دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 96
صفحه اول  1 2 3 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشترشهابابراهیمیژئوفيزيككارشناسي ارشدshahabebrahimiدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترنجمهاجورلوژئوفيزيكدكتريn.ajorlouدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترمحسناحمدزاده ایران دوستژئوفيزيكدكتريm.ahmadzadehدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترمعصومهاردکانژئوفيزيككارشناسي ارشدm.ardakanدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترشیوااروینژئوفيزيكدكتريsh.arvinدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترپریسااسلامیژئوفيزيككارشناسي ارشدp.eslamiدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشترحمیداقدمی رادژئوفيزيككارشناسي ارشدhamidagdamiدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترمریماکبرزاده اقدمژئوفيزيكدكتريm.akbarzadehدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترالههامن پورپیربداغژئوفيزيككارشناسي ارشدeamanpourدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترمیثمامیریژئوفيزيككارشناسي ارشدm.amiriدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترمنیرهامینیژئوفيزيكدكتريmo.aminiدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترسلماناندایشگرژئوفيزيككارشناسي ارشدs.andayeshgarدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترفرزانهایمانیانژئوفيزيككارشناسي ارشدfarzanehimanianدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترسیدعرفانباباییژئوفيزيككارشناسي ارشدbabaee.eدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترصغریبارانی بره بی چاستژئوفيزيككارشناسي ارشدsoghraدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترفرزانهباقریژئوفيزيككارشناسي ارشدf.bagheriدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترمنصوربدوزادهژئوفيزيككارشناسي ارشدm.badoozadehدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترمحسنبرزگرگروسیژئوفيزيككارشناسي ارشدmohsenbgدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترمحمدجوادبنی مهدی دهکردیژئوفيزيكدكتريjdehkordiدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشترنسرینبهرامیژئوفيزيككارشناسي ارشدnbahramiدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترسمانهپارساژئوفيزيككارشناسي ارشدs.parsaدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترحمیدتاروردی زادهژئوفيزيككارشناسي ارشدtarverdizadehدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشتروحیدتکنیکژئوفيزيكدكتريv.teknikدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترمهینجعفریژئوفيزيكدكتريmjafariدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترهادیجوادیژئوفيزيككارشناسي ارشدm.javadiدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترارزوجوهرژئوفيزيككارشناسي ارشدaj.joharدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترمجیدحاجیلوژئوفيزيككارشناسي ارشدhajiloomajidدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشتررعناحسن پورقیه بلاغیژئوفيزيككارشناسي ارشدranahasanدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترمیرعلیحسن زادهژئوفيزيكدكتريa.hassanzadehدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشتراشرفحسینیژئوفيزيككارشناسي ارشدashrafhosseiniدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترالمیراحقانی فرژئوفيزيككارشناسي ارشدe.haghanifarدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترراشینحمیدیژئوفيزيككارشناسي ارشدrashinhamidiدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترمتینخالدزادهژئوفيزيكدكتريmkhaledzadehدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترمهناخردمندیژئوفيزيككارشناسي ارشدmohana.khدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترثریاخرمژئوفيزيككارشناسي ارشدs.khorramدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 3 صفحه بعد    صفحه آخر