دفاعيه كارشناسي ارشد

سنتز تیوفسفاتها بوسیله واکنش جفت شدن هیدروژن زدایی H-فسفوناتهابا تیولها در حضور بازها

فریبا نوری

استاد راهنما: بابک کبودین

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۷-۱

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان