دفاعيه كارشناسي ارشد

تشخیص و پوشش حفره در شبکه های حسگر ترکیبی

سجاد قبادی

استاد راهنما: منصور داوی منفرد

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۵-۲۵

زمان: ۱۴:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه