دفاعيه كارشناسي ارشد

محک چولگی-میانگین-واریانس در انتخاب سبد بهینه و توزیع چوله نرمال

حسن قربانی

استاد راهنما: حسن داداشی

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۷-۲

زمان: ۱۷:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان