يكشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 95
صفحه اول  1 2 3 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشترشهابابراهیمیژئوفيزيككارشناسي ارشدshahabebrahimiدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترنجمهاجورلوژئوفيزيكدكتريn.ajorlouدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترمحسناحمدزاده ایران دوستژئوفيزيكدكتريm.ahmadzadehدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترشیوااروینژئوفيزيكدكتريsh.arvinدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترپریسااسلامیژئوفيزيككارشناسي ارشدp.eslamiدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترحمیداقدمی رادژئوفيزيككارشناسي ارشدhamidagdamiدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشترمریماکبرزاده اقدمژئوفيزيكدكتريm.akbarzadehدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترالههامن پورپیربداغژئوفيزيككارشناسي ارشدeamanpourدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترمنیرهامینیژئوفيزيكدكتريmo.aminiدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترسلماناندایشگرژئوفيزيككارشناسي ارشدs.andayeshgarدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترفرزانهایمانیانژئوفيزيككارشناسي ارشدfarzanehimanianدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترسیدعرفانباباییژئوفيزيككارشناسي ارشدbabaee.eدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترصغریبارانی بره بی چاستژئوفيزيككارشناسي ارشدsoghraدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترفرزانهباقریژئوفيزيككارشناسي ارشدf.bagheriدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترمنصوربدوزادهژئوفيزيككارشناسي ارشدm.badoozadehدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترمحسنبرزگرگروسیژئوفيزيككارشناسي ارشدmohsenbgدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترمحمدجوادبنی مهدی دهکردیژئوفيزيكدكتريjdehkordiدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترنسرینبهرامیژئوفيزيككارشناسي ارشدnbahramiدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترسمانهپارساژئوفيزيككارشناسي ارشدs.parsaدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشترمحمدپیروندبوریژئوفيزيككارشناسي ارشدm.pirvandboriدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترحمیدتاروردی زادهژئوفيزيككارشناسي ارشدtarverdizadehدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشتروحیدتکنیکژئوفيزيكدكتريv.teknikدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترمهینجعفریژئوفيزيكدكتريmjafariدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترهادیجوادیژئوفيزيككارشناسي ارشدm.javadiدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترارزوجوهرژئوفيزيككارشناسي ارشدaj.joharدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترمجیدحاجیلوژئوفيزيككارشناسي ارشدhajiloomajidدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشتررعناحسن پورقیه بلاغیژئوفيزيككارشناسي ارشدranahasanدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترمیرعلیحسن زادهژئوفيزيكدكتريa.hassanzadehدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشتراشرفحسینیژئوفيزيككارشناسي ارشدashrafhosseiniدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترراشینحمیدیژئوفيزيككارشناسي ارشدrashinhamidiدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترمتینخالدزادهژئوفيزيكدكتريmkhaledzadehدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترمهناخردمندیژئوفيزيككارشناسي ارشدmohana.khدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترثریاخرمژئوفيزيككارشناسي ارشدs.khorramدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترکامیارخیرخواهژئوفيزيككارشناسي ارشدkheirkhahدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترمیثمخیری ملومهژئوفيزيكدكتريmkheyrimدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 3 صفحه بعد    صفحه آخر