دفاعيه كارشناسي ارشد

استفاده از رویکرد چند هدفه در شناسایی نشانگرهای زیرشبکه‌ای سرطان

فائزه بیات

استاد راهنما: منصور داوی منفرد

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۵-۲۴

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: I001