26 فروردین 1397

آگهی مناقصه

دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان در نظر دارد امور خدماتي و پشتيباني مورد نياز خود را در سال جاري به اشخاص حقوقي واجد شرايط از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد.
1- موضوع مناقصه: انجام امور خدماتي در زمينه‌هاي اداري، نظافت، فضاي سبز طبق اسناد مناقصه
2- تاريخ دريافت اسناد: از مورخ 26/01/97 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه 04/02/97
3- تاريخ و مدت ارائه پيشنهادات به دانشگاه: از تاريخ 27/01/97 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 15/02/97
4- مكان دريافت و تحويل اسناد و مدارك مناقصه: دبيرخانه دانشگاه واقع در جاده گاوه‌زنگ – بلوار استاد يوسف ثبوتي – دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان
5- در ضمن اسناد مناقصه در وب سايت دانشگاه به نشاني www.iasbs.ac.ir قابل دسترسي مي باشد.
6- زمان و مكان بازگشايي پاكات: مورخ 97/02/16 روز يكشنبه ساعت 11 صبح در اتاق شوراي دانشگاه
7- سپرده شركت در مناقصه 900/000/000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب 1733080333 بانك تجارت شعبه كوي قائم يا چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه و يا ضمانت نامه بانكي معتبر سه ماهه از تاريخ بازگشايي پاكات طبق اسناد مناقصه
8- ارائه گواهي امضاء مقامات مجاز شركت برابر اساس نامه از دفاتر اسناد رسمي
9- شماره تلفن تماس 09122423349 و 09127410085 و33155160-33155161 – 33155155- 024
از متقاضيان محترم خواهشمندیم جهت دريافت اسناد مناقصه به دبيرخانه دانشگاه مراجعه نمايند.

شرایط مناقصه در فایل پیوست است.