دفاعيه كارشناسي ارشد

کمپلکسهای مس (I) با لیگاندهای دی هیدرو بیس (2- مرکاپتو بنزوایمیدازولیل) بورات و دی هیدرو بیس (2- مرکاپتو بنزوتیازولیل) بورات : سنتز، شناسایی و بررسی خواص فتوفیزیکی و بیولوژیکی

سولماز ورستان

استاد راهنما: عبداله نشاط

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۲

زمان: ۱۴:۳۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان