پنجشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان مقاله
مجله
نام خانوادگی
نام
زبان مقاله
نویسنده
ISI
Proceeding
AbstractBook
Select
Select
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 255
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نام خانوادگیتاریخ مقالهعنوان مقاله
1مقالهAflaki, M
Shabanian, E
Davoodi, Z
Mohajjel, M
2017-06-12Reactivation versus reworking of the active continental margin during the Zagros collision: Mahallat–Muteh–Laybid complexes, Sanandaj–Sirjan zone, Iran
2مقالهاعتماد-سعید, ن
نجفی, م
2017-05-10خاستگاه نهشته‌های سیلیسی‌آواری پیش‌بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول
3مقالهتقوی, ع
نجفی, م
اعتماد-سعید, ن
صدیق, م
2017-05-10تاریخچه دگرریختی در پیشانی بلندای فارس بر اساس الگوی چینه های رشدی در رسوبات همزمان با تکتونیک
4مقالهاعتماد-سعید, ن
حسینی برزی, م
2017-05-05خاستگاه زمین ساختی ماسه سنگ های سازند بایندور (نئوپروتروزوئیک پسین) در برش چپقلو، شمال غرب ایران
5مقالهNabatian, G
Li, X.-H
Honarmand, M
Melgarejo, J. C
2017-04-15Geology, mineralogy and evolution of iron skarn deposits in the Zanjan district, NW Iran: Constraints from U-Pb dating, Hf and O isotope analyses of zircons and stable isotope geochemistry
6مقالهBayet-Goll, A
Nazarian Samani, P
De Carvalho, C. N
Monaco, P
Khodaie, N
Morad Pour, M
Kazemeini, H
Zareiyan, M. H
2017-03-15Sequence stratigraphy and ichnology of Early Cretaceous reservoirs, Gadvan Formation in southwestern Iran
7مقالههنرمند, م
2017-02-21 تحولات پوسته قاره¬ای و ماگماتیسم پهنة ایران مرکزی در طی فاز کوهزایی نئوپروتروزوئیک پایانی-کامبرین زیرین
8مقالهافلاکی, م
شبانیان, ا
داودی, ز
2017-02-21 نقش روندهای پی سنگی شمال خاوری در تکوین ساختاری پهنه ی سنندج-سیرجان
9مقالهارشدی, م
شبانیان, ا
افلاکی, م
2017-02-21 بررسی تکتونیک فعال و تعیین گستره تاثیر پایانه جنوب خاوری گسله ی شمال تبریز در بخش جنوبی کوه های بزقوش
10مقالهسهامی, ص
افلاکی, م
شبانیان, ا
2017-02-21 بررسی جنبش‌های پلیو-کواترنری در پهنه‌ی گسلی میانه و اهمیت ژئوداینامیک آن
11مقالهتقوی, ع
نجفی, م
صدیق, م
اعتماد-سعید, ن
2017-02-21هندسه و کینماتیک ساختاری در پیشانی پهنه فارس
12مقالهمتقی, خ
ضرونی زاده, ز
قدس, ع
2017-02-03محاسبه کاهندگی طیف دامنه جنبش زمین در ناحیه شمال‌غرب ایران
13مقالهکلوندی, ف
متقی, خ
شبانیان, ا
2017-02-03 مطالعه ساختار سنگ‌کره در منطقه برخوردی زاگرس شمالی با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان توابع گیرنده و منحنی‌های پاشش امواج سطحی
14مقالهHonarmand, M
Li, X.-H
Nabatian, G
Neubauer, F
2017-01-13In-situ zircon U-Pb age and Hf-O isotopic constraints on the origin of the Hasan-Robat A-type granite from Sanandaj–Sirjan zone, Iran: implications for reworking of Cadomian arc igneous rocks
15مقالهBayet-Goll, A
Moussavi-Harami, R
Mahboubi, A
2016-12-05Ichnotaxonomic analysis and depositional controls on the carbonate ramp ichnological characteristics of the Deh-Sufiyan Formation (Middle Cambrian), Central Alborz, Iran
16مقالهMotaghi, K
Shabanian, E
Tatar, M
Cuffaro, M
Doglioni, C
2016-11-15The south Zagros suture zone in teleseismic images
17مقالهKheyrollahi, H
Alinia, F
Ghods, A
2016-10-28Regional magnetic lithologies and structures as controls on porphyry copper deposits: evidence from Iran
18مقالهBayet-Goll, A
Myrow, P. M
Acenolaza, G. F
Moussavi-Harami, R
Mahboubi, A
2016-10-15Depositional Controls on the Ichnology of Ordovician Wave-dominated Marine Facies: New Evidence from the Shirgesht Formation, Central Iran
19مقالهHonarmand, M
Li, X.-H
Nabatian, Gh
Rezaeian, M
Etemad-Saeed, N
2016-09-18Neoproterozoic–early Cambrian tectono-magmatic evolution of the Central Iranian terrane, northern margin of Gondwana: Constraints from detrital zircon U–Pb and Hf-O isotope studies
20مقالهعباسپور, ن
ابراهیمی, م
هنرمند, م
نباتیان, ق
2016-09-18کانی شناسی و سنگ نگاری سنگهای میزبان در کانه زایی مس قشلاق، شرق زنجان
21مقالهاهرابیان فرد, پ
نباتیان, ق
مختاری, م. ع. ا
هنرمند, م
کوهستانی, ح
2016-09-18زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت کانه زایی کرومیت علم کندی، غرب زنجان
22مقالهمحمدی, م
نباتیان, ق
هنرمند, م
ابراهیمی, م
2016-09-18زمین شناسی، کانه زایی و کانی شناسی کانسار مس دهنه، شمال شرق زنجان
23مقالهنادری, ا
نباتیان, ق
هنرمند, م
کوهستانی, ح
2016-09-18زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت ماده معدنی در کانسار منگنز حلب، جنوب باختر زنجان
24مقالهذوالفقاری, م
نباتیان, ق
عظیم زاده, ا. م
هنرمند, م
عزیزی, پ
2016-09-18زمین¬شناسی، کانه زایی و کانی شناسی کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال غرب زنجان
25مقالهNajafi, M
2016-09-18Complexities of Gas Exploration Well Planning in the Fars Basin
26مقالهنجفی, م
2016-09-18مشکلات طراحی چاه‌های اکتشافی گاز در حوضه فارس
27مقالهاعتماد-سعید, ن
حسینی برزی, م
2016-09-18خاستگاه سازند بایندور در برش چپقلو، با استفاده از داده‌های آنالیز مودال
28مقالهرضائی, ا
گنج خانی, م
ساعت ساز, م
2016-09-08بررسی تاثیر سازند قرمز زیرین بر کیفیت منابع آب زیرزمینی بوسیله روش‌های ژئوالکتریکی در دره آلمالوچای ماهنشان، زنجان
29مقالهرضایی, ا
سبز زاده, ا
2016-09-08نقش تغییرات اقلیم و عوامل انسان‌زاد بر کاهش دبی ورودی به سد کنگیر، ایلام
30مقالهافلاکی, م
داودی, ز
محجل, م
2016-09-08بررسی ساختاری پهنه برش میلونیتی پیرامون توده گرانیتی حسن¬رباط، لایبید، پهنه سنندج-سیرجان
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد    صفحه آخر