دفاعيه كارشناسي ارشد

بررسی‌های سینتیکی و فتوفیزیکی کمپلکس‌های آلی‌فلزی ‌پلاتین(II): تأثیر لیگاند آلیل‌ دی ‌فنیل ‌فسفین

مژگان بابا قصابها

استاد راهنما: حمیدرضا شهسواری

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۱

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان