دفاعيه كارشناسي ارشد

پیش بینی عمق آمینواسیدها در پروتئین با استفاده ازاطلاعات توالی و روش های یادگیری ماشین

محمدعباس شبیهی

استاد راهنما: مهدی وثیقی

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۵-۲۳

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: سالن سخنرانی خانه علم