دفاعيه دكتري

طراحی و ساخت دستگاه ­های میکرو/نانوشاره تجزیه ­ای

مجتبی کریمی کارگر

استاد راهنما: بهزاد حقیقی

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۵-۱۱-۶

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه