دفاعيه كارشناسي ارشد

بررسی اثر ساختگاه با استفاده از اندازه‌گیری مایکروترمور در سطح شهر زنجان

بهشته السادات حکیمی

استاد راهنما: عبدالرضا قدس - زهره معصومی

دانشکده علوم زمین

تاریخ: ۱۳۹۵-۱۲-۱۱

زمان: ۱۴:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان

خلاصه: یکی از عوامل مهم در میزان آسیب‌پذیری در برابر زلزله، ویژگی‌های خاک از جمله فرکانس تشدید است. شهر زنجان در شمال غرب کشور در منطقه‌ای با خطر زلزله‌خیزی بالا قرار دارد. از این رو به منظور بررسی فرکانس طبیعی خاک، روش تجربی ناکامورا (H/V) را به کار بردیم. در این پژوهش از زلزله‌نگار سه مولفه‌ای باند متوسط Guralp استفاده کردیم. در 41 نقطه از شهر با فواصل تقریبی 500 متر برداشت انجام دادیم و در هر نقطه نوفه حداقل به مدت یک ساعت ثبت شد. برای پردازش داده‌ها از نرم افزارGeopsy استفاده کردیم و در نهایت اعتبار نتایج به دست آمده را براساس دستورالعمل SESAME بررسی نمودیم. در اکثر ایستگاه‌ها یک بیشینه وجود دارد. اگر تنها فرکانس بیشینه اول (فرکانس کمتر) مورد بررسی قرار گیرد، از شمال به جنوب شهر شاهد یک روند کاهشی در فرکانس طبیعی هستیم که نشان¬دهنده افزایش ضخامت رسوبات است. از طرفی در تعدادی از ایستگاه¬ها در غرب و قسمت مرکزی شهر در روندی موازی با رودخانه زنجان-رود، دو بیشینه بر روی نمودار وجود دارد. بیشینه دوم در این ایستگاه‌ها در فرکانس‌ بیش از 3 هرتز قرار دارد. در این رساله، اطلاعات گمانه‌های ژئوتکنیک در سطح شهر زنجان جمع‌آوری گردیده است. با استفاده از نتایج آزمون استاندارد، سرعت موج برشی در سطح شهر تخمین زده شده است. با توجه به مقادیر به دست آمده برای فرکانس طبیعی و استفاده از قانون یک چهارم طول موج ضخامت خاک تخمین زده شده است. براساس بررسی¬های صورت گرفته، در شمال شهر یک لایه رسوب کم ضخامت و پرسرعت وجود دارد. در قسمت جنوبی این منطقه شیب سنگ¬بستر به طور قابل توجهی تغییر کرده و وارد حوضه رسوبی می‌شود. با ورود به حوضه رسوبی فرکانس طبیعی کمتر از یک هرتز می¬شود. در درون حوضه ضخامت رسوب افزایش یافته و به چند صد متر می‌رسد. در قسمت مرکزی و غرب شهر موازی با رودخانه، جایی که دو بیشینه بر روی نمودار H/V ظاهر شد، بیشینه دوم در ارتباط با یک لایه کم ضخامت و کم سرعت در عمق کم است. In most stations, there was one amplification peak. If we consider only the first peaks, the natural frequency of soil decreases from north to south of the city. The decrease of natural frequency represents an increase in the thickness of soil layer. In some stations in west and center of the city parallel to the Zanjanrud river, there are two peaks in spectral ratio. The second peak is always more than 3 HZ. The data for standard peneteration test of boreholes were collected and shear wave velocity were estimated. Using the shear wave velocity obtained from the bohreholes, we estimated the thickness of soil from the measured natural frequency of soils by using quarter wavelength law. The estimated thickness of soil shows the prescence of a thin sedimentary layer with high velocity in the north of Zanjan. The bedrock slope becomes steeper by moving towards south and flattens within the basin. Inside the basin, the natural frequency is less than 1 HZ and the thickness of the sediments increases to about hundreds of meters. In the west and center of the city approximately parallel to Zanjanrud river, two peaks were observed on the H/V spectral ratios. The second peak is related to a shallow thin and low velocity sedimentary layer.