دفاعيه كارشناسي ارشد

مدل‌سازی گرانی ساختار پوسته در منطقه شمال‌غرب ایران

المیرا حقانی فر

استاد راهنما: خلیل متقی - زهرا موسوی

دانشکده علوم زمین

تاریخ: ۱۳۹۵-۱۲-۱۱

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: سالن سخنرانی خانه علم

خلاصه: در این تحقیق با تصحیح داده های گرانی و محاسبه آنومالی بوگه برای شمال غرب ایران قصد بر این است که مدل تغییرات چگالی در پوسته ی این منطقه به صورت دو بعدی محاسبه شود. برای این مدل‌سازی از قید داده‌های لرزه‌ای مانند مرزهای ناپیوستگی محاسبه شده توسط روش‌ توابع گیرنده استفاده می شود. به همین منظور از داده‌های مربوط به 23 ایستگاه لرزه نگاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و داده‌های گرانی برداشت شده توسط 79 ایستگاه گرانی سنجی سازمان نقشه برداری کشور استفاده شد. داده‌های این پژوهش در طول یک پروفیل شرقی- غربی از سواحل دریای خزر تا دریاچه ارومیه کشیده شده است. پروفیل آنومالی بوگه بدست آمده نشانگر دو آنومالی مثبت در ابتدا و انتهای پروفیل (در نزدیکی دریای خزر و دریاچه ارومیه) و چهار آنومالی منفی محلی زیر ساختارهای سهند، سبلان، شرق کوه سهند و در نزدیکی دریاچه ارومیه است. بر اساس مدل بدست آمده در این پژوهش نازک‌شدگی پوسته در نزدیکی ساحل دریای خزر به عنوان ساختار مسبب پالس مثبت آنومالی بوگه نشان داده می-شود. هیچ نوع زیرراندگی در زیر کوه های تالش در مدل پیشنهادی ما دیده نمی شود. در قسمت غربی پروفیل در نزدیکی دریاچه ی ارومیه برای توضیح آنومالی مثبت نیاز به افزایش بیشتر چگالی است و در این قسمت نیز عمق موهو کاهش می‌یابد. براساس مدل پیشنهادی در زیر کوه آتشفشانی سهند توده ی ایجاد کننده ی بی‌هنجاری منفی از عمق کمتری نسبت به توده‌ی مدفون در زیر کوه آتشفشانی سبلان برخوردار است بطوریکه این توده در زیر سهند از جایی نزدیک به سطح آغاز می‌شود. توده‌های ایجاد کننده آنومالی منفی در زیر کوه‌های سهند و سبلان دارای پهنای تقریبا برابر هستند و هردو از زیر کوه آغار و به سمت دامنه‌ی غربی کوه گسترش می‌یابند. بعلاوه نتایج بدست آمده وجود یک لایه ی رسوبی ضخیم را در شرق کوه سهند در محدوده‌ی عرض جغرافیایی 47 درجه ی شرقی منطقه تایید می‌کند ولی در نزدیکی دریاچه ی ارومیه نمی‌توان به طور حتم از پهنا، عمق و چگالی توده ی مسبب پالس منفی در آن منطقه صحبت کرد.