دفاعيه كارشناسي ارشد

بخش‌بندی معنایی تصاویر با استفاده از یادگیری نظارتی ضعیف

آزاد امین پور

استاد راهنما: پروین رزاقی

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۴-۲۸

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان