دفاعيه كارشناسي ارشد

مطالعه عوامل موثر در برهمکنش پپتیدهای آیورین 2.1 و آنالوگ آن با دو لایه لیپیدی

نسیم چراغی

استاد راهنما: دکتر سارا محمدی نژاد - دکتر لیلا حسنی

دانشکده علوم زیستی

تاریخ: ۱۳۹۶-۳-۲

زمان: ۱۲:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان