دفاعيه كارشناسي ارشد

مطالعه ی برهم کنش بیس دمتوکسی کورکومین و دمتوکسی کورکومین با DNA

عباس افلاطونی

استاد راهنما: فخری السادات محمدی

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۱۲

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان