۲۳ آبان ۱۳۹۶

مراسم گرامی‌داشت بیست و پنج سال فعالیت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مراسم گرامی‌داشت بیست و پنج سالگی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علـوم پایه زنجـان روز پنج شنبه، 2 آذر 1396 برگزار خواهد شد. همزمان با این مراسم، نمایشگاه عکسی از 25 سال فعالیت دانشگاه نیز برپا خواهد بود.

مرکز تحصیلات تکمیلی در علـوم پایه زنجان در سال ۱۳۷۱ با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت تاسیس شد و با تصویب شورای عالی گسترش آموزش عالی در تاریخ 96/04/25 به "دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان" ارتقا یافت.

این دانشگاه دارای محیط آموزشـی پیشـرو و جو پژوهشی پویا است که در آن آموزش علوم پایه در عالی‌ترین سطح با پژوهش‌های بنیادی و کاربردی همراه است و عمدتاً به تربیت دانشجو در مقاطع کارشناسی‌ارشـد، دکتـری و دکتری پیوسته پرداخته می‌شود.

دانشگاه در ارتقـای سـطح عمـومی، علمـی و فرهنگی منطقـه و کشـور سـهیم اسـت و ارتباطـات و همکاریهای بین‌المللی وسیعی دارد. امکان دسترسی دانشجویان در تمام ساعات شبانه روز به اساتید تمام وقت مقـیم زنجـان و تسـهیلات آموزشـی و پژوهشی، از جمله مشخصات منحصر به فرد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان است.

گزیده‌ای از اهم عملکرد علمی و پژوهشی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علـوم پایه زنجـان به شرح زیر است: