دفاعيه كارشناسي ارشد

مسائلی در مورد نمایش عملگرهای یکنوا برحسب توابع محدب

مریم عبدلی

استاد راهنما: محمد حسین علیزاده

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۲۸

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان