاليزور غيرفلزي تقريبا خنثي در برخي از تبديلات -N–استفاده از شيمي آلي
مرضيه نجفي شاه‌كوهي دانشكده شيمي - ۲۰ اسفند, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
تركيبات آزردين
نورالدين حسين زاده دانشكده شيمي - ۱۲ اسفند, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
مولكولهاي زيستي حاوي فلزات در شيمي كورديناسيون زندگي
مريم رسولي دانشكده شيمي - ۱۲ اسفند, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
همبستگي در ابرها
فرهاد عبدي دانشگاه علوم پايه - ۸ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
اصلاح الكترودهاي اينديوم تين اكسايد با نوكلئيك اسيدها: تشخيص مقادير اتومول تثبيت شده به وسيله الكتروآناليزيز
عباس برفي دخت دانشكده شيمي - ۸ اسفند, ۹:۰۰

سخنران مدعو
(T3,T4 ) تعیین اثر گرلین بر هورمون های تیروئیدی در موش صحرایی از طریق پپتیدهای اپیوئیدی
زهرا حسین علی  - ۷ اسفند, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
هديه کشتگر بخش فيزبك - ۱۳ اسفند, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي اپتيك خوشه‌هاي فراكتالي بس‌پاشيده
سيده زهرا نعيمي  بخش فيزبك - ۱۵ اسفند, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کلافهای کليفوردی و حسابان گتسلر
مصطفی سالاری  دانشکده رياضی - ۲۳ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

سيف‌اله رسولي  - ۱۲ اسفند, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تئوري ماشين‌هاي مولكولي
نرجس انصاري دانشكده شيمي - ۱۹ اسفند, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
كريستال فوتونيك
كبري كلانتري دانشكده شيمي - ۱۹ اسفند, ۹:۰۰

سخنران مدعو

محمد فنائی برزيل - ۱۵ اسفند, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
الكترود خمير كربن مايع يوني اصلاح شده با بلو و استفاده از آن به عنوان حسگر بيولوژيكي گلوكز
رامين نيكزاد دانشكده شيمي - ۱۴ اسفند, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
نويز الكتروشيميايي
فاطمه ابراهيمي دانشكده شيمي - ۱۹ اسفند, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
تشديدگرهاي ميكرو كروي و كاربرد هاي آنها
عبدالله محمديان دانشگاه علوم پايه - زنجان - ۱۵ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
سولفنيك اسيد تثبيت شده و تبديلات شيميايي
مجيد وفايي زاده دانشكده شيمي - ۲۰ فروردين, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۸ فروردين, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تشكيل پيوند اكسيژن كربن با استفاده كاتاليزورهاي پالاديم
پري فدوي اخوان دانشكده شيمي - ۲۱ اسفند, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مدل‌سازي عددي تاثير لايه‌ي نمكي بر الگوي تغيير شكل در زاگرس
رضا خباز غازيان بخش علوم زمین - ۲۰ اسفند, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه ساختار پوسته در شمال غرب ايران با استفاده از تحليل توابع گيرنده P
غلام‌رضا مرتضي‌نژاد بخش علوم زمین - ۲۲ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
محصولات يك واكنش LC-NMR بررسي ديتاهاي
سميه غلامي دانشكده شيمي - ۲۲ اسفند, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي ترموديناميكي ديمر شدن متيلن بلو, و كمپلكس شدن با بعضي از سيكلودكسترين‌ها
فريده رباني دانشكده شيمي - ۲۲ اسفند, ۱۶:۰۰

دفاع از پیش رساله
طراحي وسنتز پليمرهاي جديد خود تثبيت شده پالاديم هتروسيكل كاربن و كاربرد آن‌ها در بعضي تبديلات آلي
پري فدوي اخوان دانشكده شيمي - ۲۴ فروردين, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه
عدسی ها و تیغه های منطقه ای فرنل
علي محمودي دانشگاه علوم پايه – زنجان - ۲۱ فروردين, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
لاكتان-B مطالعات سنتزي درباره تركيبات
محمد باقر افشاري نژاد دانشكده شيمي - ۲۰ فروردين, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
آناليز سينيتيك كمپلكس شدن مس 2 و پيزدا به روش مدل كردن
زينب مختاري دانشكده شيمي - ۲۱ فروردين, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
سيمهاي مولكولي عايق
داريوش زارعي تلوكي دانشكده شيمي - ۲۸ فروردين, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي آزاكرون اترها
سعيده غفاري دانشكده شيمي - ۲۷ فروردين, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
روشي جديد در طراحي و سنتز تركيبات دارويي براي درمان بيماري آلزايمر
عاطفه هاديزاده دانشكده شيمي - ۲۷ فروردين, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مساله ي کمينه ي رسانندگي در گرافين
علي قربان زاده  بخش فيزيك - ۲۷ فروردين, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو
كاربرد و شبيه سازي ديناميك مولكولي در فن‌آوري نانو
جمال داوودي دانشگاه زنجان - ۲۵ فروردين, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
بابک عبداللهي پور بخش فيزيك - ۲۶ فروردين, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

  - ۲۶ فروردين, ۱۶:۳۰

سخنران دانشگاه
تعيين ويژگي هاي هواويزها با استفاده از اندازه گيري هاي شيدسنج
امير معصومي  - ۲۸ فروردين, ۱۱:۰۰

دفاع از پیش رساله
خصوصيات بازدارندگي از خوردگي تعدادي از تركيبات فسفر آلي در محيط اسيدي
فاطمه ابراهيمي فيشاني دانشكده شيمي - ۲۶ فروردين, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
ونانو ذرات فلزيDNA مجموعه هاي
اعظم توكلي دانشكده شيمي - ۲۸ فروردين, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
بيس فسفوناتها كاربردها و سنتز و آناليز شيميايي
سهيل عليپور دانشكده شيمي - ۳ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
سطوح اصلاح شده با تک لایه های خودآرا جهت مطالعه سینتیک انتقال الکترون: مطالعات الکتروشیمیایی و کاربردهای بیولوژیکی
سيد حبيب اله كاظمي دانشگاه تربيت مدرس تهران - ۱۸ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
نانوذرات مزوپورسيليكايي و كنترل رهاسازي دارو
مهرانه كرمانيان دانشكده شيمي - ۳ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مقدمه‌اي بر سنتز الكتروشيمي
محمد رفيعي دانشكده شيمي - ۴ ارديبهشت, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
علي قربان زاده مقدم بخش فيزبك - ۲ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو
موتور فيلم شاره
رضا شيرسوار دانشگاه صنعتي شريف - ۳ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
تركيبات آلي فسفر در كشاورزي
محمدرضا فقيهي دانشكده شيمي - ۱۰ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه الكتروشيميايي برخي ار برهم كنشهاي تشكيل پيوند بر پايه مدل
ياسر بياد دانشكده شيمي - ۱۸ ارديبهشت, ۹:۰۰

سخنران مدعو

  - ۹ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپي
هادي کاشي‌ساز بخش فيزيك - ۹ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري

فاطمه اصانلو  بخش فيزيك - ۱۱ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
نقاط گويای چند گوناهای جبری
سعيد تفضليان دانشکده رياضی - ۱۰ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ فروردين, ۱:۰۰

سخنران دانشگاه

صفورا رشيد شمالي بخش فيزبك - ۱۰ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
گزارش سفر
حسن حميدي دانشكده شيمي - ۱۱ ارديبهشت, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
عاملدار شده با سولفونيك اسيدPMO
داريوش زارعي تلوكي دانشكده شيمي - ۱۷ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
ديفيوژن گرمايي
محمد چهار سوقي دانشگاه علوم پايه - ۲۵ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربرد كاتاليزوري پلي اوكسي متالات نشانده شده روي سطح سيليكا در واكنشهاي اكسيداسيون سولفيدها
زهرا قراچلو دانشكده شيمي - ۱۸ ارديبهشت, ۱۵:۱۵

سخنران دانشگاه
Sol-Gel شيمي
حميد شيخي دانشكده شيمي - ۱۷ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

مهدی حسنی دانشکده رياضی - ۱۷ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپی
ميروحيد حسيني بخش فيزيك - ۱۶ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
داروهاي ضد سرطان طبيعي و سنتزي
نورالدين حسين زاده دانشكده شيمي - ۱۷ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
روشهاي جديد براي تهيه سولفوناميدهاي آلكليد شده با استفاده از آمينها
يونس آقا رضايي دانشكده شيمي - ۲۱ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
فعاليت كاتاليزوري پلي اكسومتالاتهاي ساپورت شده بر روي پليمر در واكنشهاي اكسيداسيون تركيبات آلي
مهدي آقايي دانشكده شيمي - ۱۸ ارديبهشت, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
انبرك نوري تباين فازي
فائقه حاجي زاده دانشگاه علوم پايه - ۱۸ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو
كمپلكسهاي ماكروسيكل بازهاي شيف شامل پايپرازين
مجيد رضايي والا دانشگاه بوعلي سينا - ۸ خرداد, ۱۰:۰۰

دفاعيه دكتري
شبه – هرميتي و مكانيك كوانتمي نسبيتي ميدان‌هاي اسپين – صفر و اسپين - يك
فرهاد زماني بخش فيزيك - ۲۲ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

دفاع از پیش رساله
بررسي نانوساختارهاي جوزفسوني با استفاده از نظريه مداري كوانتمي
زهرا شمالي دانشكده فيزيك - ۵ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
برهم كنش يوني به عنوان يك استراتژي جالب براي تثبيت كاتاليزورهاي كايرال
عزيز ملكي دانشكده شيمي - ۲۴ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
واكنش هاي چند مرحله‌اي همزمان كاتاليت شده توسط كاتاليزورهاي آلي
عزيز ملكي دانشكده شيمي - ۰ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
خبرنشست هفتگی گروه مزوسکوپی
هديه کشتگر بخش فيزيك - ۲۳ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
الكتروكمي لومينسانس كوانتوم داتهاي كادميوم تلوريد و انتقال انرژي آن براي شناسايي مشتقات كتوكل
سميه بزرگ زاده دانشكده شيمي - ۲۵ ارديبهشت, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي جايگزيني شناساگر و كاربردهاي آن
اكرم رستمي دانشكده شيمي - ۰ ارديبهشت, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
اتوفلورسانس چند متغيره از سيستمهاي غذاي سالم
فاطمه قاسمي مقدم دانشكده شيمي - ۰ ارديبهشت, ۹:۳۰

سخنران مدعو
حلقه های کوهن – مکالی
محمدعلی اسم خانی دانشکده رياضی - ۲۴ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
بازتاب اندريو كلاين در اتصالات فرومغناطيس-ابررسانا ي گرافيني
حكيمه محمدپور بخش فيزيك - ۲۴ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
روشهاي جديد در سنتز نيترونها
بهرام توانا دانشكده شيمي - ۰ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي تئوري اثر استخلاف‌هاي دهنده و گيرنده بر روي فتوتاتومريزاسيون اوراسيل
هادي نجارزاده دانشكده شيمي - ۱۲ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
فيزيك و بيولوژي
فرشيد محمدرفيعي دانشكده فيزيك - ۰ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
اكسيداسيون هوازي و غير هوازي الكلها در محيط آب
ابراهيم بدره دانشكده شيمي - ۰ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
عدد محاطی گرافهای تعميم يافته
فاطمه موسوی دانشکده رياضی - ۰ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
هندسه لباچفسکی
کمال احمدی دانشکده رياضی - ۰ خرداد, ۱۷:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي روند بازدارندگي خوردگي برخي تركيبات هتروسيكل 5-عضوي به عنوان بازدارنده مس در محيط اسيدي
معصومه بيگلر دانشكده شيمي - ۲۲ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
زئوليت
فاطمه حيدري زادي دانشكده شيمي - ۱ خرداد, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
واكنش هك 2
حسام بهزادنيا دانشكده شيمي - ۲۱ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
سنجش براساس جايگزيني شناساگر و كاربردهاي آن
اكرم رستمي دانشكده شيمي - ۶ خرداد, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه

ايوب كاوياني دانشكده فيزيك - ۵ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
بازتاب اندريو كلاين در اتصالات فرومغناطيس-ابررسانا ي گرافيني
حكيمه محمدپور دانشكده فيزيك - ۷ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
متيل زدايي متيل آريل اترها
يعقوب عابدي دانشكده شيمي - ۷ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۷ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
كرو موتوليسم تركيبات كورديناسيون و كاربردشان در محلولها
معصومه محسني كبير دانشكده شيمي - ۸ خرداد, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه
آناليز تصاوير و كاربردها
پروين دارابي دانشكده شيمي - ۱۳ خرداد, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
پيش بيني در حضور مزاحمهاي كاليبره نشده
فاطمه قاسمي مقدم دانشكده شيمي - ۸ خرداد, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي ناهمگني ضريب شكست در ميكرو كره به روش تداخل سنجي چينشي ميكروسكپي
احسان احدي اخلاقي  دانشگاه تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان - ۸ خرداد, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مشكل كمبود مرتبه در مطالعه اسپكتروفوتومتري تعادل تفكيك اسيد در محيط‌هاي مايسلي و مخلوط حلال
حميد بابامرادي دانشكده شيمي - ۲۳ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
DNA ميكرو آرايه هاي
اعظم توكلي دانشكده شيمي - ۲۰ خرداد, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
هيدروكسي اتيلن ايزو استرها به عنوان موانع پروتئازها
مينا سربيون دانشكده شيمي - ۲۱ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

محمد كتب علي دانشكده شيمي - ۲۹ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

نغمه ستار احمدي دانشگاه تهران - ۱۹ تير, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

مرتضي بيات  - ۲۱ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
انبرك نوري رامان
عليرضا مرادي دانشگاه تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان - ۲۲ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
حسگر زيستي الكتروشيميايي با نانو لوله كربني براي تشخيص هيبريداسيون
رضا دانش طلب دانشكده شيمي - ۲۲ خرداد, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
اكسايش سبز با محلول آبي هيدروژن پراكسايد
مجتبي خراساني دانشكده شيمي - ۲۸ خرداد, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري
جوابهاي فضاي متقارن كروي در گرانش تصحيح يافته
رضا صفاري  دانشكده فيزيك - ۳۰ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
كاهش ويتامينها بر اثر نگهداري و تهيه غذاها
زينب مختاري دانشكده شيمي - ۲۷ خرداد, ۹:۳۰

سخنران مدعو

جواد فصيحي رامندي دانشگاه تربيت مدرس - ۲ مرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربردها و روشهاي سنتز آزيردين ها و N- توسيل آزيريدين ها
يونس آقارضائي دانشكده شيمي - ۲۸ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۸ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
گزارش سفر
محسن كمپاني زارع دانشكده شيمي - ۵ تير, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه چسبندگی ميکرو لوله ها به ديواره سلولی
مريم علييي دانشکده فیزیک - ۵ تير, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
احتمال حلقوی شدن DNA کوتاه
بهاره شکيبا دانشکده فیزیک - ۹ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

محمد رفيعي دانشكده شيمي - ۱۱ تير, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
استفاده از كلسيم كلريد به عنوان كاتاليزور مؤثر در سنتز -آمينوفسفوناتها و كرباموئيل فسفوناتها
حاذق زاهدي قصبه دانشكده شيمي - ۱ مرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
واكنش اكسايشي هك
اصغر زماني دانشكده شيمي - ۱۸ تير, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
كاربرد آناليز بردار موازي و آناليز وابستگي تجمعي در مطالعه‌ي تعادل اسيد-باز و تفكيك طيف‌هاي NMR مخلوط‌ها
سميه غلامي دانشكده شيمي - ۲۵ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

زهرا قراچلو دانشكده شيمي - ۲۲ تير, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز 1- آمينو فسفينيك اسيدها از هيپوفسفروس اسيد و هيدروفسفريلاسيون كاتاليز شده ايمين‌ها توسط پاراتولوئن سولفونيل كلرايد
الهه جعفري چمگرداني بابك كبودين - ۳۰ تير, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اثر مجاورت ابررسانایی در گرافین
لیلا مجیدی فردوطن دانشکده فیزیک - ۱ مرداد, ۱۳:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
معکوس سازی تانسور ممان و تخمين عمق کانونی زلزله 28خرداد 1386 قم
مهدی غفرانی طبری دانشکده علوم زمین - ۳۰ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
پليمرهاي قالب گرفته شده
كبري پارساجو دانشكده شيمي - ۲ مرداد, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز و كاربردهاي مايعات يوني قرار گرفته بر روي سطح سيليكا
داود الهامي فر دانشكده شيمي - ۱ مرداد, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

  - ۲۱ مرداد, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
فعاليت الكتروكاتاليزوري تيانترن جهت اكسايش تك الكتروني گوانوزين و DNA در محيط غير آبي و اثر انباشتگي گوانوزين بر سينتيك اكسايش گوانوزين
عباس برفي دخت دانشكده شيمي - ۳ شهريور, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
مطالعه ارتباطات ژن- بيمار- طول درمان در داده‌هاي سه‌بعدي ريزآرايه‌هاي DNA با استفاده از روشهاي دسته‌بندي و آناليز چندراهي
يوسف اخلاقي دانشكده شيمي - ۲۳ مرداد, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نامساويهایی در مورد شعاع عملگری اقليدسی و شعاع عددی عملگرها بر يک فضای هيلبرت
ابوالفضل کلانتری دانشکده رياضی - ۳۰ مرداد, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
Pn روشي براي ارزشيابي فرض موهوي تخت در مطالعات توموگرافي
امير نجفي دانشکده علوم زمین - ۶ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کرانهای بالا و پایین برای اعداد رمزی
علی بهرمندپور دانشکده ریاضی - ۲۴ مرداد, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اسکیم ها و تعمیم قضایای سیلر در اسکیم های همگن - p
فدرا بابایی دانشکده ریاضی - ۲۹ مرداد, ۱۳:۰۰

دفاعيه دكتري
جبرها -C اسکیم های دایره بری روی شبه میدانهای متناهی و شرط سرشت استاندارد برای
جواد باقریان دانشکده ریاضی - ۱۱ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تهيه مشتقات كربو‌كسيليك‌اسيد‌ها با استفاده از پارا‌تولوئن‌سولفونيل‌‌‌كلرايد
پروين اسكندري دانشكده شيمي - ۱۳ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعات بازدارندگي خوردگي آلومينيوم در محيط‌هاي اسيدي و بازي در حضور مولكول‌هاي آنيلين, فنل و تيوفنل
علي محمد مالك دانشكده شيمي - ۶ شهريور, ۱۰:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
SnCl2.H2Oمطالعه احياء تركيبات نيتروآروماتيك با
زهرا زند دانشكده شيمي - ۱۶ شهريور, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
به كارگيري يك الكترود خميري كربن اصلاح شده با بسپار نقاشي شده مولكولي براي اندازه گيري عاري سازي ولتامتري كارباريل
مجتبي كوشكي دانشكده شيمي - ۳۰ مرداد, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربرد انتقال موجك پيوسته و ناپيوسته در روشهاي كاليبراسيون چند متغيره
مريم خوشكام دانشكده شيمي - ۶ شهريور, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی تغيير شکلهای کشسان غشای سلولی در برابر چسبيدن ذره¬ی کلوئيدی
سیده ربابه موسوی دانشکده فیزیک - ۱۹ شهريور, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
Alloying- Dealloying ساخت الكترودهاي نانو متخلخل به روش
عباس شاهي‌پور دانشكده شيمي - ۱۳ شهريور, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نوآرايي فريز آميدها و دميتلاسيون- مزيلاسيون تك مرحله‌اي متيل آريل اترها با استفاده از مخلوط متان سولفونيك اسيد و فسفر پنتااكسيد
يعقوب عابدي دانشكده شيمي - ۲۷ شهريور, ۱۱:۰۰

دفاع از پیش رساله
مطالعه اي در فعاليت فتوكاتاليزوري نانو نيمه رساناهاي بر پايه تيتانيوم در برخي تبديلات اكسيداسيون شيميايي
صديقه عابدي دانشكده شيمي - ۲۶ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاع از پیش رساله
طراحي ساخت شناسايي و كاربردهاي سيليكا كلريد نانو حفره منظم جديد و نانو ذرات پالاديوم بر پايه كربن مزومتخلخل منظم
حسام بهزادنيا دانشكده شيمي - ۲۶ شهريور, ۱۰:۳۰

دفاع از پیش رساله
مطالعه نانو نيمه رساناها به عنوان كاتاليزورهاي نوري در كاهش تركيبات آلي و تبديلات آلي و تبديلات مرتبط
علي اصغر صفري دانشكده شيمي - ۲۶ شهريور, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربرد روشهاي كمومتريكس در بررسي منابع مهم آلودگي و تعيين سهم هر منبع در آب رودخانه هاي زنجان
آزاده گلشن دانشكده شيمي - ۲۰ شهريور, ۹:۰۰

دفاع از پیش رساله
طراحي و سنتز مشتقات جديدي از بيست (آمينومتيل) فسفينيك اسيد و مطالعه كمپلكسهاي آن با فلزات مختلف
سهيلا مرادي دانشكده شيمي - ۲۶ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
فعاليت كاتاليزوري پلي‌اكسومتالات‌هاي تثبيت شده بر روي پليمر در واكنش‌هاي اكسيداسيون تركيبات آلي
مهدي آقايي دانشكده شيمي - ۳۰ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاع از پیش رساله
طراحي، ساخت، شناسايي و كاربردهاي نانوذرات پالاديوم بر پايه مايعات يوني تثبيت شده در SBA-15
اصغر زماني دانشكده شيمي - ۲۶ شهريور, ۱۴:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه پارامترهای اپتيکی جو زنجان با استفاده از شيد سنج خورشيدی
علی بيات  بخش فیزیک - ۳۰ شهريور, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه تثبيت پروتئين¬ها در داخل كانال¬هاي بستر نانومهندسي شده SBA-15 و نحوة برهم¬كنش آنها با بستر مزبور
مهرانه كرمانيان دانشكده شيمي - ۸ مهر, ۱۴:۰۰

دفاعيه دكتري
گروههای متناهی - p زيرگروههای گروه خودريختی- p مطالعه برخی از
رسول سليمانی دانشکده ریاضی - ۱۷ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
بعضي از واكنشهاي نامتقارن در حضور تيتانيوم ايزوپروپوكسايد
حميده حقيقت دانشكده شيمي - ۹ مهر, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
S با DNA بررسی الکتروشميايی و اسپکتروسکوپی برهمکنش ميان آليزارين قرمز
مجتبي توحدي دانشكده شيمي - ۲۸ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه نظری روشهای دورسنجی نمايه¬ی سرعت ابر
محمدعلی مردمی  دانشکده فیزیک - ۱۳ مهر, ۱۶:۰۰

دفاع از پیش رساله
مطالعه تئوري برهم كنش يك بي راديكال پايدار با لايه گرافن
سيد رضا صالحي دانشكده شيمي - ۳۰ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاع از پیش رساله
Tio2 با سطحCdSeمطالعه تئوري كلاستر
ابراهيم نوروزي دانشكده شيمي - ۳۰ شهريور, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
پارامتر هندسی کولن دورديه و کاربردهای آن در نظريه گراف
زينب خدائی دانشکده ریاضی - ۲۶ شهريور, ۸:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
رمزنگاری بعدی و ساختارهای دسترسی گرافی
فرزين منيعی دانشکده ریاضی - ۸ مهر, ۱۳:۰۰

دفاع از پیش رساله
رزولوينگ فاكتور آناليز با استفاده از پارتيكل سوآراپتيمايزيشن
سميرا بيرامي سلطاني دانشكده شيمي - ۳۰ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه تثبيت پروتئين¬ها در داخل كانال¬هاي بستر نانومهندسي شده SBA-15 و نحوة برهم¬كنش آنها با بستر مزبور
مهرانه كرمانيان دانشكده شيمي - ۸ مهر, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
دي آلكيل توسيل آميدها و بررسي حلقه گشايي اپوكسيدها با توسيل آميد N,N- تهيه
يونس آقارضائي دانشكده شيمي - ۱۵ مهر, ۱۵:۰۰

دفاع از پیش رساله
خوردگي آلومينيم در محيط كلريدي در حضور و عدم حضور برخي تركيبات ماكرو حلقه: اثر يون هاليد
عفت كيانپور دانشكده شيمي - ۳ مهر, ۱۰:۳۰

سخنران مدعو

  - ۱۴ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۶ مهر, ۱۷:۰۰

دفاع از پیش رساله
بهينه سازي شرايط تهيه ذرات پليمري فلورسانس دار قالبگيري شده با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و كاربرد آن ها به عنوان بيوسنسور
كبري پارساجو دانشكده شيمي - ۶ مهر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي تحليلي انتشار نور در شبکه يک بعدي با بي نظمی موضعی
زینب سجادی دانشکده فیزیک - ۲ مهر, ۱۴:۰۰

دفاع از پیش رساله
تاثير فلز در عملكرد بازدارندگي خوردگي برخي تركيبات اورگانوفسفر جديد
اسماعيل محمدي دانشكده شيمي - ۸ مهر, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تهيه نقشه مغناطيس هوايي ايران با استفاده از داده¬های هوايي 5/7 کيلومتر ايران
رامين صالح بخش فیزیک - ۱۴ مهر, ۱۱:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بهينه سازی انبرک نوری با پهنای باريکه
اکبر صمدی دانشکده فیزیک - ۱۷ مهر, ۱۳:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه تأثير توالی اسيد آمينه در خود اجتماعی پپتيدهای EAK16 به روش شبيه سازی ديناميک مولکولی
سهيلا امام ياری دانشکده فيزيک - ۱۶ مهر, ۱۰:۳۰

دفاعيه دكتري
ويژگيهای استاتيکی و پاسخ مکانيکی محيطهای دانه¬ای چگال
محمدرضا شعبانی  دانشکده فیزیک - ۱۴ مهر, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري
تعيين توزيع ارتفاع در سطوح ناصاف با اندازه¬گيری شدت و تعديل طيف نور پراکنده همدوس
معصومه دشتدار دانشکده فیزیک - ۱۷ مهر, ۱۵:۰۰

دفاع از پیش رساله
انتقال پليمر از يک نانو حفره
نرگس نيکوفرد دانشکده فیزیک - ۱۴ مهر, ۱۱:۳۰

سخنران دانشگاه
مايعات يوني قرارگرفته شده بر روي سطح سيليكا
داود الهامي فر دانشكده شيمي - ۱۶ مهر, ۱۵:۳۰

دفاع از پیش رساله
SBA-15طراحي يك نانوراكتور جديد مركب از يون تنگستات تثبيت شده در كانال‌هاي آب گريز به عنوان كاتاليزوري قابل بازيافت در اكسيداسيون برخي از م
مجتبي خراساني دانشكده شيمي - ۱۴ مهر, ۱۴:۰۰

دفاع از پیش رساله
روشهاي جديد در سنتز آمينوبيس فسفوناتها و آمينو بيس فسفينيك اسيدها
سهيل عليپور دانشكده شيمي - ۱۴ مهر, ۱۴:۰۰

دفاع از پیش رساله
استفاده از آلفا هيدروكسي فسفوناتها به عنوان پيش ماده در سنتز تعدادي از مشتقات آلفا استخلاف شده فسفوناتها
محمدرضا فقيهي دانشكده شيمي - ۱۴ مهر, ۱۴:۰۰

دفاع از پیش رساله
سنتز آزاكرون اترها
سعيده غفاري دانشكده شيمي - ۱۴ مهر, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز α-آمينوفسفونات‌ها با استفاده از β-سيكلودكسترين به‌عنوان يك كاتاليزور موثر و سنتز هيدروكسي‌اتيل‌آمين ايزوسترها به‌عنوان كان
مينا سربيون دانشكده شيمي - ۲۴ مهر, ۱۰:۰۰

دفاع از پیش رساله
مزيت مرتبه دوم در تجزيه كمي الكتروشيميايي نمونه¬هاي پيچيده
مجتبي كوشكي دانشكده شيمي - ۱۴ مهر, ۱۵:۰۰

دفاع از پیش رساله
مطالعه کمومتريکس پايه اي بر روي ابهام چرخشي در آناليز روش سخت- نرم داده- هاي چند متغيره
آزاده گلشن دانشكده شيمي - ۱۴ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو
الکتروشيمي سطوح اصلاح شده
حسين هلي مرکز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيک دانشگاه تهران - ۱۷ مهر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
خواص حالت پايه گرافين گاف دار
علیرضا قیوم زاده دانشکده فیزیک - ۱۶ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي برخي از واكنشهاي نامتقارن در حضور تيتانيوم ايزوپروپوكسيد
حميده حقيقت دانشكده شيمي - ۱۶ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تمركز روي پتانسيل هيبريد روش مدلسازي نرم و سخت در اسپكتروسكوپي زمان تفكيك شده
سميرا بيرامي سلطاني دانشكده شيمي - ۱۷ مهر, ۹:۰۰

دفاع از پیش رساله

عباس شاهي‌پور دانشكده شيمي - ۲۲ مهر, ۱۴:۰۰

دفاع از پیش رساله
بررسي رفتار الكتروشيميايي و كاربرد الكترود كربن-مايع يوني اصلاح شده با 1:12 phosphomolybdic
سمانه فيضي دانشكده شيمي - ۲۲ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
ولگردهای دافع در یک دستگاه الحاق-پخش
راضیه مشعریان دانشکده فیزیک - ۲۳ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
روش جديد براي اندازه گيري مخلوطهاي صنعتي از مونومر وينيل استات با استفاده از روش اسپكتروسكوپي مادون قرمز
مهسا داداشي دانشكده شيمي - ۲۴ مهر, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
اندازه گيري اعوجاج های جبهه موج با استفاده از انحراف سنجی ماره ای
سيف اله رسولي دانشگاه تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان - ۲۴ مهر, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو
تورم غشایی و ریسمانهای کیهانی
حسن فیروزجاهی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات - ۲۸ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
بازسازي ساختار سع بعدي پروتئين ها به كمك مزوپورهاي اورگانو سيليكايي
طيبه پناهي دانشكده شيمي - ۳۰ مهر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تري آزينان
طاهره قاسمي دانشكده شيمي - ۳۰ مهر, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کسرهای مسلسل, گروههای گسسته و ديناميکهای مختلط
فلطمه انصاری دانشکده ریاضی - ۱ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي فعاليت زيست كاتاليزوري گلوكزاكسيداز در ساختار الكترودهاي كامپوزيت حاوي نانو ذرات پلاتين
حسن حميدي دانشكده شيمي - ۱ آبان, ۹:۰۰

سخنران مدعو
شبيه سازي چند مقياسي بزرگ ملکولها
حسین علی کریمی دانشگاه تکنولوژی دارمشتات - آلمان - ۳۰ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو
شبيه سازی سامانه های احتراقی پيچيده
اصغر افشاری ايلينويز - امريكا - ۵ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مقدمه اي بر خواص نيمه رساناها
زهرا زند دانشكده شيمي - ۷ آبان, ۱۷:۰۰

سخنرانی عمومی
دانشگاه هاي ايران و محصولات انها
امير هوشنگ مهريار موسسه ي عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه - ۶ آبان, ۱۶:۳۰

سخنران مدعو
دید نجومی و مکانیابی رصدخانه های بزرگ
رامین شمالی  - ۸ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۷ آبان, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
پايه های گربنر و کاربرد آن در طرحهای شرکت پذير و نظريه کد
ليلا تاجدوست دانشکده ریاضی - ۱۵ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
براي انتقال بار در ميان آنها ضروري است؟ DNAآيا جفت شدن در ميان جفت بازهاي
مجتبي توحدي دانشكده شيمي - ۸ آبان, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
شبيه سازي ملکولار ديناميک برسهاي پلي امفوليت
مجید براتلو دانشکده فیزیک - ۷ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
كاتاليزورهاي نامتقارن در شيمي آلي
خاور مرادي دانشكده شيمي - ۱۴ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
كاريردهاي تمپو در اكسيداسيون و سنتز
الهام فرهنگي دانشكده شيمي - ۱۴ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
زئوليدهاي اصلاح شده مزوپور
فاطمه حيدري زادي دانشكده شيمي - ۱۴ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
شبكه هاي عصبي كوهونن نظارت شده
مهدي وثيقي دانشكده شيمي - ۱۵ آبان, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
مقدمه ای بر اقتصاد و ریاضیات مالی
آرش فهیم دانشکده ریاضی - ۱۴ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
گردایه های کوانتومی از نگاشتها
میثم میثمی دانشکده ریاضی - ۱۲ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
شگفتيهاي غشاي زيستي
محمد كتب‌علي دانشكده شيمي - ۱۳ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
شبيه سازي و مشاهده شکست غير معمول و وجود گاف نواري در ساختارهاي ترکيبي دوره ای
  - ۱۵ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
رفتار مکانيکي و ابر مارپيچش
داود نوروزی دانشکده فیزیک - ۱۴ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱ فروردين, ۱:۰۰

سخنران مدعو

 دانشگاه صنعتی شریف - ۱۶ آبان, ۱۱:۳۰

سخنرانی عمومی
زبان و شناخت
رضا نیلی پور دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - ۲۱ آبان, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه
نزديكIR تغييرات القايي دما بر روي طيفهاي
سيده مريم سجادي دانشكده شيمي - ۲۲ آبان, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
تئوري اطلاعات در شيمي تجزيه
سيده مريم سجادي دانشكده شيمي - ۲۲ آبان, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
شارش شارهاي پيچيده با سطوح آزاد
آرمان جوادی دانشکده فيزيک - ۲۱ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۹ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مقدمه اي بر داده كاوي
سعيد سارنچه  بخش فن آوري اطلاعات - ۲۱ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

احسان جعفري دانشكده شيمي - ۲۱ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
واكنشهاي آلي به وسيله كاتاليزورهاي نيمه هادي نوري
علي اصغر صفري دانشكده شيمي - ۲۱ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۱ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۲ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
مطالعه و بررسي ضخامت سخت كره و لايه بندي هاي گوشته فوقاني در زير زاگرس بوسيله توابع گيرنده P وS
مجتبی راکی دانشکده فیزیک - ۲۱ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

احسان مروجی دانشکده فيزيک - ۲۰ آبان, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه
روشهاي سنتز شيفت بيسهاي ماكروسيكل بدون استفاده از فلز
ليلا ابراهيمي دانشكده شيمي - ۲۵ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مقدمه ای بر پیدایش دنباله دارها، خرده سیارک ها و شهاب ها
زینب خرمی دانشکده فیزیک - ۲۷ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

احسان مروجی دانشکده فیزیک - ۲۷ آبان, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز فسفينيل پپتيدو ايزو استرها از طريق واكنش افزايشي مايكل فسفنيك اسيدها با آكريلاتها
فريبا سعادتي دانشكده شيمي - ۲۸ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
آناليز داده هاي غيرخطي چهار بعدي با استفاده از روش آناليز فاكتوري موازي
سيده مريم سجادي دانشكده شيمي - ۲۹ آبان, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
كاتاليزور جاكوپسن محبوس شده در ماتريكس آلومينيا به روش سل ژل
حميد شيخي دانشكده شيمي - ۲۸ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
ناپايداري در شاره هاي نيوتوني و غير نيوتوني
ياسر رحماني دانشكده فيزيك - ۲۸ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
مقدمه اي بر رمز نگاري
الناز بيگدلي بخش فن آوري اطلاعات - ۲۸ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
پارامترهاي استرئوالكترونيك ناشي از ليگاندهاي كربن حاوي متروژننيتروژن
رامين كريميان دانشكده شيمي - ۲۸ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۸ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تخمين مقيا س محلي براي زلزله هاي شمال غرب ايران
سمیه شهبازی دانشکده فيزيک - ۲۸ آبان, ۱۷:۰۰

دفاعیه کارشناسی
اكسيداسيون سولفيدها در حضور پلي اكسومتالات تثبيت شده روي سطح سليليكا به عنوان كاتاليزور
زهرا قراچلو دانشكده شيمي - ۳۰ آبان, ۱۰:۰۰

سخنرانی عمومی
نگاهی به تاریخ پزشکی ایران
سید محمد صادق سجادی بنیاد دانشنامه بزرگ اسلامی - ۴ آذر, ۱۶:۱۵

سخنران دانشگاه

  - ۳ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
بازسازی توزیع فاز دو موج با حل معادله انتقال شدت تداخلی در دو بعد
  - ۶ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۵ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
فرايندهاي فتوكاتاليز شده با نور مرئي به وسيله تيتانيوم اكسيدهاي اصلاح شده
صديقه عابدي دانشكده شيمي - ۵ آذر, ۱۶:۰۰

دفاعيه دكتري
گذار هاي فاز صفر تا پي در سيستمهاي جزفسوني فرو مغناطيسي در حد .پخشي
زهرا شمالی دانشکده فيزيک - ۵ آذر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي ساختار سرعتي جبه بالايي به وسيله برگردان منحنيهاي پراكندگي امواج ريلي
محمد طالبی دانشکده فيزيک - ۵ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مقدمه ای بر موتور های جستجو
نیما میربخش بخش فن آوری اطلاعات - ۵ آذر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
كروموتروپيسم تركيبات كورديناسيون و كاربرد آن در حلالها
معصومه محسني كبير دانشكده شيمي - ۵ آذر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
بررسي واكنش آزومايكل با استفاده از روشهاي كمومتريكس
اكرم رستمي دانشكده شيمي - ۶ آذر, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
اكسيداسيون الكلها با استفاده از كاتاليزور طلا در محيطهاي آبي
فرهاد كبيري دانشكده شيمي - ۱۲ آذر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۳ آذر, ۱۱:۰۰

سخنرانی عمومی
ریاضیات علوم اعصاب شناختی
عبدالحسین عباسیان پژوهشکده ی علوم بنیادی - ۱۱ آذر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
شيمي تركيبات آميد استال
محمدرضا فقيهي دانشكده شيمي - ۱۲ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
حالت پايه ي يك آرايه تباهيده ي غير تناوبي از اتصال هاي جوزفسون
يوسف عزيزي دانشكده فيزيك - ۱۲ آذر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
خواص مغناطيسي كمپلكسهاي فلزهاي واسطه
مريم رسولي دانشكده شيمي - ۱۲ آذر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
بررسي بعضي اثراتكمپلكسهاي سيكلودكسترينها در محلولها
زينب مختاري دانشكده شيمي - ۱۳ آذر, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
شاخص رنگ افزایش رنگی و رده بندی طیفی ستاره ها
عابدینی دانشکده فيزيک - ۲۵ آذر, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه
مطالعات اخير در واكنش سوزوكي
پري فدوي اخوان دانشكده شيمي - ۳ دي, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نظریه طیفی گراف
سیده صادقه حق شناس دانشکده ریاضی - ۷ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

عباس عابدینی دانشکده فيزيک - ۲ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۱ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
اندازه گیری نمایه سطحی نانو دیواره ها بوسیله تداخل سنجی مایکلسون
  - ۴ دي, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ديناميک نوکلئوزوم تحت گشتاور خارجی
شروين رأفت¬نيا  دانشکده فیزیک - ۸ دي, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کره کلاه¬دار در انبرک نوری
الهه افسانه  دانشکده فیزیک - ۹ دي, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز و جداسازي 2.1- دي آمين‌هاي فعال نوري از طريق تشكيل نمك دياسترئومري ايزوآمارين‌ها و سنتز مشتقات جديدي از 5.3.1- تري آزينان- 2- تيون‌ها از
طاهره قاسمي دانشكده شيمي - ۱۱ دي, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
موضوعاتی در هندسه طیفی
پویا مهدی پور دانشکده ریاضی - ۱۴ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
واكنشهاي الكتروشميايي كاتاليست شده با پالاديوم
محمد رفيعي دانشكده شيمي - ۱۵ دي, ۱۴:۰۰

سخنرانی عمومی
ضرورت، جبر و نظم
منوچهر ذاکر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - ۹ دي, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو

  - ۸ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربردها و سنز آميدوفسفونات
سهيل عليپور دانشكده شيمي - ۱۰ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
انتقال انرژي رزونانس بين دهنده هاي كمي لومينسنت و كوانتو داتها
سميه بزرگ زاده دانشكده شيمي - ۱۱ دي, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
پديده خود-تصوير و كاربردهاي جديد آن
ياسر رجبي  - ۱۱ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
كمپلكسهاي فنوكسيل مس مدلهايي براي سايت فعال گالاكتوز اكسيداز
مريم رسولي دانشكده شيمي - ۱۰ دي, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

  - ۱۰ دي, ۱۷:۰۰

دفاع از پیش رساله
روشهاي چندراهي با نتايج ساده شده و کاربرد آن در مطالعات برهمکنشهاي نانوذرات با بيومولکولها
يوسف اخلاقي دانشكده شيمي - ۱۴ دي, ۱۱:۰۰

دفاع از پیش رساله
تفکيک انانتيومرهای بيس(α-هيدروکسی آلکيل) فسفينيک اسيدها بوسيله تشکيل نمک دياستريومری و بكارگيري آنها به عنوان ليگاند کايرال در حضور تيت
حميده حقيقت دانشكده شيمي - ۱۴ دي, ۱۷:۰۰

دفاع از پیش رساله
بررسی تحول زمانی درهم¬تنيدگی سيستم¬های سه¬ترازه جينز-کامينگز بررسی تحول زمانی درهم¬تنيدگی سيستم¬های سه¬ترازه جينز-کامينگز
مجيد عابدی  دانشکده فیزیک - ۱۶ دي, ۱۱:۰۰

دفاع از پیش رساله
طراحي وسنتز مواد نانومهندسي شده مزوپور عامل دار شده و تثبيت پروتئينها بر روي آنها
طيبه پناهي دانشكده شيمي - ۱۴ دي, ۱۷:۰۰

دفاع از پیش رساله
آناليز داده هاي سنيتيكي دوبعدي و سهبعدي با استفاده از روشهاي برپتيه مدل
مريم خوشكام دانشكده شيمي - ۱۴ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ دي, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
كاربردهاي جديد ¬كلريد قلع دو¬آبه در تبديلات آلي تركيبات نيترو
بهرام توانا دانشكده شيمي - ۲ بهمن, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي خواص غيرخطي مواد با استفاده از تکنيک ماره
حسين قاسمي  دانشکده فیزیک - ۲۵ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
واكنشهاي آلي در سطح سيليكا در آب
مجيد وفائي زاده دانشكده شيمي - ۲۴ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تابع گرین مرز در بی نهایت 3- منیفلدهای هذلولوی
مجید حیدرپور دانشکده ریاضی - ۲۴ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
ساخت ميكروكانال با استفاده از روش ليتوگرافي نرم و بررسي شارش در ابعاد نانولیتر
حسين ناصري  - ۲۴ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
مقدمه اي بر مغناطوهيدوروديناميك
نرگس فتعليان دانشكده فيزيك - ۲۳ دي, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو
درشت حلقه هاي كايرال فسفردار، قسمت اول: سيكلودكسترين ها
يعقوب عابدي دانشكده شيمي - ۲۴ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مشاهده الكتروشيميايي تك نانو ذرات
اعظم توكلي دانشكده شيمي - ۲۵ دي, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
فتوكميونيك مولكولي
ابراهيم نوروزي دانشكده شيمي - ۱ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
شيمي كوانتومي ضدماده
سيد رضا صالحي دانشكده شيمي - ۳۰ دي, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

  - ۲۴ دي, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مارپيچش شاره های غيرنيوتنی، همزيستی رژيم های چندگانه در مارپيچش شاره ی ويسکوز نيوتنی و بررسی تجربی کف صابون
ياسر رحمانی دانشکده فیزیک - ۶ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مواد كربني به عنوان اسيدهاي پروتون‌دار قوي
داريوش زارعي دانشكده شيمي - ۱ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
آلكيلاسيون آمينو اسيدها
سعيده غفاري دانشكده شيمي - ۱ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
مساله ای در نظریه اطلاعات
دکتر کسری علیشاهی دانشکده ریاضی - ۱ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
كاتاليستهاي آلي فلزي صنعتي
ايرج صابر دانشكده شيمي - ۲ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
آناليز چندبعدي خصوصيات نشاسته
فاطمه قاسمي مقدم دانشكده شيمي - ۲ بهمن, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
توابع گرين رويه های ريمان
مجيد حيدرپور دانشکده ریاضی - ۷ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
محاسبه توابع گرين 1
مجيد حيدرپور دانشکده ریاضی - ۱۴ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
محاسبه توابع گرين 2
مجيد حيدرپور دانشکده ریاضی - ۲۱ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز تركيبات كايرال به روش الكتروشيميايي
مجتبي خراساني دانشكده شيمي - ۲۱ بهمن, ۱۱:۰۰

دفاع از پیش رساله
بررسي سينتيك سيستم هاي بيولوژي با استفاده از برخي روشهاي كمومتريكس در پايه مدل
مريم خوشكام دانشكده شيمي - ۵ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
زنجيرها و حلقه‌هاي معدني
مريم پوراسكندري دانشكده شيمي - ۵ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
هيدروفسفردار كردن انانتيو گزين توسط كاتاليزورهاي آلي
عزيز ملكي دانشكده شيمي - ۸ بهمن, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
توانهای نمادين ايده الهای تک جمله ای و جبرهای پوششی راسی
ندا محمدزاده دانشکده ریاضی - ۱۴ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مقدمه‌اي بر خواص فتوكاتاليزوري تيتانيوم دي اكسيد
پروين اسكندري دانشكده شيمي - ۸ بهمن, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی خواص توپولوژيک کف دو بعدی
طيبه زرنگ  دانشکده فیزیک - ۲۰ بهمن, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی لرزه¬خيزی و ساختار يک¬بعدی پوسته در منطقه تبريز
سميرا حسينی  دانشکده علوم زمین - ۲۳ بهمن, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی انتشار موج Lg در شمال و شمال غرب ايران
محمدجواد فلاحی  دانشکده علوم زمین - ۲۴ بهمن, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
پروبهاي نوري جيوه بر مبناي نانوذرات
يوسف اخلاقي دانشكده شيمي - ۹ بهمن, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
شناگر سه کره اي در کنار ديواره در رينولدز پايين
روژمان زرگر دانشكده فيزيك - ۸ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي
زهرا جعفري بخش فناوري اطلاعات - ۹ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۴ بهمن, ۱۰:۳۰

سخنران دانشگاه
واكنش اكسايشي هك
اصغر زماني دانشكده شيمي - ۱۵ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مقدمه اي بر لاكتامهاي فسفوناتي
محمدباقر افشاري نژاد دانشكده شيمي - ۱۵ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تخمین عمق کوری با استفاده از داده‌های مغناطیس هوایی
امير اميرپور  بخش علوم زمین - ۱۵ بهمن, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي رفتار كاتاليزوري پلي اكسومتالات تثبيت شده بر روي سطح سيليكا در واكنش‌هاي اكسيداسيون سولفيدها و آمين‌ها
زهرا قراچلو دانشكده شيمي - ۱ اسفند, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو
كمپلكسهاي منگنز به عنوان سيستم هاي مدل جهت كمپلكس آزاد كننده اكسيژن در فوتوسيستم 2
محمد مهدي نجف پور دانشكده شيمي، دانشگاه صنعتي شريف - ۲۳ بهمن, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ساخت تداخل سنج چينشی ميکروسکپی با استفاده از توری پراش
عبداله محمديان  دانشکده فیزیک - ۱۹ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
اریگامی
مریم احمدی ، شیما میرزاباقری بخش فناوری اطلاعات - ۱۶ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
نانوذرات مغناطيسي
اصغر زماني دانشكده شيمي - ۳۰ بهمن, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
اوربيتال مولكولي
مهشاد نجفي راغب دانشكده شيمي - ۱۹ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
محافظت زدايي با گروههاي حساس به نور
صديقه عابدي دانشكده شيمي - ۲۶ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
واكنشهاي هك بدون ليگاند
حسام بهزادنيا دانشكده شيمي - ۲۹ بهمن, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ساخت تداخل سنج چينشی ميکروسکپی با استفاده از توری پراش
عبداله محمديان دانشکده فیزیک - ۲۶ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
شيمي زئوليت
حسام بهزادنيا دانشكده شيمي - ۳ اسفند, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
الكترونيك مولكولي
عفت كيانپور دانشكده شيمي - ۲۹ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
روشهاي تهيه يدوهيدرين از آلكنها
نورالدين حسين زاده دانشكده شيمي - ۲۹ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
روش جديد براي اندازه گيري بنزوئيك اسيد و سربيك اسيد در آب پرتقال بر پايه داده هاي اسپكتروفتومتري درجه دوم توليد شده با ايجاد گراديان pH
مجتبي كوشكي دانشكده شيمي - ۳۰ بهمن, ۸:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه¬ی برهمکنش بين اتصال¬گرهای دو پلی¬الکتروليت نيمه¬ انعطاف¬پذير ناشی از سختی خمشی با استفاده از شبيه¬سازی ديناميک مولکولی
فائزه کارگر دانشکده فیزیک - ۱۰ اسفند, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
تبديل عنصري در انرژيهاي پايين
اسماعيل محمدي دانشكده شيمي - ۵ اسفند, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
اثر کازيمير ديناميک
علی مرادیان دانشکده فیزیک - ۲۹ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
مباحث عمومی در فازی
آرمان دیدنده بخش فن آوری اطلاعات - ۴ اسفند, ۱۸:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
انتشار امواج در محيط¬های بی¬نظم
سميه شيخ¬عالی  دانشکده فیزیک - ۱۸ اسفند, ۱۳:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی شناگر سه¬کره¬ای در مجاورت يک صفحه صلب
روژمان زرگر دانشکده فیزیک - ۲۰ اسفند, ۱۷:۰۰

دفاعيه دكتري
نانوساختارهاری مختلط فرومغناطيسی و ابررسانايي با مغناطش¬های ناهم راستا
بابک عبداللهی پور دانشکده فیزیک - ۱۹ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
اكسايش گزينشي سولفيدها بوسيله كاتاليزورهاي تنگستني تثبيت شده
مجتبي خراساني دانشكده شيمي - ۱۳ اسفند, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
شبيه‌سازی انتشار نور در کف تر
ساره نخعی دانشکده فیزیک - ۲۱ اسفند, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه
مقايسه استري شدن بوتانول با استيل آنيدريد در مقياسهاي مختلف توسط دستگاههاي مختلف به روش هاي سخت
آزاده گلشن دانشكده شيمي - ۷ اسفند, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۷ اسفند, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
پی¬جويي منابع آب¬زيرزمينی در محدوده روستای سايان زنجان با استفاده از روش مقاومت¬سنجی
محمود قوامی لاهيجی دانشکده علوم زمين - ۱۵ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
تفكيك اناتيومرهاي آمينها و آمينواسيدها
سعيده غفاري دانشكده شيمي - ۱۳ اسفند, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
نانوتيوبهاي كربن و كاربردهاي داروئي انواع عامل دار شده
طيبه پناهي دانشكده شيمي - ۱۲ اسفند, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري
کاربردهای اپتيک پراشی در تله¬اندازی نوری
عليرضا مرادی دانشکده فیزیک - ۲۱ اسفند, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي تجربي تقارن چاه پتانسيل در انبرک نوري
مجتبي چراغيان دانشكده فيزيك - ۱۳ اسفند, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
كاربردهاي جديد ¬معرف تترافلوئوروبورات جيوه در واكنشهاي آلي
نورالدين حسين زاده دانشكده شيمي - ۲۱ اسفند, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
محاسبه ثابت تعادل يك اسيد و تعيين كمي در تيتراسيون اسپكتروفتومتري اسيد و باز بدون استفاده از pH متر
زينبه حسن زاده دانشكده شيمي - ۲۴ اسفند, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
گذارهای فاز کوانتومی در سيستم s = 1
سيد روح¬اله اعتصامی دانشکده فیزیک - ۲۴ فروردين, ۱۶:۰۰

دفاعيه دكتري
بررسی انتشار نور در کف خشک سه¬بعدی، کف تر و مواد دانه¬ای دوبعدی
زينب سجادی دانشکده فیزیک - ۲۵ فروردين, ۱۴:۰۰

دفاعيه دكتري
بررسی اثرات همبستگی در سيستم¬های اسپينی، مواد مغناطيسی و بيت¬های کوانتمی
روح اله جعفری دانشکده فیزیک - ۲۶ فروردين, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
نگاشت اتال
سعید تفضلیان  دانشکده ریاضی - ۱۷ فروردين, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
نگاشت چاه پتانسيل تله‌ي نوري
روزبه شكري  - ۱۹ فروردين, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
جذب آنزيم لاكيز روي سطح الكترود طلاي متخلخل در انتقال الكترون مستقيم بين آنها
عباس شاهي‌پور دانشكده شيمي - ۱۹ فروردين, ۸:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي خواص بازدارندگي خوردگي برخي از تركيبات ارگانوفسفر در محيط‌هاي خورنده
فاطمه ابراهيمي فيشاني دانشكده شيمي - ۵ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی ماتريسهای هادامارد و روشهای الگوريتمی برای يافتن آنها
حامد غلاميان گنابادی دانشکده ریاضی - ۲۹ فروردين, ۱۴:۰۰

سخنرانی عمومی
نگاهی به وضعیت انتشار کتابهای علمی در ایران
فرخ امیر فریار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - ۲۴ فروردين, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه
نگاشت‌های اتال از طرح‌ها
سعید تفضلیان دانشکده ریاضی - ۲۴ فروردين, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
آلفا آمينو اسيدهاي فعال نوري
مرزبان عارفي دانشكده شيمي - ۲۵ فروردين, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
جذب آنزيم لاكيز بر روي سطح الكترود طلاي نانو متخلخل و انتقال الكتروني مستقيم بين آنها
عباس شاهي‌پور دانشكده شيمي - ۲۵ فروردين, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
پردازش و لبه يابي تصاوير ميكروسكپ الكتروني روبشي انبوهه هاي نقره
علي اكبرآهنگري  - ۲۶ فروردين, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
فضا - فرمهای لورنتزی از نقص همگنی یک
پرویز احمدی دانشکده ریاضی - ۲۵ فروردين, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
بعضی از خواص ریخت‌های اتال
سعید تفضلیان دانشکده ریاضی - ۳۱ فروردين, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نگاشت چاه پتانسيل تله نوری
روزبه شکری دانشکده فیزیک - ۷ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
اكسيداسيون تركيبات آلي توسط اكسيژن مولكولي و هيدروژن پروكسيد بوسيله انتقال الكترون چند مرحله اي
ابراهيم بدره دانشكده شيمي - ۱ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
ويژگي هاي سيستم هاي ستاره اي داغ از نقطه نظر ديناميکي
فاطمه امیرخانلو دانشكده فيزيك - ۳۱ فروردين, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو
آنالیز داده های امواج گرانشی از تپنده ها (پال سارها)
ایرج غلامی موسسه فیزیک نظری دانشگاه گودینگن, آلمان - ۳۱ فروردين, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه
واكنشهاي نيترون (كاهش و نوآرايي)
جمال داور پناه دانشكده شيمي - ۱ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تله اندازي تك هواويز
سيد محمد رضا طاهري دانشكده فيزيك - ۲ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو
دقت مکان یابی زلزله در ایران
اریک برگمن  دانشگاه کلورادوی آمریکا - ۱ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
نگاشت چاه پتانسيل تله‌ي نوري
روزبه شکری دانشکده فیزیک - ۱ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
بيوسنسورهاي الكتروشيميايي بر پايه الكترود طلاي متخلخل اصلاح شده با آنزيم
عباس شاهي‌پور دانشكده شيمي - ۲ ارديبهشت, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
نانوذرات در دارورساني سلولي
كبري پارساجو دانشكده شيمي - ۷ ارديبهشت, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه
منطق فازي و برخي كاربردهاي آن در شيمي
يوسف اخلاقي دانشكده شيمي - ۵ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
كئورديسناسيون كمپلكسها در مواد سيليكا به روش سل ژل
حميد شيخي دانشكده شيمي - ۵ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز و كاربردهاي ارگانو سيليكاهاي مزوحفره منظم حاوي گروه هاي عاملي
داود الهامي فر دانشكده شيمي - ۸ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
ويژگي هاي سيستم هاي ستاره اي داغ از نقطه نظر ديناميکي
فاطمه اميرخانلو دانشكده فيزيك - ۷ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
واكنشهاي نيترون (كاهش و نوآرايي)
جمال داورپناه دانشكده شيمي - ۸ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
كاتاليزورهاي نوري بر پايه زئوليت
علي اصغر صفري دانشكده شيمي - ۱۴ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

سمیرا مقصودی  - ۸ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي رفتار الكتروشيميايي و الكتروكاتاليزوري الكترود اصلاح شده
سمانه فيضي دانشكده شيمي - ۹ ارديبهشت, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
استفاده از كربوكسيليك اسيدها به عنوان سابستريتهايي در كاتاليزورهاي هوموژن
خاور مرادي دانشكده شيمي - ۱۴ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد روش¬های واهم¬آميخت اويلر و تلفيق سيگنال تحليلی و معادله اويلر در تفسير داده¬های ژئومغناطيس مطالعه موردی در کانسار آهن ذاکر، استا
اسماعيل نژادصفر  دانشکده فیزیک - ۱۰ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
حلقه‌هاي هنزلي
بهروز ميرزايي دانشکده ریاضی - ۱۵ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
سنتز و شناسایی ساختاری کمپلکس های سیکلومتال دو هسته ای و هترو چند هسته ای
سيروس جمالي دانشگاه خلیج فارس بوشهر - ۹ ارديبهشت, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

فرزاد ابر  - ۹ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
يادگيري كوانتيزه برداري
مهدي وثيقي دانشكده شيمي - ۱۳ ارديبهشت, ۸:۰۰

سخنران دانشگاه
واكنشهاي اكسايشي با استفاده از TEMPO, AZADO
الهام فرهنگي دانشكده شيمي - ۲۲ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو
نحوه سازماندهي نواحي مارپيچي دوگانه دوست در داخل ساختار بتاي يك پروتئين متصل شونده به گيرنده
ليلا حسني دانشگاه تربيت مدرس - ۱۶ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
رشته ی اصلی اخترخوشه ها
زینب خرمی دانشکده فیزیک - ۱۴ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنرانی عمومی
تولید علم و نقش پایگاههای استنادی علوم جهان اسلام در سنجش عملکرد پژوهشی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی
جعفر مهراد دانشگاه شیراز - ۱۳ ارديبهشت, ۱۶:۳۰

سخنرانی عمومی
از شعر به معنا: باسعدی و حافظ
ضیاء موحد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - ۱۴ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
نوآرايي فريز آرين سولفون آميدها
رامين مصطفي‌لو دانشكده شيمي - ۱۵ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربرد آناليزهاي چند متغيره براي بررسي پليمرهاي غالب داده شده براي ديس فنل آ
كبري پارساجو دانشكده شيمي - ۱۶ ارديبهشت, ۸:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد معادله انتقال شدت در تحليل فريزهای تداخلی
رقيه يزدانی  دانشکده فیزیک - ۲۲ ارديبهشت, ۱۱:۱۵

سخنران دانشگاه
پرتو درماني
ليلا ابراهيمي دانشكده شيمي - ۲۱ ارديبهشت, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه
كاتاليزور پالاديم در واكنشهاي هك
حميده حقيقت دانشكده شيمي - ۲۱ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
حلقه‌هاي هنزلي
بهروز ميرزايي دانشکده ریاضی - ۲۱ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو
بررسي مكانيسمهاي چرخش قطره هاي كريستال مايع توسط انبرك نوري
مرجان مصلی پور موسسه تحقیقاتی رامان, هند - ۲۲ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

  - ۲۱ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
متدولوژيهاي جديد براي تهيه آزردين ها
مظاهر عبدالهي دانشكده شيمي - ۲۲ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
ساختار دنباله های کشندی در خوشه های ستاره ای
زهره غفاری دانشکده فیزیک - ۲۱ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
فيتينگ منحني با استفاده الگوريتم هاي بهينه سازي هيورستيك و الهام گرفته از بايو براي پروسسينگ داده آزمايشگاهي در شيمي
سميرا بيرامي سلطاني دانشكده شيمي - ۲۳ ارديبهشت, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
سينتيك آنزيمهاي تثبيت شده
عباس شاهي‌پور دانشكده شيمي - ۲۸ ارديبهشت, ۱۴:۳۰

سخنران مدعو
تشخيص اسپكتروسكوپي مولكولهاي زيستي برپايه نانو پارتيكلهاي طلا و نقره
محمدرضا هرمزي نژاد دانشگاه صنعتي شريف - ۲۴ ارديبهشت, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
حلقه‌هاي هنزلي 3
بهروز میرزایی دانشکده ریاضی - ۲۸ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

حسين محمدي بخش فن آوري اطلاعات - ۲۲ ارديبهشت, ۱۸:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز آزاكرون اترها و آلكيلاسيون آمينواسيدها
سعيده غفاري دانشكده شيمي - ۰ ارديبهشت, ۹:۳۰

سخنران مدعو

قاسم اکسیری مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات - ۲۸ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
وب معنايي
سيمين قاسمي و مريم صفوي  بخش فن آوري اطلاعات - ۲۹ ارديبهشت, ۱۸:۳۰

سخنران دانشگاه
تركيبات شيميايي مشتق شده از گليسيرول به عنوان يك ماده ذخيره غذايي مهم
مينو خدامرادي دانشكده شيمي - ۲۹ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
نیروهای وارد بر استوانه ای غوطه ور در سیالی با افت و خیزهای غیر تعادلی
احسان بوالحسني دانشكده فيزيك - ۲۹ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
آنزيم ليپاز و گزينش پذيري انانتيومري آن در جداسازي الكل هاي نوع دوم
طيبه پناهي دانشكده شيمي - ۲۹ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنرانی عمومی
طبیعت و حیات وحش ایران
دلارام عشایری انجمن طرح سرزمین - ۲۸ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
تاثير تخمين اوليه و انتخاب محدوديتها در روش MCR-ALS
مهسا داداشي دانشكده شيمي - ۰ ارديبهشت, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۰ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
حلقه‌هاي موضعی برای توپولوژی ِاتال
بهروز میرزایی دانشکده ریاضی - ۴ خرداد, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
آنتي بيوتيكهاي بتا لاكتامي
محمدباقر افشاري نژاد دانشكده شيمي - ۳ خرداد, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه
شيمي درماني
فاطمه حيدري زادي دانشكده شيمي - ۴ خرداد, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه
تئوری جبرهای آزومایا -K
روزبه حضرت دانشکده ریاضی - ۵ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز وكاربردهاي آزوكرون
سيد ابراهيم آيتي دانشكده شيمي - ۵ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
انباشتگي نظم‌يافته جهتي پلي‌الكتروليت‌هاي سخت در حضور نمك چندظرفيتي
سارا محمدی نژاد دانشکده فیزیک - ۵ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
معرفي روش تشخيص هرزنامه بر اساس رفتار
الهام افسري يگانه  - ۵ خرداد, ۱۸:۳۰

سخنران دانشگاه
آنزيم ليپاز و گزينش پذيري فضايي نسبت به الكلهاي نوع 2
طيبه پناهي دانشكده شيمي - ۵ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
يك دسته از تكنيكهاي قدرتمند طبقه بندي و مدل كلاس
سميه غلامي دانشكده شيمي - ۶ خرداد, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
شيمي كورديناسيون و زيست: انتقال و ذخيره اكسيژن
حميد شيخي دانشكده شيمي - ۱۱ خرداد, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه
شيفت بازهاي ساپورت شده
ليلا ابراهيمي دانشكده شيمي - ۹ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
حفاظت انتخابي گروههاي هيدروكسيل به وسيله شكست پيوند استالي متناظرشان
حميده حقيقت دانشكده شيمي - ۱۲ خرداد, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
پتانسيل‌هاي مكانيك كوانتومي با حل دقيق با استفاده از معادله‌ي ديفرانسيلي درجه‌ي دو شبه بسل
كبري كلانتري دانشكده شيمي - ۲۴ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۳ خرداد, ۱۱:۳۰

سخنران دانشگاه
اندازه گيري كمي انتخابي انانتيومرهاي كارنيتاين با استفاده از كوانتوم داتهاي CdSe (ZnS) پوشيده شده با سيستئين
فريده رباني دانشكده شيمي - ۱۳ خرداد, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
جايزه نوبل در شيمي 2007
سمانه فيضي دانشكده شيمي - ۱۸ خرداد, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه
معكوس سازي تانسور ممان وتخمين عمق كانوني زلزله هاي واقع در منطقه البرز
پریسا مهدی دانشکده علوم زمین - ۱۲ مرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
سايت اتال
بهروز میرزایی دانشکده ریاضی - ۱۸ خرداد, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
تركيبات ارگانوسيليكاي مزوپور متناوب كايرال
احسان جعفري دانشكده شيمي - ۱۹ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو
گراف جابه جایی گروههای متناهی
عباس جعفرزاده دانشکده ریاضی - ۱۹ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

الهام افسري يگانه بخش فن آوری اطلاعات - ۱۹ خرداد, ۱۸:۳۰

سخنران دانشگاه
افزايش شدت فلورسانسي سيستم كوئرستين و نوكلئيك اسيد و كاربردهاي تجزيه اي آن
گلنار احمدي دانشكده شيمي - ۲۰ خرداد, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه

الهه یگانگی  - ۲۰ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
شيمي كئورديناسيون در زندگي فتوسنتز
معصومه محسني كبير دانشكده شيمي - ۲۵ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
كمپلكس دهنده‌هاي دو عاملي در راديودرماني لانتانيدها
خاور مرادي دانشكده شيمي - ۲۶ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
اندازه‌های ریسک منطقی در ریاضیات مالی
هیربد آسا دانشکده ریاضی - ۲۶ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
کار ریمان در نظریه‌ی اعداد اول
مهدی حسنی دانشکده ریاضی - ۲۴ خرداد, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی تجربی عدم تقارن عرضی تله¬ی نوری
مجتبی چراغيان تمليه دانشکده فیزیک - ۳ تير, ۱۱:۰۰

دفاعيه دكتري
مطالعه¬ی ساختارهای شوک در دستگاههای دور از تعادل يک بعدی
سیده راضیه مشعریان  دانشکده فیزیک - ۶ تير, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو
خواص تصادفي معادلات برگرز KPZ در حد جفت شدگي هاي قوي
دهقان نيري  - ۲۶ خرداد, ۲۴:۰۰

سخنران دانشگاه
پيشرفتهاي اخير در زمينه كاتاليزورهاي انتقال فاز نامتقارن
حميده حقيقت دانشكده شيمي - ۳۱ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

صديقه عابدي دانشكده شيمي - ۳ تير, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي مس ليگاندهاي آمين-بيس(فنلات) از نوع ONXO به عنوان مدل‌هايي از جايگاه فعال آنزيم گالاكتوز اكسيداز
مريم رسولي دانشكده شيمي - ۱۴ تير, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه¬ی عددی خواص مکانيکی لايه¬های نازک کامپوزيت
سعيد خمسه دانشکده فیزیک - ۱۱ تير, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

دکتر اميد فريدانی انستيتوی کارولينسکا, سوئد - ۷ تير, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه¬ی تحريك – نشر فلوريمتريك برهمكنش بين نئوترال¬رد و DNAتوسط تفكيك منحني چند¬متغيره و آناليز فاكتوري كاهش مرتبه بر پايه¬ي مدل
فاطمه قاسمي مقدم دانشكده شيمي - ۲۱ تير, ۱۳:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه ترموديناميكي ايزومر كمپلكسهاي گنجايشي حاصل از برهمكنش متيل نارنجي و بتاسيكلودكسترين به روش اسپكتروفوتومتري
زينب مختاري دانشكده شيمي - ۲۱ تير, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
DNA عامل دار شده با نانو ذرات: روشي نوين براي ساخت ¬زيست¬حسگر هيبريداسيوني DNA و تشخيص الكتروشيميايي انواع ناهمجوريهاي DNA بااستفاده از آليز
اعظم توكلي دانشكده شيمي - ۲۸ تير, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
استخلاف دار كردن مواد حفره دار كربني
حسام بهزادنيا دانشكده شيمي - ۱۶ تير, ۱۵:۳۰

سخنرانی عمومی
خم‌های بیضوی در رمزنگاری
مسعود عطائی Mathematics Department - ۱۴ تير, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز MIP
زينب صابري دانشكده شيمي - ۱۷ تير, ۸:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی اسپکتروسکوپی و ولتامتری بر¬هم¬¬کنش DNA با مس¬فتالو¬سيانين تترا سولفونيک¬ اسيد و شناسايي الكتروشيميايي انواع مختلف ناهم¬جوري¬ها
رضا دانش طلب دانشكده شيمي - ۲۸ تير, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي انواعي از توابع محدب
مريم سرداري دانشکده ریاضی - ۰ تير, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
حسگرهاي زيستي بر پايه NAD(P)
حسن حميدي دانشكده شيمي - ۲۰ تير, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه

عباس عابدینی دانشکده فیزیک - ۲۰ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

پروين مصطفوی دانشکده فیزیک - ۲۱ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

زهرا حسنی دانشکده فیزیک - ۲۲ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
رها سازي دارو با تركيبات مزوحفره
پري فدوي اخوان دانشكده شيمي - ۲۳ تير, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نيروی وارد بر استوانه¬ای غوطه¬ور در سيالی با افت و خيزهای غير تعادلی
احسان بوالحسنی دانشکده فیزیک - ۴ مرداد, ۱۴:۰۰

دفاعيه دكتري
فاز هندسی در سيستم¬های غير هرميتی و کاربرد نظريه¬ی کوانتمی شبه هرميتی برای پتانسيل مختلط با دو تابع دلتا
حسين مهری دهنوی دانشکده فیزیک - ۵ مرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربرد و مقايسه چندين روش كمومتريكس در مطالعه برهمكنش كمپلكسهاي فلزي با DNA
نسرين خواجه دانشكده شيمي - ۲۴ تير, ۸:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
حل معادلات دیفرانسیل تأخیری به کمک توابع پایه ای شعاعی
اعظم بیاتی دانشکده ریاضی - ۱۲ مرداد, ۹:۰۰

سخنران مدعو
مطالعه‌ي ساختار بلوري مولکولها با استفاده از NMR حالت جامد محاسباتی و تجربی
سعید امینی کمیجانی دانشگاه صنعتي شريف - ۰ مرداد, ۱۰:۰۰

دفاعيه دكتري
طراحي، سنتز و شناسايي سيليكاهاي جديد نانومتخلخل عامل دارشده با گروه ارگانوسولفونيك اسيد و كاربرد آنها به عنوان كاتاليزورهاي گزينش‌پذي
داريوش زارعي دانشكده شيمي - ۲۸ مرداد, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
سری هیلبرت
اصغر مددی دانشکده ریاضی - ۱۳ مرداد, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نظريه پايان‌های اول و کاربرد آن در سيستم‌های ديناميکی
مهدیه پورحسینی‌روشن دانشکده ریاضی - ۱ شهريور, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
مدل كردن فرايندهاي شيميايي
علي براتي دانشكده شيمي - ۴ شهريور, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ایده‌آل پرمننت‌‌ يک ماتريس هنكل
ذبيح‌اله فلاح  دانشكده رياضي - ۱۸ شهريور, ۹:۳۰

سخنران مدعو
طيف سنجي اتمي و مولکولي با استفاده ازمنابع تابش ليزر و سينکروترون
رضا اميديان دانشگاه صنعتي اصفهان - ۴ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نامساوي‌ نوع گرانول و كاربرد آن در معادلات ديفرانسيل و انتگرال
ايوب اسدبيگي دانشكده رياضي - ۱۱ شهريور, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تحلیل آزاد مینیمال برای ایده‌آل‌های تک جمله‌ای خالی از مربع
مسعود محمد‌پور دانشكده رياضي - ۱۱ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه دكتري
نانوساختارهای گرافينی
علی قربان¬زاده مقدم  دانشکده فیزیک - ۲۸ مرداد, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
عدم¬قطعيت و انتشار خطا در داده¬هاي pH¬متري و اسپكتروسكوپي سيستم¬هاي سينتيكي و تعادلي بر اساس مدلسازي سخت
پروين دارابي دانشكده شيمي - ۲۷ مرداد, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تأثير عدم تقارن شکل نانوحفره و کيفيّت حلال در انتقال پليمر
حميدرضا خليليان  دانشکده فیزیک - ۲۴ شهريور, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه ساختارDNA تغييرشکل يافته به دو روش حل عددی و شبيه¬سازی مونت کارلو
محمدحسين يمانی دانشکده فیزیک - ۱۴ شهريور, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
طراحي سيستم كاتاليزوري جديد TEMPO با ساختار نانو بر پايه سيليكاي مزوحفره منظم SBA-15 به همراه مايع يوني جهت اكسيداسيون الكل‌ها
ابراهيم بدره دانشكده شيمي - ۲۲ شهريور, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
همگذاري سولفونيك اسيد- مايع يوني درون حفرات SBA-15 به عنوان كلاس جديدي از محيط‌هاي واكنش نانو براي تبديلات شيمي آلي
مجيد وفائي زاده دانشكده شيمي - ۲۳ شهريور, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربرد آيونيك مايع در الكتروشيمي
مهدي خسروي دانشكده شيمي - ۱۱ شهريور, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
آناليز چندمتغيره¬ي مخلوط¬ها در سيستم¬هاي شيميايي فاقد گزينش¬پذيري طيفي بر اساس روش سنجش بر مبناي جايگزيني شناساگر
اكرم رستمي دانشكده شيمي - ۲۳ شهريور, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تحليل عامل تفكيكي با استفاده از بهينه سازي آشوبناك جمعيت ذرات
سميرا بيرامي سلطاني دانشكده شيمي - ۲۳ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
چگالش بوز- اينشتين و تشکيل شبکه¬های گردابی در گازهای رقيق
ناصر احمدی¬نياز دانشکده فیزیک - ۲۴ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی طيف فضايي و زمانی تلاطم جو
رضا عبدی قلعه  دانشکده فیزیک - ۲۵ شهريور, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه‌ي نظري الف) برهم‌كنش فلوئورواوراسيل با سطح طلا به عنوان اتصال مولكولي ب) مولكول‌هايي با فرمول كلي HXY در حالت‌هاي پايه و برانگي
نرجس انصاري دانشكده شيمي - ۳۰ شهريور, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
تهيه و شناسايي الكترود مخلوط كربن
ليلا نظري دانشكده شيمي - ۱۸ شهريور, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اثرات همدوسی فاز در نانوساختارهای ابررسانايي و اثر اسپينی هال
هديه کشتگر  دانشکده فیزیک - ۲۵ شهريور, ۸:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تله¬اندازی هواويزها توسط انبرک نوری
سيد محمدرضا طاهری دانشکده فیزیک - ۳۰ شهريور, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بهينه سازي شرايط تهيه ذرات پليمري قالبگيري شده براي گلوكز با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
كبري پارساجو دانشكده شيمي - ۲۸ شهريور, ۹:۳۰

دفاعيه دكتري
بررسی ساختار ميکروسکوپی مولکول DNA تحت تنش خارجی
مريم قربانی دانشکده فیزیک - ۳۰ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
استفاده از 1- هيدروكسي¬فسفونات¬ها در سنتز N، N- دي¬متيل¬آمينوفسفونات¬هاي آليلي و 1-كربامويلوكسي¬فسفونات¬ها
محمدرضا فقيهي دانشكده شيمي - ۰ شهريور, ۹:۳۰

سخنران مدعو

محمد راحیل محی الدین   - ۲۴ شهريور, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
حسگر زيستي گلوكز بر پايه تثبيت گلوكز اكسيداز روي نانو سيمهاي سرب حاوي نانو ذرات طلا
حسن حميدي دانشكده شيمي - ۲۵ شهريور, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز آزاكرون¬اترها و آلكيلاسيون آمينواسيدها با استفاده از سولفوناميدها
سعيده غفاري دانشكده شيمي - ۱ مهر, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
اكسيداسيون سايلانها به سايلانولها
فرهاد كبيري دانشكده شيمي - ۷ مهر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
كاليبراسيون موازي
فريده رباني دانشكده شيمي - ۱ مهر, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
رويكرد عملي بر فتوكاتاليزوري
علي اصغر صفري دانشكده شيمي - ۷ مهر, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تعيين چشمه و نوع هواويزهای منطقه زنجان با استفاده از داده¬های شيدسنج خورشيدی، مدل Hysplit4 و Giovanni
فريبا مرتضوی دانشکده فیزیک - ۸ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بازتاب اندريو در اتصال بين ابررسانا و ديواره حوزه فرومغناطيسی با مغناطش¬های ناهمراستا
هادی کاشی¬ساز دانشکده فیزیک - ۷ مهر, ۱۱:۰۰

دفاع از پیش رساله
مقايسه خوردگي حفره اي فولاد زنگ نزن و مس در محيط كلريدي به روش الكتروشيميايي
پريسا زينل خاني دانشكده شيمي - ۸ مهر, ۱۰:۰۰

دفاع از پیش رساله
كاربرد، متعامد سازي و جك نايف به عنوان روشي براي انتخاب متغيرها در QSAR
نعمت‌اله اميدي كيا دانشكده شيمي - ۱۱ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
آناليز كمي بيفترين و تترا مترين با استفاده از روش تاكر و دادهاي اسپكتروسكوپي يون متحرك
سيده مريم سجادي دانشكده شيمي - ۸ مهر, ۹:۰۰

دفاع از پیش رساله
عدم قطعيت در پارامترهاي مدل با استفاده از چند مدل فيت كردن غير خطي
علي براتي دانشكده شيمي - ۸ مهر, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
بافه‌‌ در توپولوژي اتال
سعيد تفضليان  - ۱۳ مهر, ۱۶:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی نقش ميکرولوله¬ها و موتورپروتئين¬ها در تقسيم سلولی
صفورا رشید شمالی دانشکده فیزیک - ۱۱ مهر, ۱۳:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
شبيه¬سازی امواج الکترومغناطيسي در انبرک نوری به روش FDTD و محاسبه نيروی تله نوری
ابراهيم دستجردی دانشکده فیزیک - ۱۱ مهر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز هتروسيكلهاي فسفردار و سلفوردار از طريق جانشيني متقابل
خاور مرادي دانشكده شيمي - ۱۴ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
گونه فعال كاتاليزوري واقعي پالاديم در واكنشهاي هموژن و هتروژن
پري فدوي اخوان دانشكده شيمي - ۱۴ مهر, ۱۵:۳۰

دفاع از پیش رساله
سنتز اترهاي تاجي شكل نيتروژن دار و آلكيل دار كردن تركيب (+)- cis-1,2,2- trimthyl- 1,3- diamino Cyclopentane.
ابراهيم آيتي دانشكده شيمي - ۱۲ مهر, ۱۷:۰۰

دفاع از پیش رساله
تهيه تركيبات آلي شكل براساس يدو عامل دار كردن آلكنها
مظاهر عبدالهي دانشكده شيمي - ۱۲ مهر, ۱۷:۰۰

دفاع از پیش رساله
بعضي از تبديلات آلي نيتروژنها
جمال داور پناه دانشكده شيمي - ۱۲ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
فاز فرومغناطيسي استونر در گرافين در حضور ميدان مغناطيسي درون صفحه اي
عليرضا قيوم زاده دانشكده فيزيك - ۱۴ مهر, ۱۴:۰۰

دفاع از پیش رساله
بررسي واكنش نوترال رد با دي ان اي سنتزي با استفاده ازروش هاي چند متغيره
نسرين خواجه دانشكده شيمي - ۱۲ مهر, ۱۴:۰۰

دفاع از پیش رساله
مطالعه نوآرایی فریز استرهای فنولی, سولفون آمیدها و آسیل سولفون آمیدها. روشی جدید برای فسفریل دار کردن فنولها, آمین ها و تیولها.
رامين مصطفي‌لو دانشكده شيمي - ۱۲ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

محمد تقی توسلی بخش فیزیک - ۱۵ مهر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
( بافه‌ها‌‌ در توپولوژي اتال( 2
سعيد تفضليان  دانشكده رياضي - ۲۰ مهر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
خوشه هاي فلزي
مريم پوراسكندري دانشكده شيمي - ۱۸ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
واكنش استركر نامتقارن هتروژن
عزيز ملكي دانشكده شيمي - ۲۱ مهر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
نيمه رساناهاي اصلاح شده
زهرا زند دانشكده شيمي - ۲۱ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
فوتوکاليز بر اساس نيمرساناها
علي اصغر صفري دانشکده شیمی - ۲۱ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
( بافه‌ها‌‌ در توپولوژي اتال(3
سعيد تفضليان  دانشكده رياضي - ۲۷ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۱ مهر, ۱۷:۰۰

سخنرانی عمومی
تغيير آب و هواي زمين
يوسف ثبوتي دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان - ۲۸ دي, ۱۶:۳۰

سخنران دانشگاه
سیستم اطلاعات جغرافیایی
شبنم نجفیان بخش فن آوری اطلاعات - ۲۵ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تركيبات مزوحفره اورگانوسيلان تناوبي
اكبر مباركي دانشكده شيمي - ۲۸ مهر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
نانوماشينهاي با محرکه ي نيروي کازيمير
مجتبي نصيري  دانشكده فيزيك - ۲۸ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
تشكيل پيوند كربن- كربن توسط فتوكاتاليستها
پروين اسكندري دانشكده شيمي - ۲۸ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
كاتاليزورهاي تثبيت شده بر پلي ان ايزوپروپيل آكريل آميد
اصغر زماني دانشكده شيمي - ۲۹ مهر, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
بهبود قابليت پيشگويي انتقال طيفهاي مادون قرمز نزديك با استفاده از روش هاي عمود سازي
مريم خوشكام دانشكده شيمي - ۲۹ مهر, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه

 دانشکده علوم زمین - ۲۸ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
کتگوری بافه‌ها روی سایت اتال
بهروز میرزایی  دانشکده ریاضی - ۲ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
اكسيداسيون الكلها در سيستمهاي فتوكاتاليز شده با تيتانيوم اكسايد
صديقه عابدي دانشكده شيمي - ۶ آبان, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
سوخت سبز
حميد محمد ميرزايي دانشكده شيمي - ۵ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
بررسي تعادل و ثايتهاي تفكيك و خواص كمپلكس دهندگي مشتقات آمينوفسفينيك اسيد در محلول
فريبا سعادتي دانشكده شيمي - ۵ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو

  - ۴ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
گذار بحراني سه گانه در مدل کلاسيکي XY روي شبکه ي کاگومه با ناهمسانگردي موضعي
صبا مرتضي پور دانشكده فيزيك - ۵ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
اوربيتال مولكول
مهشاد نجفي راغب دانشكده شيمي - ۵ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
اندازه‌گيري نمايه هندسي سطح و نويزيابي فاز بازسازي شده با استفاده از تداخل‌سنجي ميراو‌
جعفر مصطفوي امجد  - ۶ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
فسفوناتهاي فلور دارشده
سهيل عليپور دانشكده شيمي - ۱۳ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
سیستم های چند عاملی
سید نیما میر بخش دانشکده ریاضی - ۳ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
رسته های آبلی
بهروز میرزایی دانشکده ریاضی - ۱۱ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
رسته های آبلی
بهروز میرزایی دانشکده ریاضی - ۹ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
معادلات سولیتون گروه- ناوردا و شاره های خم هندسی
اسماعیل اسدی دانشکده ریاضی بروک کانادا - ۱۰ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

دكتر ليلا حسني دانشکده علوم زیستی - ۹ آبان, ۱۴:۳۰

سخنران مدعو
شبيه سازي ديناميك مولكولي مايعات يوني در پايه ايميدازوليوم
محمدحسين كوثري دانشـگاه صنعتي اصفهان - ۱۳ آبان, ۱۰:۰۰

سخنرانی عمومی

النا كروگلوا دانشکده علوم زیستی - ۱۶ آبان, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه
سیستم های چند عاملی
آرمان دیدنده دانشکده ریاضی - ۱۲ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
ارتباط بين ساده سازي و رتبه نوعي آرايه هاي سه بعدي
يوسف اخلاقي دانشكده شيمي - ۱۳ آبان, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
اندازه گيري تغيير فاز در محيط اطراف يك جسم كوچك با استفاده از تداخل امواج پراشيده از دو جسم كوچك شبيه هم
  - ۱۳ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
رفتار مکانيکي و حرارتي پلي متيل متاکريلايت تحت بارگذاري دوره اي: معرفي انرژي مکانيکي به پارامتر تغيير نقيصه
فرزاد آبار  دانشکده فیزیک - ۱۲ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
سيستم های اطلاعات جغرافيايي تحت اينترنت
سحر مهرجو  بخش فن آوری اطلاعات - ۱۶ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
كاتاليزهاي هاموژني در پروسه هاي صنعتي
ايرج صابر دانشكده شيمي - ۱۶ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
تشكيل پيوند كربن- فسفر با استفاده از كاتاليز پالاديم
محمدرضا فقيهي دانشكده شيمي - ۱۹ آبان, ۱۷:۰۰

دفاع از پیش رساله
مولكول مايع يوني بر روي سطح كايرال مس: خواص الكتروني و ساختاري
نوبر جليلي دانشكده شيمي - ۱۹ آبان, ۱۵:۳۰

دفاع از پیش رساله
بررسي تاثير پارامترهاي ساختاري بر روي خواص الكتروني نانوساختارها و سيستم هايي با ابعاد كم
الهام آشوري دانشكده شيمي - ۱۹ آبان, ۱۶:۱۵

سخنران دانشگاه
بدست آوردن قانون گرانش با وردش كنش
يوسف ثبوتي دانشكده فيزيك - ۱۸ آبان, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه
تاثیر رویکرد Konno در مسایل بهینه سازی مالی
علی صادقی آبرزگه دانشکده ریاضی - ۱۷ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
رسته بافه‌ها روی سايت اتال
بهروز ميرزايی  دانشکده ریاضی - ۱۸ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
مطالعه تئوری و تجربی کشش سطحی محلول­ های دوتایی آلی
انسيه قاسميان دانشگاه بوعلي سينا - ۲۰ آبان, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

آشيما آنند هندوستان - ۱۸ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو
يک تعميم غيربسيط قانون گوتنبرگ-ريشتر: فرم نمايي اتساعيq
علي مهري دانشگاه زنجان - ۱۹ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
اسپكتروسكوپي فلورسنس تحريكي نشري بر روي غشاهاي نايلون با كمك كمومتريكس
مجتبي كوشكي دانشكده شيمي - ۲۰ آبان, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه

محمد كتب علي دانشکده علوم زیستی - ۲۳ آبان, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه
واكنشهاي كاتاليز شده با نانو پارتيكل پالاديم در ارتباط با سايز آنها
اصغر زماني دانشكده شيمي - ۱۹ آبان, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی درجات متوسط موضعی در گراف¬ها
وهاب مصطفی¬پور دانشکده ریاضی - ۲۵ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

محمد چارسوقی بخش فیزیک - ۲۰ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
مشکل حداکثر رنگی نمودن
مریم رحمانی نیا دانشکده علوم كامپيوتر - ۲۴ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
رسته بافه‌ها روی سايت اتال
بهروز میرزایی دانشکده ریاضی - ۲۵ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تحول درهم تنيدگي در يک سيستم متشکل از يک اتم و ميدان
مجيد عابدي  دانشكده فيزيك - ۲۶ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

 دانشكده فيزيك - ۲۵ آبان, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربردها و بعضي واكنشهاي نيترونها
جمال داور پناه دانشكده شيمي - ۲۶ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
بسط روش كاهش مرتبه ريل دوخطي براي نمونه هاي كاليبراسيون مخلوط چندگانه
سيده مريم سجادي دانشكده شيمي - ۲۷ آبان, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
وابستگي به اندازه نانو ذرات در واكنشهاي كاتاليز شده با نانو ذرات پالاديم
اصغر زماني دانشكده شيمي - ۲۶ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
نانو ذرات فلزی در تله نوری
فائقه حاجي زاده  - ۲۷ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
رسته بافه‌ها روی سايت اتال
 دانشکده ریاضی - ۳۰ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
رسته بافه‌ها روی سايت اتال
بهروز میرزایی دانشکده ریاضی - ۳۰ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسی و پیاده­سازی سامانه­ی اخبار شخصی گوگل
سمیرا نظری، ابراهیم احسانفر، آرمان دیدنده دانشکده علوم كامپيوتر - ۳۰ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

زهرا حسني دانشكده فيزيك - ۲ آذر, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه
تئوری ریمان-روچ و برخی کاربردها
مسعود عطائی دانشکده ریاضی - ۱ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تصوير مستقيم بافه‌های اتال
سعید تفضلیان دانشکده ریاضی - ۲ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
نوأرايي أنيوني فسفوفريز
رامين مصطفي‌لو  - ۳ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۴ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
واكنش هك و مايعات يوني
حسام بهزادنيا دانشكده شيمي - ۱۰ آذر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
ريسك اعتباري و رتبه بندي شركت ها
شهاب نانکلي دانشکده ریاضی - ۸ آذر, ۱۷:۰۰

دفاع از پیش رساله
تأثير برخي افزودني¬هاي آلي و معدني بر نفوذ دوتريم حين الکتروليز آب ¬سنگين
داود مطلوبي دانشكده شيمي - ۹ آذر, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه
فتوشيمي
صادق طالب زاده دانشكده شيمي - ۹ آذر, ۱۲:۳۰

سخنران دانشگاه
فعاليت بيولوژيكي و واكنش هاي تركيبات بتا-لاكتام
محمدباقر افشاري نژاد دانشكده شيمي - ۱۰ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

احسان مروجي دانشكده فيزيك - ۹ آذر, ۱۳:۰۰

سخنرانی عمومی
تغيير آب و هوا
يوسف ثبوتي دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان - ۹ آذر, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
اندازه گيري ويژگي‌هاي اپتيكي و فيزيكي هواويزها با استفاده از اندازه گيري‌هاي شيدسنج خورشيدي
  - ۱۱ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربردهاي صنعتي مايعات يوني
داود الهامي فر دانشكده شيمي - ۱۷ شهريور, ۱۵:۳۰

دفاع از پیش رساله
تعيين پارامترهاي يك مدل فارماكوكينتيكي با كمك روشهاي كمومتريكس
گلنار احمدي دانشكده شيمي - ۱۸ آذر, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
رابطه تالي- فيشر باريوني
حسين حقي دانشكده فيزيك - ۱۶ آذر, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه
افزایش سرعت روش MCR-ALS از طریق کوپل آن با روش برون¬یابی
مهسا داداشي دانشكده شيمي - ۱۸ آذر, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ساخت انبرك نوري چند تله¬اي به روش تمام نگاري
الهه يگانگي دست دانشكده فيزيك - ۲۶ آذر, ۱۰:۳۰

سخنران مدعو
نقش و سهم شيمي در بخش انرژي
يونس ايپكچي دانشگاه گيسن آلمان - ۳۰ آذر, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ساخت و بررسي رفتار الکتروشيميايي الکترود کربن شيشه¬ای اصلاح شده با نانولوله كربن، مايع يوني و پلي¬اکسو¬متالات
سمانه فيضي دانشكده شيمي - ۱۲ دي, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
ساختارهاي نانو كريستالي نيمه رساناها با ساختار هسته لايه اي غيرفلزي
علي اصغر صفري دانشكده شيمي - ۱ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
چالش بر منافع و مضرات مواد نانو به عنوان حاملهاي دارويي
طيبه پناهي دانشكده شيمي - ۱ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مزوحفره سيليكايي متناوب
مجتبي خراساني دانشكده شيمي - ۱۵ دي, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري
سنتز و مطالعه كمپلكس¬دهندگي تركيبات 1- آمينو فسفينيك اسيدهاي جديد: سنتز بيس فسفينو پپتيدها با تقارن C2 و 1-آمينو- '1-هيدروكسي1و1- بيس فسفينيك
فريبا سعادتي دانشكده شيمي - ۳۰ دي, ۹:۳۰

دفاعیه کارشناسی
طرح پيشنهادي براي آزمايشگاه پردازش زبان طبيعي مبتني بر ويژگي هاي زبان فارسي
سينا رضا قلي زاده بخش فناوری اطلاعات - ۲ دي, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تبديلات ماتريسی
علی بهرامی دانشکده ریاضی - ۱۵ دي, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
حل دستگاه معادلات دیفرانسیل کسری با روش تجزیه آدومیان و روش آنالیز هموتوپی
لیلا سبکتکین دانشکده ریاضی - ۱۳ دي, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
پایداری معادلات معادلات دیفرانسیل و تفاضلی تأخیری و بررسی نوسان جواب¬های آنها
زهرا پورسپاهی¬سامیان دانشکده ریاضی - ۱۴ دي, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
پایدنقاط وایرشتراس و خم¬های جبری روی میدان¬های متناهی
فاطمه سیفی¬شهپر دانشکده ریاضی - ۱۴ دي, ۱۳:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطلعی بر شار ریچی هامیلتون
کمال احمدی دانشکده ریاضی - ۱۳ دي, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
قضیه پوانکاره-بندیکسون روی بطری کلاین برای میدان¬های برداری پیوسته
مریم اشرفی  دانشکده ریاضی - ۱۴ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
استفاده هاي دارويي سيكلودكسترين و مشتقات آن
يعقوب عابدي دانشكده شيمي - ۸ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
گزارش سفر
مهدي وثيقي دانشکده شیمی - ۹ دي, ۸:۳۰

سخنران مدعو
همولوژی فلوئر هیگارد و منیفلدهای سه بعدی
ایمان افتخاری پژوهشگاه دانشهای بنیادی - ۱۳ دي, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
همگرایی روش تصویری برای حل مسائل نامساوی تغییراتی
مصطفی نصری دانشگاه مونترئال کانادا - ۸ دي, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
تركيبات منگنز به عنوان مدلي براي مجموعه استنتاجي اكسيژن دار در فتوسيستم 2
محمد مهدي نجف پور دانشكده شيمي - ۱۲ دي, ۱۴:۰۰

دفاع از پیش رساله
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي آهن از مشتقات الكلي، آميدي و آميني ليگاندهاي آمينوفنلات به عنوان مدل كمپلكسهايي از جايگاه فعال آنزيم‌هاي غير-
ايرج صابر دانشكده شيمي - ۱۳ دي, ۱۵:۳۰

سخنرانی عمومی
زيست شناسي و حس تاريخ: صدوپنجاه سال پس از انتشار "اصل انواع" داروين
محمد رضا خواجه پور دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان - ۱۴ دي, ۱۶:۳۰

دفاع از پیش رساله
بررسي اثرات راهبردهاي متفاوت براي حذف كمبود مرتبه روي پاسخ¬هاي ممكن محاسبه شده در روش¬هاي مدل¬سازي نرم
زينب صابري دانشكده شيمي - ۱۳ دي, ۱۵:۳۰

دفاع از پیش رساله
سنتز و مطالعه مشتقات جديدي از سيكلودكسترين به عنوان نانوراكتور و حامل دارو
يعقوب عابدي دانشكده شيمي - ۱۳ دي, ۱۵:۰۰

دفاع از پیش رساله
مطالعه چندمتغيره سنتيك تجمع نانوذرات طلا براي تشخيص مولكولي و تعيين اندازه ذرات
فريده رباني دانشكده شيمي - ۱۳ دي, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو
مطالعه ساختارهاي زيستي با استفاده از شبيه‌سازي‌هاي رايانه‌اي
مژده اخوان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - ۲۳ دي, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز تترازولها و واكنشهاي اين تركيبات
مينو خدامرادي دانشكده شيمي - ۱۵ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مهارت‌هاي پژوهش
مهناز رضاييان دانشكده علوم زمين - ۱۵ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
ترکيب انبرک‌هاي نوري با روشهاي ميکروسکوپي
علي محمودي دانشكده فيزيك - ۱۵ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
پيوند ليگاند به ماكرو مولكول شبكه اي يك بعدي: آناليز تئوري مك گي وان هيپل به كار گرفته شده در تيتراسيون كالري متري هم دما
زينب مختاري دانشكده شيمي - ۱۶ دي, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
تصوير مستقيم بافه‌های اتال2
سعید تفضلیان دانشکده ریاضی - ۲۱ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۶ دي, ۱۱:۰۰

دفاعيه دكتري
ارزيابي داده¬هاي سه بعدي داراي عوامل هم¬تراز با استفاده از مدل سازي تحليل فاكتوري موازي
سيده مريم سجادي دانشكده شيمي - ۷ بهمن, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
فوايد و مضرات مواد نانوسيليكا به عنوان سيستم هاي تحويل دارو
طيبه پناهي دانشكده شيمي - ۲۲ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
زمينه هاي جديد تحقيقاتي در IT
بهرنگ زاد جباري بخش فناوری اطلاعات - ۲۱ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
تخمین عمق کوری ایران بوسیله داده های ایرومغناطیس
امیر امیرپور دانشكده علوم زمين - ۲۸ مهر, ۱۵:۰۰

سخنران مدعو
مساله ایزومورفیسم برای گروه-حلقه
حمید یوسفی دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا - ۲۲ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مطالعه پوسته مکران بوسیله داده های مغناطیسی هوایی
صغری جلیلی دانشكده علوم زمين - ۵ آبان, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه
طراحی زلزله نگار بر اساس تكنيك ماره
شمس الدین اسماعیلی دانشكده علوم زمين - ۱۲ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
برآورد عمق موهو در ایران با استفاده از داده های گرانی حاصل از مدل های ژئوپتانسیل گرانی مبتنی بر اندازه گیری های ماهواره ای
سمیه عبدالهی دانشكده علوم زمين - ۱۹ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
برآورد عمق موهو در ایران با استفاده از داده های گرانی زمینی
سامان ثنایی  دانشكده علوم زمين - ۲۶ آبان, ۱۷:۰۰

دفاعیه کارشناسی
Pn- توموگرافی
سیما یوسفی  دانشكده علوم زمين - ۳ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تعیین هندسه گسل های فعال در ایران با روش های ژئومغناطیسی
جواد بنی مهدی  دانشكده علوم زمين - ۱۰ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مکان یابی دوباره زلزله های تهران
کاظم نجفی دانشكده علوم زمين - ۲۲ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
جريانهاي همرفتي در درون گوشته
سامان ثنایی  دانشكده علوم زمين - ۲۵ فروردين, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
ایزوستازی
سمیه عبدالهی دانشكده علوم زمين - ۱۳ اسفند, ۱:۰۰

سخنران دانشگاه
برخورد قاره ای هند - تبت
جواد بنی مهدی  دانشكده علوم زمين - ۲۱ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
پروفایل لرزه ای عمودی
شمس الدین اسماعیلی دانشكده علوم زمين - ۳۰ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تخمين عمق كوري به وسيله داد هاي ايرومغناطيس
امیر امیرپور دانشكده علوم زمين - ۱۵ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
ژئوترمال
سیما یوسفی  دانشكده علوم زمين - ۲۹ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مكان يابي زلزله تالش
كاظم نجفي دانشكده علوم زمين - ۲۲ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
خواص اپتيکي توده‌ي فراکتالي نانوذرات: اثرهاي پاشندگي چندگانه‌ي اندازه‌ي ذرات
زهرا نعيمي دانشكده فيزيك - ۲۲ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
هيبريد برازش سخت و نرمبكار برده شده براي داده هاي با طيف تفاضلي
علي براتي دانشكده شيمي - ۲۳ دي, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
كاربردهاي نمكهاي سزيم در سنتز آلي
ابراهيم آيتي دانشكده شيمي - ۲۲ دي, ۱۷:۰۰

سخنرانی عمومی
زمينه هاي جديد تحقيقاتي در فناوري اطلاعات
بهرنگ زادجباري دانشگاه كرتين استراليا - ۲۱ دي, ۱۱:۰۰

دفاعيه دكتري
توابع گرين مرزهاي در بينهايت منيفلدهاي هذلولي سه بعدي
مجید حیدرپور  دانشکده ریاضی - ۱۱ بهمن, ۱۳:۳۰

سخنران مدعو

  - ۲۳ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
ورود پليمر درون حفره هاي تخلخلي نامتقارن
نرگس نيکوفرد دانشكده فيزيك - ۲۹ دي, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو
فناوری اطلاعات چالش ها، راهکارها و بازار کار
حسین احدیان فر دانشگاه صنعتی امیرکبیر - ۳۰ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
فسفونيلاسيون مستقيم آزاهتروسيكلهاي آرماتيك
مرزبان عارفي دانشكده شيمي - ۲۹ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تاريخچه تكوين و پيدايش نظريه گسترش كف اقيانوسها و تكتونيك صفحه اي
صنم حسين زاده دانشكده علوم زمين - ۲۹ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
كايراليتي و حيات
نوبر جليلي دانشكده شيمي - ۴ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۳۰ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي تمايل پيوندي ونوع پيوندوانتخاب توالي الكالوييدها
نسرين خواجه دانشكده شيمي - ۱ بهمن, ۸:۳۰

سخنران مدعو
تجدید آرایشهای توابع و کاربرد آن در اثبات وجود گردابهای پایدار برای سیالهای یکنواخت
ربابا علیخانی دانشگاه تبریز - ۴ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تمپو: سیستم کاتالیستی کارآمد، قابل بازیافت و بدون فلز برای اکسایش ترکیبات آلی
الهام فرهنگي دانشكده شيمي - ۶ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
انتخاب طول موج برمبناي تست تصادفي براي آناليز طيفهاي مادون قرمز
نعمت‌اله اميدي كيا دانشكده شيمي - ۷ بهمن, ۸:۳۰

دفاعيه دكتري
رساله: بررسی رنگ¬آمیزی رنگین¬کمانی گراف¬ها
فاطمه سادات موسوی  دانشکده ریاضی - ۱۵ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
محاسبات در سطح نانو
الهام آشوري دانشكده شيمي - ۱۱ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
زلزله نگاري تاريخي وتئوري خطر
آسيه عزيز زنجاني دانشكده علوم زمين - ۶ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مکانيک DNA
داوود نوروزي Physics Department - ۶ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
توليد و شيمي فلورن
مينو خدامرادي دانشكده شيمي - ۱۱ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربردهاي واكنشكرهاي ان هالوژن در سنتز تركيبات آلي
مظاهر عبدالهي دانشكده شيمي - ۶ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
واكنشهاي فضاگزين مانيك
احسان جعفري دانشكده شيمي - ۲۰ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
دگزمدتوميدين
حميده حقيقت دانشكده شيمي - ۱۳ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۴ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
شتاب نگاري و كاربرد آن در زلزله نگاري
وحيد تكنيك دانشكده علوم زمين - ۱۳ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
استفاده از كاهش رنگ روي دادههاي اسپكتروسكوپي ميانگين شده
زينب صابري دانشكده شيمي - ۱۴ بهمن, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
پليمرهاي سيليكوني
پريسا زينل خاني دانشكده شيمي - ۱۸ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
مقدمه و مروری بر انتقال داه ها
سعید غریب لو بخش فناوری اطلاعات - ۱۷ بهمن, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ساختارهای اسپينی روی منیفلدها
مریم صفی دانشکده ریاضی - ۱ اسفند, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
تبدیل زیست توده: فرصتهاو چالشها
حميد محمد ميرزايي دانشكده شيمي - ۱۸ بهمن, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
سلول خورشيدي
زهره كي همايون دانشكده شيمي - ۱۷ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مباحثه برسر تعيين سن زمين در قرن نوزدهم
آيدا حجازي دانشكده علوم زمين - ۲۰ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
كاتاليزورهاي بازيافتي تثبيت شده بر روي دندريمر
خاور مرادي دانشكده شيمي - ۲۰ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
گسترش تأثير در شبکه¬هاي اجتماعي و محاسباتي
مهدي خسرويان و مريم رحماني¬نيا دانشکده ریاضی - ۲۰ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
گسترش تأثير در شبکه¬هاي اجتماعي و محاسباتي
مهدي خسرويان و مريم رحماني¬نيا دانشکده علوم كامپيوتر - ۲۰ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
اتمهاي سرد و شبکه‌هاي مغناطيسي دائمي
سعيد قنبري دانشگاه زنجان - ۲۰ بهمن, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
كاربرد فوايد داده‌هاي سه بعدي با استفاده از روش رقيق سازي ايزوتوپي- اسپكتروسكوپي جرمي
 دانشکده شیمی - ۲۰ بهمن, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
ساختا سيليكاي اصلاح شده با دي اكسيد تيتانيوم
صديقه عابدي دانشكده شيمي - ۲۷ بهمن, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مقدمه اي بر تئوري خطا
دكتر مجيد عباسی Earth Sciences Department - ۲۷ بهمن, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
آب سنگين
سيد ابراهيم آيتي دانشكده شيمي - ۲ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
ابزارهاي كمومتريكس براي دسته بندي و روشن سازي ساختارهاي دوم پروتيين ها با استفاده از اندازه گيرهاي اسپكتروسكوپي مادون قرمز و دو رنگ نما
اكرم رستمي دانشكده شيمي - ۲۸ بهمن, ۸:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اکسايش شبه حياتي آلکن¬ها در حضور کاتاليزورهای متالوپورفيريني: بررسي اثرطبيعت و انعطاف¬پذيری استخلاف¬های مزو
ليلا ابراهيمي دانشكده شيمي - ۸ اسفند, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
انتقال ديجيتال
سعید غریب لو بخش فناوری اطلاعات - ۱ اسفند, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مباني فتوكاتاليستي تجزيه آب
سيد اسماعيل بلاغي دانشكده شيمي - ۱ اسفند, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
درمان فوتوديناميكي سرطان
مرزبان عارفي دانشكده شيمي - ۲ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
تاريخ زمين لرزه هاي ايران
اميره دهنادي دانشكده علوم زمين - ۴ اسفند, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نقاط گوياي خم¬هاي جبري روي ميدان‌هاي متناهي
مريم شريفي  دانشکده ریاضی - ۸ اسفند, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۲ اسفند, ۱۳:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۲ اسفند, ۱۴:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۳ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
آنالیز بر پایه مدل برای مطالعه سینتیک کمپلکسیشن پیزدا و مس 2
صديقه كارگر دانشكده شيمي - ۳۰ تير, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۴ اسفند, ۱۳:۳۰

سخنرانی عمومی

معصومه ولي پور  - ۴ اسفند, ۱۴:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نقاط گوياي خم¬هاي جبري روي ميدان‌هاي متناهي
مريم شريفي  دانشکده ریاضی - ۸ اسفند, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
نانو ساختارهاي نيمه رسانا فلزي
زهرا زند دانشكده شيمي - ۴ اسفند, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مرتب سازي ذرات در سطوح پريوديک: آزمايش و شبيه‌سازي
هادي عبداللهي دانشکده فيزيک - ۴ اسفند, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۵ اسفند, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ارزيابي تغيير شكل لرزه‌اي پوسته در مرز البرز جنوبي و ايران مركزي
پریسا مهدی  دانشكده علوم زمين - ۱۵ اسفند, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
جذب غير ويژه در اتصالات در ان اي و نانو نيمه رساناها
سميه غلامي دانشكده شيمي - ۵ اسفند, ۸:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه‌ي ساختار پوسته و لايه‌بندي‌هاي جبه‌ي بالايي در زير منطقه‌ي برخورد قاره‌اي زاگرس با استفاده از Pتوابع گيرنده‌ي امواج حجمي
مجتبي راکي دانشكده علوم زمين - ۱۹ اسفند, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ساخت كانال¬هاي ميكروني به روش ليتوگرافي نرم و مطالعه¬ي پخش و مخلوط¬شدن سيال در ابعاد نانوليتر
حسين ناصري  دانشكده فيزيك - ۱۱ اسفند, ۱۳:۳۰

سخنران دانشگاه
سنتز آلي در آب
مظاهر عبدالهي دانشكده شيمي - ۹ اسفند, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
عامل¬دار¬کردن مزو-تترافنيل¬پورفيرين و کاربرد آن در اکسايش کاتاليزوري ترکيبات آلي در حضور متالوپورفيرين¬ها
فاطمه حيدري زادي دانشكده شيمي - ۱۲ اسفند, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
استفاده از نانوذرات طلا به عنوان کاتليست هاي موثر در واکنش اپوکيداسيون
فرهاد كبيري دانشكده شيمي - ۱۱ اسفند, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
نارساناهاي توپولوژيکي
هديه کشتگر  دانشكده فيزيك - ۱۱ اسفند, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
شهاب سنگ ها
وحيد قباديان دانشكده علوم زمين - ۱۱ اسفند, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
كاربرد نظريه ي تابعي چگالي براي بررسي خواص ترموديناميكي سيالات محدود شده در نانوحفره ها
محمد كمالوند دانشگاه صنعتي اصفهان - ۱۲ اسفند, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو

  - ۱۰ اسفند, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
نانوكريستالهاي سولفيد مس و كادميوم سولفيد در واكنشهاي اكسيداسيون نوري تركيات آلي
پروين اسكندري دانشكده شيمي - ۱۱ اسفند, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
HDCمطالعه‌ی پس‌لرزه‌های دوخوشه¬ی لرزه¬ای کهک قم و آرادان گرمسار به روش
پريا قرباني .دانشكده علوم زمين - ۱۵ اسفند, ۱۵:۳۰

دفاعیه کارشناسی
پياده سازي واحد انطباق پذيري نرم افزار بافت شناسي غير تهاجم پلاك هاي كلسترول خوني
بامشاد عزيزي كوتنايي بخش فناوری اطلاعات - ۱۱ اسفند, ۱۸:۳۰

سخنران دانشگاه
سنتز نامتقلرن آمينوفسفناتها
سهيل عليپور دانشكده شيمي - ۱۸ اسفند, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه ساختار پوسته شمال شرق ايران به روش تحليل توابع گيرنده¬ي P
سميرا مقصودي دانشكده علوم زمين - ۱۹ اسفند, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه بر روي فعاليت الكتريكي سلولهاي عصبي (پتانسيل عمل) بر اساس مدل هاجكين- هاكسلي
رخساره عبداله¬پور  دانشكده فيزيك - ۱۸ اسفند, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
گشت تصادفي پافشار فوتونها در يك محيط يك بعدي متشكل از آرايه¬ تكرار شونده مراكز پراكنندگي
سارا خردسود  دانشكده فيزيك - ۱۸ فروردين, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
پيدايش زندگي
داود مطلوبي دانشكده شيمي - ۳۰ فروردين, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
هيدروژلها با نگرش كاربردي
اكبر مباركي دانشكده شيمي - ۲۳ فروردين, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
بهينه سازي و طراحي آزمايش
علي براتي دانشكده شيمي - ۲۳ فروردين, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
DNAتاثیر ساختار ثانویه بر روی سینتیک و مکانیسم واکنش جفت شدن
سارا ابراهيمي دانشكده شيمي - ۱۸ فروردين, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
هيدروژلها با نگرش كاربردي
اكبر مباركي دانشكده شيمي - ۲۳ فروردين, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
باز کردن پيچ نوکلئوزوم تحت اعمال نيرو
لاله ملازاده بيدختي  دانشكده فيزيك - ۲۴ فروردين, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اثر گرانش بر ضخامت لايه لاندائو- لويچ
خديجه شمالي  دانشكده فيزيك - ۲۵ فروردين, ۱۴:۰۰

دفاعيه دكتري
مشخصات فیزیکی¬کهکشان¬های دور با استفاده از آنالیز اطلاعات اسپکتروسکوپی و فتومتری در طول موج¬های مختلف گرفته شده از رصدخانه¬های مختلف
حسين تیموری نیا  دانشكده فيزيك - ۲۶ فروردين, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
پيشرفتهاي جديد در واكنش سوزوكي
پري فدوي اخوان دانشكده شيمي - ۲۴ فروردين, ۱۵:۳۰

دفاعیه کارشناسی
يك چارچوب ومتدولژي براي ارزيابي وبسايت هاي تجارت الكترونيك
غنچه فهيمي مقدم بخش فناوری اطلاعات - ۲۶ فروردين, ۱۷:۰۰

دفاعیه کارشناسی
برسی الگوریتم های رویت پذیری در سطح
سهند فقیه نصیری بخش فناوری اطلاعات - ۲۶ فروردين, ۹:۳۰

سخنران مدعو

حميد هادي عليجانوند مركز تحقيقات بيوشيمي- بيوفيزيك دانشگاه تهران - ۲۸ فروردين, ۱۴:۱۵

سخنران مدعو
سيستمهاي اطلاعاتي استراتژيك
پروفسور بابك اخگر  - ۳۰ فروردين, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
تشکیل جهان هستی ،ستاره ها کهکشانها و منظومه شمسی
مهدی شوكتی دانشکده علوم زمين - ۲۴ فروردين, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
استفاده از سیگنال خالص آنالیت در اسپکتروسکوپی مادون قرمز در کاربردهای دارویی : تفسیر پذیری و ارقام شایستگی استفاده از سیگنال خالص آنالی
سميرا بيرامي سلطاني دانشكده شيمي - ۲۵ فروردين, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
كاربرد تركيبات كوردينانسيون نيمه فعال به عنوان سنسور
مريم پوراسكندري دانشكده شيمي - ۲۸ فروردين, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
تبدیل زیست توده: فرصتهاو چالشها
حميد محمد ميرزايي دانشكده شيمي - ۳۱ فروردين, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
افزایش مایکل نوکلئوفیل های فسفری در سنتز ترکیبات آلی
محمدرضا فقيهي دانشكده شيمي - ۳۱ فروردين, ۱۷:۰۰

دفاعیه کارشناسی
شناسایی ویژگیهای هرزنامه در تالار گفتمان ها
الهام افسری یگانه بخش فناوری اطلاعات - ۳۱ فروردين, ۱۸:۳۰

دفاعیه کارشناسی
بررسی روش های یکپارچه سازی سیستم های توزیع شده با استفاده از میان افزارهای شی توزیع شده
نرگس جان¬نثار بخش فناوری اطلاعات - ۳۱ فروردين, ۱۹:۰۰

سخنران مدعو
وزن درود _ پاشندگي پلاسمون و پاسخ اپتيكي به صفحات گرافين آلاييده
سعيد عابدين پور مركز تحقيقات دانشهاي بنيادي - ۳۰ فروردين, ۱۶:۰۰

دفاعیه کارشناسی
طبقه بندي تصاوير فراطيفي در سنجش از دور و كاربرد آن ها در علوم زمين
اميد غفاري دانشکده علوم زمین - ۳۱ فروردين, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ترابرد كوانتومي در گرافين گاف دار
مجتبي رحيمي دانشكده فيزيك - ۱۲ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
کمانش ستونهاي مايع
مهدي حبيبي دانشكده فيزيك - ۷ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
تخمين عمق كوري براي ايران و تفسير نتايج بدست آمده
امير اميرپور دانشكده علوم زمين - ۷ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
Diagonalization از Weyl تبدیل و حرارت معادلات برای اپراتورهای Hermite زمان وابسته
شهلا ملاحاجیلو دانشگاه تورنتو، کانادا - ۷ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۸ ارديبهشت, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
تاريخچه شيمي
نسرين خواجه دانشکده شیمی - ۱۳ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

دفاعيه دكتري
واکنش‌هاي استرکر انانتيوگزين کاتاليزوري آلديمين‌ها با استفاده از کمپلکس‌هاي فلزي جديد پيريدين بيس اکسازولين همگن و تثبيت شده بر بست
عزيز ملكي دانشكده شيمي - ۵ خرداد, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
معرفي و اندازه گيري تركيب سمي در چيپش
ليلا نظري دانشكده شيمي - ۱۳ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

دفاعيه دكتري
تفکيک چندمتغيره طيف¬هاي مخلوط حلال¬ها و الگوشناسي بر اساس شبکه¬هاي عصبي مصنوعي
مهدي وثيقي دانشكده شيمي - ۵ خرداد, ۹:۰۰

سخنران مدعو
حساب دیفرانسیل و انتگرال Malliavin
مهدیه طهماسبی دانشگاه شریف - ۱۴ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

دفاعیه کارشناسی
پياده سازي شبکه هاي عصبي مصنوعي در سيستم تشخيص نفوذ
الهام عطائيان بخش فناوری اطلاعات - ۱۴ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
مدلهاي اسپيني هايزنبرگ و خواص مغناطيسي و ترموديناميكي آنها
جهانفر ابويي دانشگاه صنعتي شاهرود - ۱۳ ارديبهشت, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
ترابرد شبه اسپين در گرافين تکلايه
ليلا مجيدي دانشكده فيزيك - ۱۴ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
اكسيداسيون گزينشي الكلها به وسيله يون تنگستات
فاطمه بخشنده دانشكده شيمي - ۱۴ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
ولتامتري گونه هاي غير الكتروفعال با استفاده از زوج ردوكس كينون/هيدروكينون
يوسف عبدالسلامي دانشكده شيمي - ۱۵ ارديبهشت, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
توزیع یکنواخت به پیمانه یک برخی از توابع نظریه اعداد
مهدی حسنی دانشکده ریاضی - ۲۱ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
آنزيمها و سنتز مواد شيميايي
سعيد عمادي دانشكده شيمي - ۲۱ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
آلفا هيدروكسي فسفينيك و فسفونيك اسيدها
سعيد علايي دانشكده شيمي - ۲۱ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
آنزيمها و سنتز مواد شيميايي
سعيد عمادي دانشکده شیمی - ۲۸ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تثبيت آنزيم¬هاي تريپسين و ليپاز برروي ساختارهاي مزوحفره نانومهندسي شده¬ي SBA-15 بدون عامل و عامل دار شده
طيبه پناهي دانشكده شيمي - ۱۲ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
فتوشيمي كمپلكسهاي فلزهاي واسطه
صادق طالب زاده دانشكده شيمي - ۲۵ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس¬های شبه زیستی ایمینوفنلات مس(II)
معصومه محسني كبير دانشكده شيمي - ۹ خرداد, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
توده شدن فیلمان های اکتینی به واسطه ی نمک
سارا محمدي نژاد  دانشكده فيزيك - ۲۸ ارديبهشت, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
فلزات در دارو
ايرج صابر دانشكده شيمي - ۳ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
سنسورهاي پتانسيومتري جامد براي ا سكوربيك اسيد با استفاده از اتصال جامد screen-printed
ساسان زينالپور دانشكده شيمي - ۱۵ دي, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
واكنش هك در آب
حسام بهزادنيا دانشكده شيمي - ۴ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو
نظريه انديس و متريک‌ها با انحناي اسکالر مثبت
مصطفي اصفهاني‌زاده دانشگاه صنعتي شريف - ۴ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
معرفي برخي از تركيبات ارگانوفسفر به عنوان بازدارنده هاي آنزيم استيل كولين استراز
مريم فلاحي دانشكده شيمي - ۵ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
اثر نسبيت در شيمي
مريم پوراسكندري دانشكده شيمي - ۱۰ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
QSAR مقدمه اي بر
نعمت‌اله اميدي كيا دانشكده شيمي - ۸ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
ترمومترهاي مولكولي لومنيسانس
مسعود كريمي دانشكده شيمي - ۵ خرداد, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
برآورد عمق موهو برای ایران با استفاده از دیتای گرانی سنجی زمینی
سامان ثنايي Earth Sciences Department - ۴ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
سرطان زايي شيميايي
صادق طالب زاده دانشكده شيمي - ۱۰ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
کاربرد مس در سنتز آلی
يعقوب عابدي دانشكده شيمي - ۱۱ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
فسفر NMR اسپكتروسكوپي
رامين مصطفي‌لو دانشكده شيمي - ۸ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
تيتانوسيليكاتها: اكسيدهاي دوگانه سيليكا-تيتانيا
صديقه عابدي دانشكده شيمي - ۱۱ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
برآورد عمق ناپيوستگي موهو در ایران با استفاده از داده های گرانی حاصل از مدل های ژئوپتانسیل گرانی مبتنی بر اندازه گیری های ماهواره ای
سميه عبداللهي دانشكده علوم زمين - ۲۸ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
انتقال انرژی بین کره دی الکتریک و نيم فضای با سطح زبر
فتاح فتاح پور  دانشكده فيزيك - ۱۱ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
ترمومترهای مولکولی لومینسانس
مسعود كريمي دانشكده شيمي - ۱۲ خرداد, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
بررسي رفتار ولتامتري فيلم نازك سيليكا داراي ساختار هاي مزوحفره اي
يوسف عبدالسلامي دانشكده شيمي - ۱۸ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مطالعه سرعت موهو با استفاده از زمان سير امواج موهو
سيما يوسفي دانشكده علوم زمين - ۱۱ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

  - ۱۲ خرداد, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
اثر نسبيت در شيمي
مريم پوراسكندري دانشكده شيمي - ۱۷ خرداد, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
انتقال گرما بين يك كره دي¬الكتريك و يك نيم¬فضاي ناصاف
فتاح فتاح¬پور دانشكده فيزيك - ۱۹ خرداد, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و تحليلي ديناميك ميكروپمپ موئين غير فعال
فرشته صمدي طاهري دانشكده فيزيك - ۱۹ خرداد, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
تهيه الكترود اصلاح شده با نانوكوپراكسايد با سيكلو پتانسيل
رحيم محمدي دانشكده شيمي - ۱۹ خرداد, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
مطالعه ساختار مغناطيسي پوسته در مکران ايران، با استفاده از داده هاي مغناطيس هوايي
صغري جليلي دانشكده علوم زمين - ۱۸ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
سر جدی
محمدرضا رحمتی دانشکده ریاضی - ۲۳ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
برآورد عمق ناپيوستگي موهو در ایران با استفاده از داده های گرانی حاصل از مدل های ژئوپتانسیل گرانی مبتنی بر اندازه گیری های ماهواره ای
سميه عبداللهي دانشكده علوم زمين - ۲۸ ارديبهشت, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
به وسيله درمان سرطانpH هاي بالا
مهشاد نجفي راغب دانشكده شيمي - ۲۲ خرداد, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
دي متيل فرم آميد دي متيل استات در سنتز هتروسيكل
ليلا ملك زاده دانشكده شيمي - ۲۵ خرداد, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تغییرات فصلی زلزله خیزی
كاظم نجفي دانشكده علوم زمين - ۲۵ خرداد, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي حافظه پويا از اشيا در حال تغيير
اميرحسين عزيزي دانشكده فيزيك - ۶ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
تعيين هندسه گسل¬هاي فعال ايران با استفاده از روش¬هاي ژئومغناطيسي مطالعه موردي گسل شمال تبريز
محمدجواد بني مهدي دهكردي  دانشكده علوم زمين - ۱ تير, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
استدلال در مورد قوانين انطباق
زينب بهمني،دانشگاه Carleton بخش فناوری اطلاعات - ۷ تير, ۱۸:۳۰

سخنران مدعو
حركت به سوي آينده با عنوان محاسبات cloud computing
اليزابت چانگ، دانشگاه Curtin بخش فناوری اطلاعات - ۸ تير, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو
به كارگيري امنيت اطلاعات در لايه هفتم شبكه
،عليرضا صديقيانَMontréal بخش فناوری اطلاعات - ۸ تير, ۱۸:۳۰

سخنران دانشگاه
MCR روشي براي كاهش اثرات جذب الكترودي در نرمال پالس ولتامتري
سيد طاهر سيدين دانشكده شيمي - ۱۶ تير, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
اندازه گيري همزمان استامينوفن و پاراآمينوفنول به روش ولتامتري موج مربعي انباشته اي با استفاده از الكترد كربن شيشه اي فعالسازي شده به روش
عباس شاهي‌پور دانشكده شيمي - ۲۱ تير, ۱۰:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي کمپلکس¬هاي آهن ليگاند¬هاي آمينو¬فنل و مشتقات آمينو¬اسيد¬ي آنها به عنوان مدل جايگاه فعال آنزيم¬هاي کتکول دي¬اکسيژناز
حميد شيخي دانشكده شيمي - ۰ تير, ۱۰:۰۰

سخنران دانشگاه
كاهش آب
مژگان حاتمي دانشكده شيمي - ۲۳ تير, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
استفاده از O-PLS در مطالعات متابونوميكس
پروانه ابراهيمي دانشكده شيمي - ۲۳ تير, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه عددي جداسازي اپتيكي ذرات كلوئيدي با استفاده از ديناميك مولكولي لانژويني
هادي عبداللهي دانشكده فيزيك - ۳۰ تير, ۱۰:۰۰

دفاعیه کارشناسی
برنامه جامع تجارت الکترونیکی در ایران و کشورهای مختلف
سحر روستایی بخش فناوری اطلاعات - ۶ مرداد, ۸:۰۰

دفاعیه کارشناسی
گامي به سوي Ecommerce Hybrid
سمانه حسني بخش فناوری اطلاعات - ۲۰ مرداد, ۱۶:۳۰

دفاعیه کارشناسی
پياده سازي Ecommerce Hybrid
مريم صفوي بخش فناوری اطلاعات - ۲۰ مرداد, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
سینتیک هیبریداسیون پردازنده دی ان آ های دو رشته ای برای آنالیز سریع مولکول ها
مريم خوشكام دانشكده شيمي - ۲۰ مرداد, ۹:۰۰

سخنران مدعو
اپتیک تطبیقی در نجوم: الزامات و چالش ها
پروفسور رام پاراکاش   - ۲۶ مرداد, ۱۱:۰۰

دفاعيه دكتري
طراحي و ساخت جامدات نانوساختار جديد بر پايه مايعات¬يوني و مطالعه كاربردهاي آنها در برخي تبديلات شيميايي
داود الهامي فر دانشكده شيمي - ۲۲ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
محاسبه¬ي مقياس بزرگاي محلي زمين¬لرزه براي شمال غرب ايران
سميه شهبازي  دانشكده علوم زمين - ۳۱ مرداد, ۱۲:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تهيه نقشه عمق نقطه كوري باي كل ايران
امير اميرپوراصل  دانشكده علوم زمين - ۳۰ مرداد, ۱۲:۰۰

سخنران دانشگاه
تفكيك DNA دو رشته اي توسط نانوذرات فلزي
يوسف اخلاقي دانشكده شيمي - ۲۷ مرداد, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
مدلسازي ساختار پروتئينهاي حد واسط وابسته به دما با تركيب مادون قرمز و روش تفكيك منحني چند متغيره
آزاده گلشن دانشكده شيمي - ۳ شهريور, ۹:۱۵

دفاعیه کارشناسی
بررسي پروتكل‌هاي اكتشاف خدمات در شبكه هاي بيسيم موردي و ارائه‌ي يك روش تلفيقي
زهرا جعفري بخش فناوری اطلاعات - ۸ شهريور, ۱۱:۰۰

دفاعیه کارشناسی
بررسي پروتكل‌هاي اكتشاف خدمات در شبكه هاي بيسيم موردي و ارائه‌ي يك روش تلفيقي
حسام يوسفي پور بخش فناوری اطلاعات - ۸ شهريور, ۱۱:۱۵

دفاعیه کارشناسی
تصميم گيري چند معياره در انتخاب نرم افزار
محمدرضا عبادي بخش فناوری اطلاعات - ۷ شهريور, ۱۶:۰۰

دفاعيه دكتري
بررسي ساختار الكتروني گرافين
عليرضا قيوم¬زاده دانشكده فيزيك - ۱۳ شهريور, ۱۱:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي حركت موتور پروتئين كاينزين
سيد هاشم فاطمي  دانشكده فيزيك - ۱۵ شهريور, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بستگي احتمال حلقوي شدن DNAي كوتاه به توالي آن
امير رضايي دانشكده فيزيك - ۱۶ شهريور, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

 دانشکده شیمی - ۲۸ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه

 دانشکده شیمی - ۲۱ ارديبهشت, ۱۵:۳۰

دفاعیه کارشناسی
شبيه سازي روبات¬هاي فوتباليست با استفاده از دياگرام ورونوي
سحر مهرجو بخش فناوری اطلاعات - ۱۴ شهريور, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
روشهاي سيستماتيك براي به دست آوردن ماتريس خطا
مهسا داداشي دانشكده شيمي - ۱۷ شهريور, ۹:۱۵

دفاعیه کارشناسی
پياده سازي وب سايت آر اس اس خوان
قضاوتي کمال الدين بخش فناوری اطلاعات - ۱۷ شهريور, ۱۶:۰۰

دفاعیه کارشناسی
مديريت دانش
محبوبه عباس تبار بخش فناوری اطلاعات - ۱۴ شهريور, ۱۶:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بهينه‌سازي سبد سرمايه مبتني بر گشتاورهاي مرتبه بالا و معيارهاي ريسک مختلف با در نظر گرفتن هزينه‌ي معامله
علي صادقي‌آبرزگه دانشکده ریاضی - ۲۱ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
خوردگی آلومينيم در محيط كلريدی در حضور و غياب برخی ترکيبات ماکرو¬حلقه: اثر يون هاليد
عفت كيانپور دانشكده شيمي - ۲۴ شهريور, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز و برخي تبديلات آلي تركيبات نيتروني
جمال داور پناه دانشكده شيمي - ۲۷ شهريور, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
كاربردهاي اثر تالبوت در طيف¬سنجي
ياسر رجبي دانشكده فيزيك - ۲۸ شهريور, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي امواج فارادي
ليلا بهمني دانشكده فيزيك - ۲۷ شهريور, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه برسهاي پلي¬الكتروليتي و پلي¬آمفوليتي بلوكي: تأثير سختي خمشي زنجيره¬ها، اندازه بلوكها، غلظت نمك و ظرفيت يونهاي مخالف
مجيد براتلو دانشكده فيزيك - ۲۷ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعیه کارشناسی
آشنايي با IPv6 و راههاي انتقال به آن
فرساد فاميلي بخش فناوری اطلاعات - ۱۸ شهريور, ۱۲:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
استفاده از α-ايمينو¬فسفونات¬ها در سنتز α-آمينوفسفونوβ-لاكتام¬ها و سنتز α-اوره‌ايدوفسفونات¬ها از اوره
محمدباقر افشاري نژاد دانشكده شيمي - ۳۰ شهريور, ۹:۳۰

سخنران مدعو
سوختهاي خورشيدي
فيليپ كورز دانشكده شيمي - ۲۲ شهريور, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

فيليپ كورز دانشگاه كيل آلمان - ۲۳ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعیه کارشناسی
تصحیح غلط های املایی با استفاده از ورونوی دیاگرام
فرشاد بخشندگان مقدم بخش فناوری اطلاعات - ۲۲ شهريور, ۱۰:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربردهای جديد واکنش¬گر ´N,¬N-دی¬برمو-´N,N-1,2-اتان-¬دی¬¬ايل-¬بيس (پارا¬تولوئن سولفون¬آميد) در واکنش¬های آلی
مظاهر عبدالهي دانشكده شيمي - ۵ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه¬گيري همزمان استامينوفن و پاراآمينوفنول بوسيله الكترود كربن شيشه¬اي نانومتخلخل
عباس شاهي‌پور دانشكده شيمي - ۱۴ مهر, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري
كاربرد مايع يوني و نانومواد در تهيه حسگرها و زيست¬حسگرهاي الكتروشيميايي
حسن حميدي دانشكده شيمي - ۱۴ مهر, ۱۰:۰۰

دفاعيه دكتري
كاربرد پراش فرنل از اجسام فازي در تعيين فاز
رسول عالي پور دانشكده فيزيك - ۲۹ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز آمينومتيلن¬بيس¬فسفونات¬ها و α-هيدرازينوآلكيل¬فسفونات¬ها در غياب كاتاليزور و تحت شرايط امواج مايكرو
سهيل عليپور دانشكده شيمي - ۱۳ مهر, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تاثير فلز در عملكرد بازدارندگي خوردگي برخي تركيبات اورگانو فسفر جديد
اسماعيل محمدي دانشكده شيمي - ۲۴ شهريور, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
حل عددي معادلات ديفرانسيل پاره‌اي تصادفي بيضوي و سهموي با استفاده از روش هم‌مکاني بر پايه توابع شعاعي
وحيد فرهنگي دانشكده رياضي - ۳ مهر, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه ساختارهاي جبري با ابزارهاي منطقي رياضي
فرزاد علمي دانشكده رياضي - ۷ مهر, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
رتبه بندي و انتخاب توصيفگرهاي متعامد در QSAR با استفاده از جك‌نايف و روشهاي مبتني بر پخش
نعمت‌اله اميدي كيا دانشكده شيمي - ۷ مهر, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تغيير ترشوندگي سطح شيشه در اثر فرآيند تبادل يوني
احمد رزاقي دانشكده فيزيك - ۶ مهر, ۱۳:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
گروه بردارهاي ويت و برخي از خواص آن
ميثم رضا قلي‌بيگي دانشكده رياضي - ۱۰ مهر, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ترابرد الكتروني در نانو ساختارهاي گرافين دولايه
پروين بياتي  دانشكده فيزيك - ۰ مهر, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
كنترل امواج الكتروني در گرافين
فيروزه لطيفيان  دانشكده فيزيك - ۰ مهر, ۱۵:۳۰

دفاعيه دكتري
نانومكانيك DNA شبيه سازي و مدل سازي
سيد داود نوروزي  دانشكده فيزيك - ۲۸ شهريور, ۱۱:۰۰

دفاعیه کارشناسی
مدیریت و به اشتراک گذاری دانش در سازمان های دولتی
علیرضا مهرسینا بخش فناوری اطلاعات - ۲۸ شهريور, ۱۴:۳۰

دفاعیه کارشناسی
مدیریت و به اشتراک گذاری دانش
سامان اسعدی بهرام صادقی بی غم - ۲۸ شهريور, ۱۴:۰۰

دفاعیه کارشناسی
مديريت روابط با مشتري
فرانك ابوالمعصوم بخش فناوری اطلاعات - ۳۰ شهريور, ۹:۰۰

سخنران مدعو
جايگزيدگي اندرسون امواج الكترو مغناطيسي
آمنه شيخان دانشگاه صنعتي شريف - ۲۹ شهريور, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
روشي جديد جهت فسفريلاسيون فنول¬ها و نوآرايي فريز آرن¬سولفون¬آنيليدها
رامين مصطفي‌لو دانشكده شيمي - ۱۷ مهر, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
طراحی و سنتز نانوساختارهای عامل¬دار شده بر پايه PMO بعنوان کاتاليزورهای اسيدی قابل بازيافت در واکنش¬های استری‌شدن و توليد زيست¬ديزل
حميد محمد ميرزائي دانشكده شيمي - ۷ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
حل عددي مسائل مقدار مرزي براي معادلات ديفرانسيل تصادفي معمولي غير خطي
داود دميرچلي دانشكده رياضي - ۱۴ مهر, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
حل عددي معادلات بلک ـ شولز حاصل از اختيار آمريکايي با روش تفاضلات متناهي
سيد محمدمهدي کاظمي دانشكده رياضي - ۱۴ مهر, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ساختار شبه مثلثي براي جبرهاي هاپف ضربگري و ضربگري G- هم مدرج
فرخ رضوي‌نيا دانشكده رياضي - ۱۱ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
قضايايي اساسي درباره معادله‌هاي ديفرانسيل ـ تفاضلي
مهدي سخن دانشكده رياضي - ۱۰ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو
قیدهای کیهان‌شناسی و آزمایش‌گاهی بر سرعت نور
قاسم اكسيري فرد مركز تحقيقات فيزيك نظري - ۵ مهر, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
كنترل امواج الكتروني در گرافين
فيروزه لطيفيان  دانشكده فيزيك - ۰ مهر, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
ترابرد الكتروني در نانو ساختارهاي گرافين دولايه
پروين بياتي  دانشكده فيزيك - ۰ مهر, ۹:۳۰

سخنران دانشگاه
نانو نيمه رساناها و پروتئين هاي فلورسانس كننده براي انتقال انرژي رزونانس فلورسانسي دور
سميه غلامي دانشكده شيمي - ۰ مهر, ۹:۱۵

دفاعیه کارشناسی
تصحيح غلط هاي تايپي
مهدي عابديني بخش فناوری اطلاعات - ۰ مهر, ۱۵:۰۰

دفاعیه کارشناسی
طراحي وب¬سايت به زبان PHP
مرضيه بادكوبه بخش فناوری اطلاعات - ۰ مهر, ۱۶:۳۰

دفاعیه کارشناسی
پردازش تصوير به کمک هوش مصنوعي مطالعه موردي تشخيص ارقام
محمد پيري بخش فناوری اطلاعات - ۰ مهر, ۱۷:۰۰

دفاعیه کارشناسی
ارائه الگوريتم جستجوی تابو برای جاگذاری پراکنده گره های مبدل طول موج در شبکه های نوری
مژگان شعبانی  بخش فناوری اطلاعات - ۴ مهر, ۱۷:۰۰

دفاعیه کارشناسی
بررسی وب کاوی در وب فوروم¬ها
مریم احمدی بخش فناوری اطلاعات - ۵ مهر, ۱۳:۰۰

سخنران دانشگاه
مقدمه ای بر دستگاه های میکروفلوئیدی ( آزمایشگاه بر روی تراشه) و برخی از کاربردهای آنها
يوسف اخلاقي دانشكده شيمي - ۶ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعیه کارشناسی
معماري سرويس گرا
كمال برهمند بخش فناوری اطلاعات - ۶ مهر, ۱۵:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه¬ي نظري الف) برهم¬كنش بين يك راديكال دوتايي پايدار با لايه‌ي گرافن ب) پتانسيل الكترودي استاندارد بازهاي DNA
سيد رضا صالحي ساداتي دانشكده شيمي - ۱۸ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي خواص كشساني آبدانك¬ها توسط انبرك نوري
يونس فرهنگي¬باروجي  دانشكده فيزيك - ۱۰ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسي خواص كشساني آبدانك¬ها توسط انبرك نوري
يونس فرهنگي¬باروجي  دانشكده فيزيك - ۳ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعیه کارشناسی
الگوریتم هاي زنبورهای عسل و مسایل بهینه یابی
محيا فلاح بخش فناوری اطلاعات - ۱۱ مهر, ۱۷:۳۰

دفاعیه کارشناسی

پرستو عزیزی بخش فناوری اطلاعات - ۱۰ مهر, ۱۳:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه ساختار سرعتي گوشته بالايي در منطقه شمال شرق ايران با استفاده از تحليل امواج ريلي
محمد طالبي دانشكده علوم زمين - ۱۰ مهر, ۱۲:۳۰

دفاعیه کارشناسی
مدل تصمیم گیری مبتنی بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک
پروین عباسی بخش فناوری اطلاعات - ۱۰ مهر, ۱۳:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
دسته‌بندي خم‌هاي ماكسيمال روي ميدان‌هاي با مشخصه فرد
مسعود عطايي دانشكده رياضي - ۱۴ مهر, ۱۲:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
خم‌هاي ماكسيمال روي ميدان‌هاي با مشخصه دو
زهرا خرقاني دانشكده رياضي - ۱۷ مهر, ۱۱:۰۰

دفاعیه کارشناسی
اشتراک دانش و سازمان مجازی
شیما میرزاباقری بخش فناوری اطلاعات - ۱۱ مهر, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
تحلیل آماری توزیع اندازه¬ی انبوهه¬های نقره تشکیل شده روی سطح شیشه¬های تبادل-یون شده¬ی Ag+/ Na+ سودا-لایم در برهمکنش با باریکه پر شدت لیزر آر
علي اكبر آهنگري دانشكده فيزيك - ۱۸ مهر, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نيروي جاذبه بين دوپلي¬يون با بار هم¬علامت در محلول پلي¬الكتروليت
رسول حميدي منفرد دانشكده فيزيك - ۱۵ مهر, ۹:۰۰

سخنران دانشگاه
مباني سلول خورشيدي رنگي حساس به نور
سيد اسماعيل بلاغي دانشكده شيمي - ۱۳ مهر, ۱۵:۳۰

دفاعیه کارشناسی
طراحی سایت حرفه ای
پریا ملایم وند بخش فناوری اطلاعات - ۱۵ مهر, ۹:۰۰

دفاعیه کارشناسی
استفاده از يادگيري تقويتي براي مسئله زمانبندي توليد كارگاهي
مينا افشاري بخش فناوری اطلاعات - ۱۳ مهر, ۱۹:۰۰

دفاعیه کارشناسی
الگوریتم بهینه سازی ذرات جمعی و کاربرد آن در مسئله زمانبندی تولید کارگاهی
زهرا مرادلو بخش فناوری اطلاعات - ۱۳ مهر, ۱۸:۰۰

دفاعيه دكتري
ديناميك واداشته¬ي نوكلئوزوم
لاله ملازاده بيدختي دانشكده فيزيك - ۲۱ مهر, ۱۱:۱۵

سخنران دانشگاه
آناليز چند متغيره آفت كشها در نمونه هاي آبي توسط داده هاي كروماتوگرافي كوپل شده با اسپكتروسكوپي فرابنفش
گلنار احمدي دانشكده شيمي - ۱۴ مهر, ۸:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
درجه بندي تله نوري به روش ويديو ميكروسكوپي
حميدرضا ميرزايي داريوني  دانشكده فيزيك - ۱۸ مهر, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نيروي جاذبه بين دوپلي¬يون با بار هم¬علامت در محلول پلي¬الكتروليت
رسول حميدي منفرد دانشكده فيزيك - ۱۵ مهر, ۹:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
همسوسازي محور اپتيكي و مكانيكي گيرنده (تلسكوپ) با فرستنده (ليزر) ليدار
محمد زماني علويجه دانشكده فيزيك - ۱۵ مهر, ۱۱:۰۰

سخنرانی عمومی
شبيه سازي و مدلسازي DNA نانومكانيك
دكتر داود نوروزي دانشکده علوم زیستی - ۱۷ مهر, ۱۴:۳۰

سخنرانی عمومی
"دينـاميك واداشتـه ي نوكلئـوزوم"
لاله ملازاده بيدختي دانشکده علوم زيستي - ۲۴ مهر, ۱۴:۳۰

دفاعیه کارشناسی
بررسی و پیاده سازی برنامه ای با استفاده از بلوتوث موبایل با جاوا
سمیه مرادی بخش فناوری اطلاعات - ۱۵ مهر, ۱۸:۰۰

دفاعیه کارشناسی
بررسی و پیاده سازی کاربردی در شبکه های مقاوم در برابر تاخیر با جاوا
فرناز اصانلو بخش فناوری اطلاعات - ۱۵ مهر, ۱۸:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
درجه بندي تله نوري به روش ويديو ميكروسكوپي
حميدرضا ميرزايي داريوني  دانشكده فيزيك - ۱۸ مهر, ۱۹:۳۰

دفاعیه کارشناسی
Rerouting در شبکه های تمام نوری
حامد کردلو بخش فناوری اطلاعات - ۱۸ مهر, ۱۳:۰۰

سخنران مدعو
موضوعات جديد پژوهشي در مكانيك كوانوتومي : مكانيك كوانتومي شبه هرميتي، فاز بري، اطلاعات و محاسبات كوانتومي
حسين مهري  - ۱۹ مهر, ۱۷:۰۰

دفاعیه کارشناسی
ارزيابي آموزشي منطبق بر استاندارد IMS QTI به كمك بسته آموزش الكترونيكي MOODLE
شبنم نجفیان  - ۱۹ مهر, ۱۲:۳۰

سخنران دانشگاه
اندازه گيري اسيد چرب به روش تزريق تدريجي
زينب صابري دانشكده شيمي - ۲۱ مهر, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه
رديابي چند ذره ي در محيطهاي پخش پيچيده
  - ۲۱ مهر, ۱۱:۰۰

سخنران مدعو

فخر السادات محمدي دانشگاه اصفهان - ۲۱ مهر, ۱۰:۰۰

سخنران مدعو
واکنشهای جذبی بین یونها و مگنتیت در محلول آبی
پيمان روناسي دانشکده شیمی - ۲۸ مهر, ۱۰:۰۰

دفاعیه کارشناسی
نقش سیستم های پشتیبانی تصمیم در سیستم مدیریت اطلاعات.
افشین باشوکی  - ۲۴ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
ویسکوزیته غیر عادی از AOT microemulsion
سهيل شريفي دانشکده فیزیک - ۲۶ مهر, ۱۵:۰۰

سخنران دانشگاه
مباني كريستالوگرافي
آيدا مجرد دانشكده شيمي - ۲۷ مهر, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو
همگرایی آماری و قضایایی از نوع کاروکین در فضای توابع تحلیلی
آرش قربانعلي‌زاده دانشگاه آذربايجان - ۲۷ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مبانی نظریِ نظریه تابعی چگالی
سعيد عابدين پور دانشكده فيزيك - ۲۷ مهر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
تثبيت پروتنات به عنوان كاتاليزور جديد با فعاليت بالا درسنتز تركيبات آلي با استفاده از اكسيژن مولكولي
ام البنين ياري دانشكده شيمي - ۲۷ مهر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
استفاده از آميداستالها به عنوان يك واحد ساختاري مهم در سنتز تركيبات هتروسيكل
ليلا ملك زاده دانشكده شيمي - ۲۷ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تخمین گسترش تحت الارضی گنبدهای نمکی در جنوب خاوری زاگرس با استفاده از مطالعات مغناطیس سنجی
امیره دهنادی دانشكده علوم زمين - ۲۷ مهر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مد و تمايل پيوندي دياستومايسين a با دو رشته اي DNA
نسرين خواجه دانشكده شيمي - ۲۸ مهر, ۸:۳۰

سخنران دانشگاه

  - ۲۸ مهر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
مطالعه ساختاري كمپلكس هاي ناپايدار پروتئين-پروتئين با استفاده از اشعه ايكس
علي براتي دانشكده شيمي - ۱۰ آبان, ۸:۳۰

سخنران مدعو
جبرهاي آلوفي
عباس نصراله نژاد دانشگاه برزيل - ۴ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
سنتز و شناسايي نانو نيمه رساناها و بررسي خاصيت فتوكاتاليزوري
زهرا زند دانشكده شيمي - ۴ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
مطالعه الكتروشيميايي كربن باساختارنانوحفره
سمانه فرخ زاده دانشكده شيمي - ۴ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
محاسبه­ ی سرعت­های فاز و گروه و منحنی­های پاشندگی در شمال غرب ایران
آيدا حجازي دانشكده علوم زمين - ۴ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
کـانالهای يـونی ، هـدف مولکولهای سمی بعنوان ترکيبـات دارويـی (گيـرنده های نيکوتينی استيل کوليـن
خانم دكتـر آداك نصيـري پور دانشکده علوم زيستي - ۸ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
معرفي اجمالي پديده‌ي هم‌گام‌سازي و بررسی پایداری حالت‌های پایا در شبکه‌هایی از نوسان‌گرهای فاز
زهرا قاسمي دانشكده فيزيك - ۴ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو
شناسايي برخي گروه‌هاي متناهي توسط مجموع مرتبه‌هاي عناصر
سيد مجيد جعفريان‌اميري دانشگاه زنجان - ۱۸ آبان, ۱۷:۰۰


مایع های یونی هتروژن شده بر پایه ایمیدازولیوم
مجتبي خراساني دانشکده شیمی - ۱۱ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

عليرضا مرادي  - ۱۰ آبان, ۱۶:۳۰

سخنران دانشگاه
مايعات يوني
طاهره مكاري دانشكده شيمي - ۱۱ آبان, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
اعمال تصحیح کاهش به قطب برروی داده های مغناطیس هوایی ایران
وحيد قباديان  دانشکده علوم زمين - ۱۱ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
اعمال تصحیح کاهش به قطب برروی داده های مغناطیس هوایی ایران
وحيد قباديان  دانشکده علوم زمين - ۱۱ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
بررسي خواص ساختاري و الكتروني مرز مشترك كروم سلينيم بر روي زير لايه كادميم سولفيد
شهين براتي دانشكده فيزيك - ۴ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

شراره تودد  - ۱۲ آبان, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
مجموعه های فازی
آرمين پورخانعلي دانشكده رياضي - ۹ آبان, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه مونوپولي‌هاي ديناميك در گراف‌ها و بررسي مساله‌ي گسترش تأثير در شبكه‌هاي اجتماعي
مريم رحماني‌نيا دانشکده ریاضی - ۱۳ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
سيزيجي هاي خطي زير جبرهاي ورونزه
رشيد زارع‌نهندي  دانشكده رياضي - ۲۵ آبان, ۱۷:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
نمودهايي از انتگرال‌گيري عددي
محمدصادق حبري دانشكده رياضي - ۱ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
مدل سازی ترانزیستورهای اثر میدانی نانوریبونهای گرافینی
حكيمه محمدپور دانشكده فيزيك - ۱۸ آبان, ۱۴:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
K2 روي حلقه‌هاي موضعي
بيان نامي دانشكده رياضي - ۳ آذر, ۹:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
پايداري همولوژي براي گروه‌هاي خطي عام
فاطمه يگانه‌مكاري  دانشكده رياضي - ۳ آذر, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
حل مساله مثلث‌بندي كمترين وزن با روش‌هاي اكتشافي
مليحه جهاني  دانشکده ریاضی - ۱۵ آذر, ۱۱:۳۰

سخنران دانشگاه
بررسي لرزه خيزي منطقه طالش و اردبيل
آسيه عزيززنجاني دانشکده علوم زمین - ۱۸ آبان, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

حسين تيموري نيا دانشکده فیزیک - ۲۳ آبان, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه
شناسايي مرز موهو با استفاده از روشهاي گراني سنجي و لرزه¬اي
صنم حسین زاده دانشکده علوم زمین - ۲۳ آبان, ۱۷:۳۰

سخنران دانشگاه
بررسی خوشه های ستاره ای با استفاده از شبیه سازی بس-ذره ای
زهرا حسني دانشکده فیزیک - ۲۴ آبان, ۱۳:۰۰

سخنران مدعو
رنگ آمیزی مارپیچی نمودارها
فاطمه موسوي  دانشگاه زنجان دانشكده رياضي - ۲ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران مدعو
پیلهای سوختی و اقتصاد هیدروژنی
حسین قریبی دانشگاه تربيت مدرس - ۲۵ آبان, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
كشت سه بعدي سلول
وحيد شيخ حسني  - ۱ آذر, ۱۴:۰۰

سخنرانی عمومی
تاثير بيولوژيكي فلارنوئيدها
فاطمه حكيميان  - ۲ آذر, ۱۴:۴۵

سخنران دانشگاه
بررسی ستارگان متغیر ابرغول آبی
احسان مروجي دانشکده فیزیک - ۱ آذر, ۱۳:۰۰

سخنران مدعو
" EMT مدلسازي رياضي فرايند"
مريم روحاني دانشگاه تهران - ۶ آذر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
شبیه سازی های وسیع مدل های رشد اتمیٍBD و RSOS بر روی شبکه های یک بعدی و دو بعدی: شبیه سازی به کمک شبکه سازی اجتماعی
بهمن فرنودي دانشکده فیزیک - ۲ آذر, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو
در تهاجم تومور، ازمدلسازي رياضي تا EMT" " بررسي آزمايشگاهي
مريم روحاني دانشگاه تهران - ۶ آذر, ۱۴:۰۰

دفاعيه دكتري
درباره توزيع توابع حسابي
مهدي حسني دانشکده ریاضی - ۱۷ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

سميه زينلي  - ۱۳ آذر, ۱۶:۳۰

سخنران دانشگاه
نكاتي در نظريه ماينورهاي گراف
بهمن قندچي دانشکده ریاضی - ۷ آذر, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
شواهدی در نجوم، اختر فیزیک و کیهان شناسی برای وجود ماده تاریک
حامد قاسمي دانشکده فیزیک - ۸ آذر, ۱:۰۰

سخنران دانشگاه

منيره سادات موسوي  - ۸ آذر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
شواهدی در نجوم، اختر فیزیک و کیهان شناسی برای وجود ماده تاریک
حامد قاسمي دانشکده فیزیک - ۸ آذر, ۱:۰۰

سخنران دانشگاه

ثريا احمدي  - ۱۳ آذر, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
مطالعه مقایسه‌ای بر روی ویژگی‌های فیزیکی وابسته به اندازه در ساختارهای کم بعد کوانتمی نیمه رسانا: بررسی از نقطه نظر تجربی و نظری
ياشار عزيزيان دانشکده فیزیک - ۹ آذر, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

دکتر خالصی فرد دانشکده فیزیک - ۱۰ آذر, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه

مجتبي ابراهيمي  - ۱۵ آذر, ۱۶:۳۰

سخنران دانشگاه
محاسبه امواج اسپيني در نانو ذرات مغناطيسي به شكل دلخواه
بابك زارع رمشتي دانشكده فيزيك - ۲۰ دي, ۱۴:۰۰

سخنران مدعو

رحمان نوروزي  - ۱۵ آذر, ۱۶:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
روشهاي جديد در فرميل‌دار كردن آمين‌ها در محيط آبي و سنتز بنزايميدازول‌ها در شرايط بدون حلال
مينو خدامرادي دانشکده شیمی - ۱۵ دي, ۹:۳۰

سخنران مدعو

رحمان نوروزي دانشکده شیمی - ۱۵ آذر, ۱۶:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
هندسه ريماني اوربيفلدها
مهدي آقاجانلو دانشکده ریاضی - ۸ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
فلزات قليايي خاكي به عنوان كاتاليست در سنتز نامتقارن
احسان جعفري دانشکده شیمی - ۳۰ آذر, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

شرمين خرازي دانشکده شیمی - ۲۸ آذر, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو

شرمين خرازي دانشکده شیمی - ۲۸ آذر, ۱۵:۳۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بخش بندی تصاوير تاج خورشيد؛ کاربرد شبکه¬هاي عصبي
فاطمه اميرخانلو  دانشکده فیزیک - ۶ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
مقدمه اي بر نانوساختارهاي DNA
زينب مختاري دانشکده شیمی - ۱ دي, ۸:۳۰

سخنران مدعو

فاطمه اصانلو دانشکده شیمی - ۲۹ آذر, ۱۶:۰۰

سخنران مدعو
روشهاي پيشرفته در ميكروسكوپ الكتروني
پروفسورحجت اله ولي دانشگاه مك گيل، مونترال، كانادا - ۶ دي, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو
نقش مغناطيسهاي با منشاء زيستي در ديرينه مغناطيس و ديرينه محيط زيست
پروفسورحجت اله ولي دانشگاه مك گيل، مونترال، كانادا - ۷ دي, ۱۵:۳۰

سخنران مدعو
مطالعه نوفه پس زمینه شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران و طبقه بندی کیفی ایستگاههای شبکه
انوشيروان انصاري پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - ۱۵ دي, ۱۵:۳۰

سخنران دانشگاه
اثر پمپ های فعال، قلاب های چرخان، و تاژک های غیر فعال بر حرکت بروانی باکتری ای-کلای در سه بعد، با روش ردگیری تک-ذره
شراره تودد دانشکده فیزیک - ۷ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه
اندازه گيري هيدروكسي آمين با استفاده از الكترود اصلاح شده با نانو تيوب اصلاح شده با فيلم اكسيد روي
محمود عموزاده تبريزي دانشکده شیمی - ۹ دي, ۸:۳۰

دفاعیه کارشناسی
كنتورهاي هوشمند
بابك نجفي بخش فناوری اطلاعات - ۱۲ دي, ۱۶:۰۰

سخنران دانشگاه

احد صابر دانشکده فیزیک - ۸ دي, ۱۱:۰۰

دفاعيه كارشناسي ارشد
بهينه‌سازي محلي محدوديت‌ها در شبكه عامل‌هاي توزيع‌يافته
الناز بيگدلي دانشکده ریاضی - ۲۵ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه

مریم قربانی دانشکده شیمی - ۱۴ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
سونامي
ايمان روستا  دانشکده علوم زمین - ۱۴ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
اثر ناهمگنی‌های ضریب دی‌الکتریک در سیستم‌های مواد نرم
وريا پزشكيان دانشکده فیزیک - ۱۴ دي, ۱۴:۰۰

سخنران دانشگاه

اكرم رستمي دانشکده شیمی - ۱۵ دي, ۸:۳۰

سخنران مدعو
ساختارهای الاستیک و غیرالاستیک منطقه ­ای برای پوسته و گوشته بالائی ایران
حبیب رحیمی دانشکده شیمی - ۱۳ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
پراش سنجی
محمدتقي توسلي دانشکده فیزیک - ۱۵ دي, ۱۱:۰۰

سخنران دانشگاه
حلقه هاي شامل گروه فسفينيك اسيد: سنتز و واكنش ها
محمدرضا فقيهي دانشکده شیمی - ۲۱ دي, ۱۶:۳۰

سخنران مدعو
مسائل برنامه ريزي ضربي
عليرضا محبي آشتياني دانشگاه ايالتي كمپناس - ۲۱ دي, ۱۷:۰۰

سخنران دانشگاه
تداخل سنجي رادار دهانه تركيبي
احمد میرهاشمی دانشکده علوم زمین - ۲۱ دي, ۱۷:۰۰

سخنران د