شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
بهار 1396زمستان 1395پاييز 1395بهار 1395

برنامه درسی دانشگاه

پاييز 1396 (2017)
درس مدرس زمان مکان
1- سنگ های غیرکربناتی اعتماد سعید, ن

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I006
کلاس I006
2- زمین ساخت پیشرفته 1 شبانیان, ا

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I005
کلاس I005
3- پتروفابریک افلاکی, م

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I006
کلاس I006
4- آب زمین شناسی پیشرفته نادری, م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I102
کلاس I102
5- فیلترهای دیجیتال موسوی, ز

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I005
کلاس I005
6- زلزله شناسی1 متقی, س

دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I006
کلاس I006
7- ریاضیات تکمیلی رضایی, ا

دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I102
کلاس I102
8- سنگ های کربناتی دارائی, م

شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I005
کلاس I005
9- زمین شناسی عمومی منصف, ا

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I005
کلاس I005
10- رسوب شناسی کاربردی بایت گل, ئ

دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I005
کلاس I005
11- ژئوتکتونیک نجفی , م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I006
کلاس I006
12- روش های عددی در ژئوفیزیک معصومی, ز

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I102
کلاس I102
13- ریاضی فیزیک قدس, ع

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I006
کلاس I006
14- روش های وارون در ژئوفیزیک عباسی, م شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I005
کلاس I005