دفاعيه كارشناسي ارشد

طبقه‌بندی ساختاری پروتئین‌ها با استفاده از ویژگی‌های بر پایه تبدیل موجک

محمدحسین فتحی

استاد راهنما: مهدی وثیقی

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۵-۱۲-۳

زمان: ۱۴:۰۰

مکان: سالن سخنرانی خانه علم