کتابخانه ترکمان
بخش امانت
Torkaman Library and Trees

آمار


آمار امانتمحدوده آمار (۱۳۹۹/۱/۱- ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)
ردیف اعضا تعداد مراجعه به میز امانت تعداد امانت
۱ دانشکده فیزیک‏ ۳۱ ۴۰
۲ دانشکده ریاضی ۲۵ ۲۶
۳ دانشکده شیمی ۳۳ ۲۳
۴ دانشکده علوم زمین ۱۳ ۱۱
۵ دانشکده علوم زیستی ۵ ۶
۶ دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات ۲۳ ۱۵
۷ کارکنان ۲۰ ۷۲
تعداد کل‏ ۱۵۰ ۱۹۳


Developed by the IASBS Computer Center