دفاعيه كارشناسي ارشد

اثر عامل های شلوغ کننده روی تجمع پروتئین لیزوزیم

افسانه سیفی

استاد راهنما: دکتر سعید عمادی

دانشکده علوم زیستی

تاریخ: ۱۳۹۶-۵-۲۹

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه