۳ مهر ۱۳۹۶

آگهی دعوت به همکاری

شرکت تلوژن جهت تصدی شغل امور دفتری در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه - زنجان از میان واجدین (زن یا مرد) یک نفر با شرایط پیوست از طریق برگزاری مصاحبه به صورت قرارداد شرکتی دعوت به همکاری می نماید: