پنجشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
بهار 1396زمستان 1395پاييز 1395بهار 1395

برنامه درسی دانشگاه

بهار 1396 (2017)
درس مدرس زمان مکان
1- معماري کامپيوتر2 پارسا مهر, ر

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
2- آمار و احتمال كاربردي سلیمانی, ف

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس M202
کلاس P002
3- مهندسي فناوري اطلاعات3 پارسا مهر, ر

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I003
کلاس I003
4- اصول طراحي پايگاه داده ها2 خواصی, ع شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I003
کلاس I003
5- تعامل انسان و کامپيوتر وثیقی,

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I003
کلاس I003
6- مهندسي فناوري اطلاعات3 پارسا مهر, ر

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I003
کلاس I003
7- مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات نریمانی, ز دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I003
کلاس I003
8- کارآفريني جعفري, م سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I003
کلاس I003
9- طراحي سيستم هاي هوشمند رزاقی, پ

شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
10- گرافيک کامپيوتري خواصی, ع شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
11- طراحي سيستم هاي هوشمند رزاقی, پ

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
12- رياضيات گسسته2 نریمانی, ز دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
13- مهندسي نرم افزار3 ابن نصیر, ع شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
14- گرافيک کامپيوتري شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
دوشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
15- تجارت الکترونيکي2 جورشری, ک شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
16- تجارت الکترونيکي2 جورشری, ک شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
17- ساختمان داده ها داودی منفرد, م

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
18- شبکه هاي کامپيوتري3 پهلوانی, پ

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
19- شبکه هاي کامپيوتري3 پهلوانی, پ

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
20- رياضيات 3 علیزاده, م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
21- معماري کامپيوتر 1 پارسا مهر, ر

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
22- معادلات دیفرانسیل حمصی, م یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
23- مباحث نو در فناوري اطلاعات فرجی, م یکشنبه ۱۸:۳۰-۲۰:۰۰
سه شنبه ۱۸:۳۰-۲۰:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
24- سيستم هاي عامل1 نریمانی, ز یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
25- برنامه نويسي پيشرفته2 انصاری, ا

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
26- برنامه نويسي پيشرفته2 انصاری, ا

یکشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
27- متون اسلامي رسولی, م دوشنبه ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
28- معارف اسلامي رسولی, م دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I003
29- انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن رسولی, م دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
30- فيزيک و مدارهاي الکترونيکي ابراهیمی, م یکشنبه ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
سه شنبه ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
31- زبان انگليسي 2 خطیبی, س یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I101
کلاس I101
32- زبان انگليسي 2 خطیبی, س یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I101
کلاس I101
33- آمار و احتمال کاربردي سلیمانی, ف

شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I002
کلاس I101
34- اصول طراحي پايگاه داده ها2 خواصي, ع شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I003
کلاس I002
35- طراحي الگوريتم ها صادقی بی غم, ب

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
36- ساختمان داده ها1 چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I002
دستورالعمل ثبت نام فصل پاییز 90
   

برنامه چهارساله دوره متمرکز فناوری اطلاعات

برنامه چهارساله دوره مشترک فناوری اطلاعات