دفاعيه كارشناسي ارشد

ارزیابی اعتمادپذیری در شبکه‌های جریان تصادفی ایستا و پویا تحت قیود بودجه و زمان

زهرا رشت آبادی

استاد راهنما: سلمان خدائی فر

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۲۷

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: I001