دفاعيه كارشناسي ارشد

طراحی و ساخت گزارشگر لوسیفرازی به منظور بررسی فعالیت آنزیم کاسپاز - 9

رویا مختار احمد آبادی

استاد راهنما: دکتر شیوا اکبری بیرگانی

دانشکده علوم زیستی

تاریخ: ۱۳۹۵-۱۲-۴

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه