شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 68
صفحه اول  1 2 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشترنجمهاجورلوژئوفيزيكدكتريn.ajorlouدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترمحسناحمدزاده ایران دوستژئوفيزيكدكتريm.ahmadzadehدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترمعصومهاردکانژئوفيزيككارشناسي ارشدm.ardakanدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترشیوااروینژئوفيزيكدكتريsh.arvinدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترپریسااسلامیژئوفيزيككارشناسي ارشدp.eslamiدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترحمیداقدمی رادژئوفيزيككارشناسي ارشدhamidagdamiدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشترالههامن پورپیربداغژئوفيزيككارشناسي ارشدeamanpourدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترمیثمامیریژئوفيزيككارشناسي ارشدm.amiriدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترسلماناندایشگرژئوفيزيككارشناسي ارشدs.andayeshgarدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترسیدعرفانباباییژئوفيزيككارشناسي ارشدbabaee.eدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترصغریبارانی بره بی چاستژئوفيزيككارشناسي ارشدsoghraدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترمنصوربدوزادهژئوفيزيككارشناسي ارشدm.badoozadehدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترمحمدجوادبنی مهدی دهکردیژئوفيزيكدكتريjdehkordiدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترمحمدپیروندبوریژئوفيزيككارشناسي ارشدm.pirvandboriدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشتروحیدتکنیکژئوفيزيكدكتريv.teknikدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترمهینجعفریژئوفيزيكدكتريmjafariدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترهادیجوادیژئوفيزيككارشناسي ارشدm.javadiدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترارزوجوهرژئوفيزيككارشناسي ارشدaj.joharدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترمجیدحاجیلوژئوفيزيككارشناسي ارشدhajiloomajidدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشتررعناحسن پورقیه بلاغیژئوفيزيككارشناسي ارشدranahasanدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترمیرعلیحسن زادهژئوفيزيكدكتريa.hassanzadehدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترزینبحسنی زرین گلژئوفيزيككارشناسي ارشدz.hassaniدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشتراشرفحسینیژئوفيزيككارشناسي ارشدashrafhosseiniدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترالمیراحقانی فرژئوفيزيككارشناسي ارشدe.haghanifarدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترراشینحمیدیژئوفيزيككارشناسي ارشدrashinhamidiدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترمتینخالدزادهژئوفيزيكدكتريmkhaledzadehدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترکامیارخیرخواهژئوفيزيككارشناسي ارشدkheirkhahدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترمریمدرزی بورخانیژئوفيزيككارشناسي ارشدmaryam.darziدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترفرزانهدشتیژئوفيزيكدكتريfdashtiدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشتررضادوستیژئوفيزيكدكتريr.doustiدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترسارادهقانی محمدیژئوفيزيككارشناسي ارشدsdehghaniدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترمحسنرحمانیژئوفيزيكدكتريmrahmaniدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترمحمدرفایتی میناییژئوفيزيككارشناسي ارشدmohammad.r.mدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترمحسنرنجبرحاجی ابادیژئوفيزيككارشناسي ارشدmohsenranjbarدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشتررضازین الدینی میمندژئوفيزيكدكتريrzeynaddiniدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 صفحه بعد    صفحه آخر