دفاعيه كارشناسي ارشد

طراحی و ساخت کربن‌های مزوحفره منظم نیتروژن‌دار مکعبی با تقارن Ia3d و خاصیت شبه آنزیمی بمنظور تبدیل کربوهیدرات ها به 5-هیدروکسی‌متیل‌فورفورال

حمزه حسنکی

استاد راهنما: بابک کریمی

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۲۸

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه