دفاعيه كارشناسي ارشد

سنتز و شناسایی کاتالیزورهای پایه کروم به منظور تریمریزاسیون اتیلن و استفاده از آنها برای تولید پلی‌اتیلن سبک خطی به روش پلیمریزاسیون همزمان اتیلن

مجید سهیلی

استاد راهنما: زهرا محمدنیا

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۲۲

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه