۳ ارديبهشت ۱۳۹۶

مناقصه فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی دانشگاه

پیرو آگهی منتشره در روزنامه مردم نو زنجان به تاریخ 96/01/31 و سایت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان شرایط مورد نظر این دانشگاه و مدارک درخواستی برای شرکت در مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به ترتیب ذیل تعیین و ابلاغ می‌شود. خواهشمند است پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 96/02/23 به دبیرخانه دانشگاه واقع در بلوار استاد یوسف ثبوتی (گاوازنگ) تحویل و رسید دریافت نمایید.