دفاعيه كارشناسي ارشد

استفاده از نانو نورکاتالیزگر تیتانیا در نور رهایش الکل های محافظت شده

ایوب احمدی

استاد راهنما: فواد کاظمی

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۲۶

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان