دفاعيه دكتري

مطالعه رفتار دینامیکی ذرات خود پیش ران

حمیدرضا خلیلیان

استاد راهنما: حسین فضلی

دانشکده فیزیک

تاریخ: ۱۳۹۵-۱۱-۳۰

زمان: ۱۴:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه

خلاصه: در این رساله، دینامیک حرکت ذرات خود-پیش ران با استفاده از روش های شبیه سازی دینامیک مولکولی و رهیافت نظری مورد مطالعه قرار گرفته است. دینامیک ذرات خود پیش ران فعال و غیرفعال با شکل کروی و ناهمسانگرد در دو و سه بعد بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که به ازای مقادیر مناسبی از نیروی خود-پیش ران و میزان ناهمسانگردی، ضریب پخش مرکز جرم (نسبت به فضای تهی) برحسب چگالی موانع رفتاری غیریکنوا و مقعر دارد. نشان داده شده است که افزایش غیر منتظره ضریب پخش ذره ناهمسانگرد، با افزایش چگالی موانع ناشی از ترکیب اثرهای نیروی پیش ران ناهمسانگردی ذره است. نواحی که در آن به ازای پارامترهای نیروی خود پیش ران و ناهمسانگردی، ضریب پخش برحسب چگالی موانع رفتار غیریکنوا و یا یکنوا دارد توسط داده های حاصل از شبیه سازی مشخص شده اند. مرز بین این دو ناحیه به صورت نظری نیز مشخص شده است.