دفاعيه كارشناسي ارشد

عملگرهای تتا یکنوا و توابع تتا محدب

ابراهیم فرج بیک

استاد راهنما: محمد حسین علیزاده

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۲۵

زمان: ۱۴:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان