دفاعيه كارشناسي ارشد

کمپلکس های سیکلوپلاتینی(II) خنثی حاوی لیگاندهای دی فسفین یا ایزو سیانید: سنتز، سینتیک و رفتار لومینسانسی

مژده حسین آبادی

استاد راهنما: حمیدرضا شهسواری

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۱

زمان: ۱۴:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان