۱۳ مهر ۱۳۹۶

انتشار هفدهمین شماره خبرنامه پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین (ویژه‌نامه پاییز 96)

در هفدهمین شماره این خبرنامه (ویژه‌نامه پاییز) خواهید خواند:

  • دانشگاه در مسیر توسعه
  • موفقیت پژوهشگران دانشگاه در عرصه علمی و تحقیقاتی
  • برگزاری مدرسه مطالعات پیشرفته علوم زمین
  • مصاحبه دوماهنامه دانشگاه امروز با استاد یوسف ثبوتی
  • مردی فراتر از مرز اعداد
  • نگاهی به مدیریت پسماند در ایران
  • توفند هاروی و گرمایش زمین
  • تغییرات اقلیمی و آب‌رفتن ماهیان در آب
  • گفتگو با دکتر مصطفی نادری، هیدروژئولوژیست

مطالب شماره هفدهم خبرنامه (پاییز ۱۳۹۶) را می‌توانید در این پیوند مطالعه بفرمایید.