دفاعيه كارشناسي ارشد

همکاری عامل‌ها با سیاست‌های مختلف در یک تیم

رقیه حیدری

استاد راهنما: محسن افشارچی

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۸

زمان: ۱۷:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان