سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان مقاله
مجله
نام خانوادگی
نام
زبان مقاله
نویسنده
ISI
Proceeding
AbstractBook
Select
Select
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 269
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نام خانوادگیتاریخ مقالهعنوان مقاله
1مقالهRezaei, A
Mohammadi, Z
2017-10-15Annual safe groundwater yield in a semiarid basin using combination of water balance equation and water table fluctuation
2مقالهRezaei, A
Karimi, H
Zhan, H
2017-06-21THE IMPORTANCE OF UNDERSTANDING THE HYDROGEOLOGY AND GEOCHEMISTRY OF KARST TERRAINS FOR SAFELY SITING DAMS
3مقالهAflaki, M
Shabanian, E
Davoodi, Z
Mohajjel, M
2017-06-12Reactivation versus reworking of the active continental margin during the Zagros collision: Mahallat–Muteh–Laybid complexes, Sanandaj–Sirjan zone, Iran
4مقالهضرونی زاده, ز
متقی, خ
رحیمی, ح
قدس, ع
2017-06-05 برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیه شمال‌غرب ایران
5مقالهفیض آقایی, ف
متقی, خ
تاتار, م
قدس, ع
مرادی, ع
2017-06-05 توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوسته فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران
6مقالهداودیان, ر
متقی, خ
ثبوتی, ف
رحیمی, ح
قدس, ع
2017-06-05برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقۀ شمال غرب ایران
7مقالهاعتماد-سعید, ن
نجفی, م
2017-05-10خاستگاه نهشته‌های سیلیسی‌آواری پیش‌بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول
8مقالهتقوی, ع
نجفی, م
اعتماد-سعید, ن
صدیق, م
2017-05-10تاریخچه دگرریختی در پیشانی بلندای فارس بر اساس الگوی چینه های رشدی در رسوبات همزمان با تکتونیک
9مقالهHonarmand, M
2017-05-07Cenozoic plutonism in the Urumieh-Dokhtar and Alborz zones, two important magmatic belts in the Zagros hinterland; Geochronology, geochemistry and isotope constraints
10مقالهOrberger, B
Wagner, Ch
Boudouma, O
Fialin, M
Derré, C
Nabatian, Gh
Honarmand, M
Monsef, I
Ghods, A
2017-05-07Iron-oxide mineralogy of banded iron formations in the Takab region, North Western Iran
11مقالهاعتماد-سعید, ن
حسینی برزی, م
2017-05-05خاستگاه زمین ساختی ماسه سنگ های سازند بایندور (نئوپروتروزوئیک پسین) در برش چپقلو، شمال غرب ایران
12مقالهMotaghi, K
Shabanian, E
Kalvandi, F
2017-04-26Underplating along the northern portion of the Zagros suture zone, Iran
13مقالهNabatian, G
Li, X.-H
Honarmand, M
Melgarejo, J. C
2017-04-15Geology, mineralogy and evolution of iron skarn deposits in the Zanjan district, NW Iran: Constraints from U-Pb dating, Hf and O isotope analyses of zircons and stable isotope geochemistry
14مقالهTeknik, V
Ghods, A
2017-04-01Depth of magnetic basement in Iran based on fractal spectral analysis of aeromagnetic data
15مقالهPenney, C
Tavakoli, F
Saadat, A
Nankali, H. R
Sedighi, M
Khorrami, F
Sobouti, F
Rafi, Z
Copley, A
2017-03-23Megathrust and accretionary wedge properties and behaviour in the Makran subduction zone
16مقالهBayet-Goll, A
Nazarian Samani, P
De Carvalho, C. N
Monaco, P
Khodaie, N
Morad Pour, M
Kazemeini, H
Zareiyan, M. H
2017-03-15Sequence stratigraphy and ichnology of Early Cretaceous reservoirs, Gadvan Formation in southwestern Iran
17مقالههنرمند, م
2017-02-21 تحولات پوسته قاره¬ای و ماگماتیسم پهنة ایران مرکزی در طی فاز کوهزایی نئوپروتروزوئیک پایانی-کامبرین زیرین
18مقالهافلاکی, م
شبانیان, ا
داودی, ز
2017-02-21 نقش روندهای پی سنگی شمال خاوری در تکوین ساختاری پهنه ی سنندج-سیرجان
19مقالهارشدی, م
شبانیان, ا
افلاکی, م
2017-02-21 بررسی تکتونیک فعال و تعیین گستره تاثیر پایانه جنوب خاوری گسله ی شمال تبریز در بخش جنوبی کوه های بزقوش
20مقالهسهامی, ص
افلاکی, م
شبانیان, ا
2017-02-21 بررسی جنبش‌های پلیو-کواترنری در پهنه‌ی گسلی میانه و اهمیت ژئوداینامیک آن
21مقالهتقوی, ع
نجفی, م
صدیق, م
اعتماد-سعید, ن
2017-02-21هندسه و کینماتیک ساختاری در پیشانی پهنه فارس
22مقالهرضائی, ا
2017-02-21بررسی میزان کارستی‎شدگی در سازند قم با استفاده از منحنی فرود چشمه‌ها، کوه قیدار
23مقالهرضائی, ا
موسوی, ز
خرمی, ف
نانکلی, ح. ر
2017-02-21تعیین میزان ضریب ذخیره آبخوان محبوس با استفاده از داده‌های GPS: مطالعه موردی آبخوان محبوس گرگان
24مقالهمتقی, خ
ضرونی زاده, ز
قدس, ع
2017-02-03محاسبه کاهندگی طیف دامنه جنبش زمین در ناحیه شمال‌غرب ایران
25مقالهکلوندی, ف
متقی, خ
شبانیان, ا
2017-02-03 مطالعه ساختار سنگ‌کره در منطقه برخوردی زاگرس شمالی با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان توابع گیرنده و منحنی‌های پاشش امواج سطحی
26مقالهشفایی پور, ن
مختاری, م. ع. ا
کوهستانی, ح
هنرمند, م
2017-01-26 سنگ شناسی و کانی شناسی کانسار آهن قوزلو، باختر زنجان
27مقالهMasoumi, Z
Maleki, J
Sadi Mesgari, M
Mansourian, A
2017-01-24Using an Evolutionary Algorithm in Multiobjective Geographic Analysis for Land Use Allocation and Decision Supporting
28مقالهHonarmand, M
Li, X.-H
Nabatian, G
Neubauer, F
2017-01-13In-situ zircon U-Pb age and Hf-O isotopic constraints on the origin of the Hasan-Robat A-type granite from Sanandaj–Sirjan zone, Iran: implications for reworking of Cadomian arc igneous rocks
29مقالهMotaghi, K
Shabanian, E
Tatar, M
Cuffaro, M
Doglioni, C
2017-01-02The south Zagros suture zone in teleseismic images
30مقالهBayet-Goll, A
Moussavi-Harami, R
Mahboubi, A
2016-12-05Ichnotaxonomic analysis and depositional controls on the carbonate ramp ichnological characteristics of the Deh-Sufiyan Formation (Middle Cambrian), Central Alborz, Iran
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد    صفحه آخر