دفاعيه دكتري

بررسی برهمکنش کاتیون-پای با روش های آغازین نسبیتی

الهام آشوری

استاد راهنما: فریبا نظری

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۳-۳

زمان: ۱۴:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان