دفاعيه كارشناسي ارشد

کمپلکسهای پالادیم (II) با لیگاندهای شیف باز مشتق شده از ارتو-وانیلین: سنتز، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی و بررسی خواص فتوفیزیکی کمپلکسهای مس (I) با لیگاندهای فسفین دهنده

زهرا محمدی

استاد راهنما: عبداله نشاط

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۲

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان