دفاعيه كارشناسي ارشد

بکارگیری ترکیب خطی وزن دار معیارها و پی جوییهای ژئوفیزیکی برای مکان یابی محل دفن پسماند شهری در دشت ابهر- خرم دره

حسن مجلل

استاد راهنما: مسعود ساعت ساز - ایمان منصف - زهره معصومی

دانشکده علوم زمین

تاریخ: ۱۳۹۶-۱-۲۱

زمان: ۱۶:۰۰

مکان: سالن سخنرانی خانه علم

خلاصه: دشت ابهر از لحاظ ساختاری در البرز غربی (البرز – آذربایجان) واقع گردیده است و به تبع آن، ساختارهای موجود در محدوده مورد مطالعه از روند کلی زون ساختاری البرز – آذربایجان تبعیت می‌کنند. مکان یابی و به وجود آوردن جایگاه مناسب برای دفن بهداشتی پسماند با توجه به مرتبط بودن آن به مسائلی از قبیل زیست محیطی، اجتماعی- اقتصادی و گردشگری از ضرورت های غیرقابل انکار هر جامعه بشری است. از این رو با نگرش به قرارگیری مناطق مسکونی، شهرک های صنعتی، حفاظت از منابع آبی، مراتع کشاورزی، دامپروری، راه ها و مناطق مهم و گردشگری، این پژوهش طرح ریزی شده است. در مکان یابی جایگاه دفن پسماند در دشت ابهر- خرم دره با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، روش های تحلیل سلسه-مراتبی و ترکیب خطی وزنی، در سامانه اطلاعات مکانی و با نگرش به معیارهای مختلفی مانند کاربری زمین، جنس خاک، فاصله از گسل ها، شیب، ارتفاع، ژرفای سطح ایستابی، فاصله از منابع آب های زیرزمینی، بارندگی، فاصله از منابع آب های سطحی، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از جاده ها و فاصله از مناطق مهم انجام پذیرفته است. در ابتدا برای وزن دار کردن معیارها، زیرمعیارها و کلاس ها از ماتریس های مقایسه زوجی با روش میانگین هندسی استفاده شده است. بر این اساس بعد از هم پوشانی لایه های اطلاعاتی نهایی، در نقشه نهایی به دست آمده، از نظر مناسب بودن دشت ابهر- خرم دره به پنج بخش بسیارمناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و بسیارنامناسب تقسیم بندی شده است. بر اساس همین نقشه نهایی، محل کنونی دفن پسماند در رده مناسب جای گرفته و از وضعیت مطلوبی برخوردار است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از پی جویی های ژئوفیزیکی به روش مقاومت الکتریکی، ژرفای سطح ایستابی برآورد شده و آسیب¬پذیری آبخوان در جایگاه کنونی ارزیابی شده است. در این پژوهش با بهره گیری از دو پروفیل پل- پل و پل- دایپل در محل دفن پسماند کمترین عمق سطح ایستابی... به دست آمده است. با داده برداری به صورت سه سونداژ الکتریکی قائم در بیرون از محل دفن پسماند عمق سطح ایستابی در آن منطقه نیز به دست آمده است. همچنین برای برآورد کردن سرعت نفوذ از روش آزمایش استوانه مصاعف بهره گرفته شده است. با نفوذ 2/7 میلیمتری در ساعت برای این منطقه، سرعت نفوذ در سال برای این منطقه به اندازه 63 متر در سال می رسد، که این رقم بالایی بوده و نشان از آسیب¬پذیر بودن آبخوان ر دارد. از این رو برای کاهش خطرات زیست محیطی، انجام دادن عملیات های پیشگیرانه ای از قبیل سترون کردن محل دفن پسماند با استفاده از لایه. های رسی نفوذناپذیر، لوله گذاری مشبک برای هدایت و کنترل شیرابه ها در بستر جایگاه، امری ضروری و مهم به نظر می رسد. واژگان کلیدی: مکان یابی جایگاه دفن پسماند، فرآبند تحلیل سلسله مراتبی، ترکیب خطی وزنی، سامانه اطلاعات مکانی، روش مقاومت ویژه الکتریکی، آزمایش نفوذپذیری، دشت ابهر- خرمدره.