يكشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان مقاله
مجله
نام خانوادگی
نام
زبان مقاله
نویسنده
ISI
Proceeding
AbstractBook
Select
Select
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 306
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نام خانوادگیتاریخ مقالهعنوان مقاله
1مقالهBayet-Goll, A
De Carvalho, C. N
Daraei, M
Monaco, P
Sharafi, M
2018-02-01Sequence stratigraphic and sedimentologic significance of the trace fossil Rhizocorallium in the Upper Triassic Nayband Formation, Tabas Block, Central Iran
2مقالهVan der Boon, A
Van Hinsbergen, D. J. J
Rezaeian, M
Gürer, D
Honarmand, M
Pastor-Galán, D
Krijgsman, W
Langereis, C. G
2018-01-15Quantifying Arabia–Eurasia convergence accommodated in the Greater Caucasus by paleomagnetic reconstruction
3مقالهخادمیان, ف
منصف, ا
رهگشای, م
2017-12-03پتروژنز و ژئوشیمی توالی آتشفشانی ائوسن شمال شرق زنجان: با نگرشی بر ماگماتیسم حاشیه فعال قاره ای در پهنه البرز-آذربایجان
4مقالهNozad Khalil, T
Motaghi, S. K
2017-11-27 بررسی هندسه مرزهای ناپیوستگی در مکران ساحلی با استفاده از مهاجرت و مدل‌سازی توابع گیرنده
5مقالهRezaei, A
Mohammadi, Z
2017-10-15Annual safe groundwater yield in a semiarid basin using combination of water balance equation and water table fluctuation
6مقالهاعتماد-سعید, ن
نجفی, م
زین‌العابدین قویم, ن
قدس, ع
2017-09-23آنالیز رخساره‌ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه‌ی رسوبات پیش‌بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس
7مقالهBayet-Goll, A
Daraei, M
2017-09-16Ichnotaxonomic analysis of trace fossil assemblages of the Upper Triassic Nayband Formation, Tabas Block, Central Iran
8مقاله هنرمند, م
دارائی, م
2017-09-07توصیف صحرایی سنگ های آذرین [دوگال جرام، نیک پتفورد]
9مقالهBayet-Goll, A
De Carvalho, C. N
2017-09-05Sedimentological and ichnological characteristics of deltaic and non-deltaic successions of the Lower Ordovician of Shahmirzad area, Alborz mountains of northern Iran
10مقالهBayet-Goll, A
De Carvalho, C. N
2017-08-10Differentiation of delta and open marine deposits based on an integrated ichnological and sedimentological analysis of the Late Triassic Nayband Formation, Tabas Block, Central Iran
11مقالهOrberger, B
Wagner, Ch
Boudouma, O
Fialin, M
Derré, C
Nabatian, Gh
Honarmand, M
Monsef, I
Ghods, A
2017-08-07Iron-oxide mineralogy of banded iron formations in the Takab region, North Western Iran
12مقالهRezaei, A
Karimi, H
Zhan, H
2017-06-21THE IMPORTANCE OF UNDERSTANDING THE HYDROGEOLOGY AND GEOCHEMISTRY OF KARST TERRAINS FOR SAFELY SITING DAMS
13مقالهAflaki, M
Shabanian, E
Davoodi, Z
Mohajjel, M
2017-06-12Reactivation versus reworking of the active continental margin during the Zagros collision: Mahallat–Muteh–Laybid complexes, Sanandaj–Sirjan zone, Iran
14مقالهDaraei, M
Bayet-Goll, A
Ansari, M
2017-06-08An integrated reservoir zonation in sequence stratigraphic framework: A case from the Dezful Embayment, Zagros, Iran
15مقالهضرونی زاده, ز
متقی, خ
رحیمی, ح
قدس, ع
2017-06-05 برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیه شمال‌غرب ایران
16مقالهفیض آقایی, ف
متقی, خ
تاتار, م
قدس, ع
مرادی, ع
2017-06-05 توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوسته فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران
17مقالهداودیان, ر
متقی, خ
ثبوتی, ف
رحیمی, ح
قدس, ع
2017-06-05برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقۀ شمال غرب ایران
18مقالهThomas, F
Godard, V
Bellier, O
Shabaniam, E
Ollivier, V
Benedetti, L
Rizza, M
Spurt, N
Guillou, V
2017-06-03Morphological controls on the dynamics of carbonate landscapes under a mediterranean climate
19مقالهدارائی, م
بایت گل, ا
2017-06-02پترولوژی سنگ های رسوبی [تالیف سام باگز]/
20مقالهاعتماد-سعید, ن
نجفی, م
2017-05-10خاستگاه نهشته‌های سیلیسی‌آواری پیش‌بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول
21مقالهتقوی, ع
نجفی, م
اعتماد-سعید, ن
صدیق, م
2017-05-10تاریخچه دگرریختی در پیشانی بلندای فارس بر اساس الگوی چینه های رشدی در رسوبات همزمان با تکتونیک
22مقالهبایت گل, ا
دارائی, م
2017-05-10چینه نگاری سکانسی نهشته هاي درياي باز تحت تاثير امواج و دلتاي رودخانه اي سازند نايبند (ترياس بالايي) در بلوک طبس،ايران مرکزي
23مقالهبایت گل, ا
موسوی حرمی, ر
محبوبی, ا
دارائی, م
2017-05-10ادغام داده های رسوب شناسی و ایکنولوژیکی برای تعیین چارچوب چینه نگاری سکانسی (سازند لشکرک، البرز مرکزی)
24مقالهHonarmand, M
2017-05-07Cenozoic plutonism in the Urumieh-Dokhtar and Alborz zones, two important magmatic belts in the Zagros hinterland; Geochronology, geochemistry and isotope constraints
25مقالهاعتماد-سعید, ن
حسینی برزی, م
2017-05-05خاستگاه زمین ساختی ماسه سنگ های سازند بایندور (نئوپروتروزوئیک پسین) در برش چپقلو، شمال غرب ایران
26مقالهMotaghi, K
Shabanian, E
Kalvandi, F
2017-04-26Underplating along the northern portion of the Zagros suture zone, Iran
27مقالهNabatian, G
Li, X.-H
Honarmand, M
Melgarejo, J. C
2017-04-15Geology, mineralogy and evolution of iron skarn deposits in the Zanjan district, NW Iran: Constraints from U-Pb dating, Hf and O isotope analyses of zircons and stable isotope geochemistry
28مقالهTeknik, V
Ghods, A
2017-04-01Depth of magnetic basement in Iran based on fractal spectral analysis of aeromagnetic data
29مقالهPenney, C
Tavakoli, F
Saadat, A
Nankali, H. R
Sedighi, M
Khorrami, F
Sobouti, F
Rafi, Z
Copley, A
2017-03-23Megathrust and accretionary wedge properties and behaviour in the Makran subduction zone
30مقالهBayet-Goll, A
Nazarian Samani, P
De Carvalho, C. N
Monaco, P
Khodaie, N
Morad Pour, M
Kazemeini, H
Zareiyan, M. H
2017-03-15Sequence stratigraphy and ichnology of Early Cretaceous reservoirs, Gadvan Formation in southwestern Iran
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر