دفاعيه كارشناسي ارشد

اندازه‌های ریسک در حضور حباب‌های قیمتی دارایی در بازارهای کامل

وریا امین‌پور

استاد راهنما: بهاره اختری

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۱-۲۳

زمان: ۹:۳۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان