۱۴ مرداد ۱۳۹۶

اولین مدرسه تحقیقاتی جبر و هندسه جبری با موضوع "جبر، ترکیبیات و هندسه تک جمله ایها" - 14 تا 28 مرداد 96

اولین مدرسه تحقیقاتی جبر و هندسه جبری با موضوع "جبر، ترکیبیات و هندسه تک جمله ایها" در تاریخ 14 الی 28 مرداد 1396 در دانشکده ریاضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با همکاری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) برگزار خواهد شد. در این مدرسه تحقیقاتی، پس از ارائه 5 درس فشرده توسط سخنرانان فعال در این حوزه، مسائل باز و به‌روز در زمینه های مختلف جبر جابجایی ترکیبیاتی مطرح خواهد شد. سپس شرکت کننده ها (دانشجویان دکتری، پسا دکتری و محققان حوزه جبر جابجایی) به گروه‌های حداکثر 6 نفره تقسیم خواهند شد و هر گروه، تحت نظر افراد متبحر آن حوزه بر روی مساله یا مسای لخاصی متمرکز می شوند. این همکاری از طریق نرم افزارهای ارتباطی پس از برگزاری این مدرسه تحقیقاتی ادامه خواهد داشت.

کمیته علمی:

Eric Babson (University of California at Davis, USA)
Jürgen Herzog (University of Essen, Germany)
Abbas Nasrollah Nejad (IASBS, Zanjan, Iran)
Volkmar Welker (Philips-University Marburg, Germany)
Ali Akbar Yazdan Pour (IASBS, Zanjan, Iran)
Rashid Zaare-Nahandi (IASBS, Zanjan, Iran)

کمیته اجرایی:

Raheleh Jafari (KHU, Tehran, Iran)
Salman Khodayifar (IASBS-Zanjan, Iran)
Abbas Nasrollah Nejad (IASBS-Zanjan, Iran)
Ashkan Nikseresht (IASBS, Zanjan, Iran)
Ali Taherkhani (IASBS-Zanjan, Iran)

Ali Akbar Yazdan Pour (IASBS, Zanjan, Iran)-Chair
Rashid Zaare-Nahandi (IASBS, Zanjan, Iran)


اطلاعات بیشتر درباره این مدرسه تحقیقاتی در وب سایت این مدرسه قابل دسترسی است.