دفاعيه كارشناسي ارشد

کاوش محیط های سلول بندی شده با استفاده از مجموعه ای از ربات ها

مهتاب ماسوری

استاد راهنما: منصور داوی منفرد

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۵-۲۵

زمان: ۱۶:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه